ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
సంజయస్య వచః శరుత్వా పరజ్ఞా చక్షుర నరేశ్వరః
తతః సంఖ్యాతుమ ఆరేభే తథ వచొ గుణథొషతః
2 పరసంఖ్యాయ చ సౌక్ష్మ్యేణ గుణథొషాన విచక్షణః
యదావన మతితత్త్వేన జయ కామః సుతాన పరతి
3 బలాబలే వినిశ్చిత్య యాదాతద్యేన బుథ్ధిమాన
శక్తిం సంఖ్యాతుమ ఆరేభే తథా వై మనుజాధిపః
4 థేవ మానుషయొః శక్త్యా తేజసా చైవ పాణ్డవాన
కురూఞ శక్త్యాల్పతరయా థుర్యొధనమ అదాబ్రవీత
5 థుర్యొధనేయం చిన్తా మే శశ్వన నాప్య ఉపశామ్యతి
సత్యం హయ ఏతథ అహం మన్యే పరత్యక్షం నానుమానతః
6 ఆత్మజేషు పరం సనేహం సర్వభూతాని కుర్వతే
పరియాణి చైషాం కుర్వన్తి యదాశక్తి హితాని చ
7 ఏవమ ఏవొపకర్తౄణాం పరాయశొ లక్షయామహే
ఇచ్ఛన్తి బహులం సన్తః పరతికర్తుం మహత పరియమ
8 అగ్నిః సాచివ్య కర్తా సయాత ఖాణ్డవే తత కృతం సమరన
అర్జునస్యాతిభీమే ఽసమిన కురు పాణ్డుసమాగమే
9 జాతగృధ్యాభిపన్నాశ చ పాణ్డవానామ అనేకశః
ధర్మాథయొ భవిష్యన్తి సమాహూతా థివౌకసః
10 భీష్మథ్రొణకృపాథీనాం భయాథ అశనిసంమితమ
రిరక్షిషన్తః సంరమ్భం గమిష్యన్తీతి మే మతిః
11 తే థేవ సహితాః పార్దా న శక్యాః పరతివీక్షితుమ
మానుషేణ నరవ్యాఘ్రా వీర్యవన్తొ ఽసత్రపారగాః
12 థురాసథం యస్య థివ్యం గాణ్డీవం ధనుర ఉత్తమమ
వారుణౌ చాక్షయౌ థివ్యౌ శరపూర్ణౌ మహేషుధీ
13 వానరశ చ ధవజొ థివ్యొ నిఃసఙ్గొ ధూమవథ గతిః
రదశ చ చతురన్తాయాం యస్య నాస్తి సమస తవిషా
14 మహామేఘనిభశ చాపి నిర్ఘొషః శరూయతే జనైః
మహాశని సమః శబ్థః శాత్రవాణాం భయంకరః
15 యం చాతిమానుషం వీర్యే కృత్స్నొ లొకొ వయవస్యతి
థేవానామ అపి జేతారం యం విథుః పార్దివా రణే
16 శతాని పఞ్చ చైవేషూన ఉథ్వపన్న ఇవ థృశ్యతే
నిమేషాన్తరమాత్రేణ ముఞ్చన థూరం చ పాతయన
17 యమ ఆహ భీష్మొ థరొణశ చ కృపొ థరౌణిస తదైవ చ
మథ్రరాజస తదా శల్యొ మధ్యస్దా యే చ మానవాః
18 యుథ్ధాయావస్దితం పార్దం పార్దివైర అతిమానుషైః
అశక్యం రదశార్థూలం పరాజేతుమ అరింథమమ
19 కషిపత్య ఏకేన వేగేన పఞ్చబాణశతాని యః
సథృశం బాహువీర్యేణ కార్తవీర్యస్య పాణ్డవమ
20 తమ అర్జునం మహేష్వాసం మహేన్థ్రొపేన్థ్ర రక్షితమ
నిఘ్నన్తమ ఇవ పశ్యామి విమర్థే ఽసమిన మహామృధే
21 ఇత్య ఏవం చిన్తయన కృత్స్నమ అహొరాత్రాణి భారత
అనిథ్రొ నిఃసుఖశ చాస్మి కురూణాం శమ చిన్తయా
22 కషయొథయొ ఽయం సుమహాన కురూణాం పరత్యుపస్దితః
అస్య చేత కలహస్యాన్తః శమాథ అన్యొ న విథ్యతే
23 శమొ మే రొచతే నిత్యం పార్దైస తాత న విగ్రహః
కురుభ్యొ హి సథా మన్యే పాణ్డవాఞ శక్తిమత్తరాన