ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యథ అబ్రూతాం మహాత్మానౌ వాసుథేవధనంజయౌ
తన మే బరూహి మహాప్రాజ్ఞ శుశ్రూషే వచనం తవ
2 శృణు రాజన యదాథృష్టౌ మయా కృష్ణ ధనంజయౌ
ఊచతుశ చాపి యథ వీరౌ తత తే వక్ష్యామి భారత
3 పాథాఙ్గులీర అభిప్రేక్షన పరయతొ ఽహం కృతాఞ్జలిః
శుథ్ధాన్తం పరావిశం రాజన్న ఆఖ్యాతుం నరథేవయొః
4 నైవాభిమన్యుర న యమౌ తం థేశమ అభియాన్తి వై
యత్ర కృష్ణౌ చ కృష్ణా చ సత్యభామా చ భామినీ
5 ఉభౌ మధ్వాసవక్షీబావ ఉభౌ చన్థనరూషితౌ
సరగ్విణౌ వరవస్త్రౌ తౌ థివ్యాభరణభూషితౌ
6 నైకరత్నవిచిత్రం తు కాఞ్చనం మహథ ఆసనమ
వివిధాస్తరణాస్తీర్ణం యత్రాసాతామ అరింథమౌ
7 అర్జునొత్సఙ్గమౌ పాథౌ కేశవస్యొపలక్షయే
అర్జునస్య చ కృష్ణాయాం సత్యాయాం చ మహాత్మనః
8 కాఞ్చనం పాథపీఠం తు పార్దొ మే పరాథిశత తథా
తథ అహం పాణినా సపృష్ట్వా తతొ భూమావ ఉపావిశమ
9 ఊర్ధ్వరేఖ తలౌ పాథౌ పార్దస్య శుబ లక్షణౌ
పాథపీఠాథ అహపృతౌ తత్రాపశ్యమ అహం శుభౌ
10 శయామౌ బృహన్తౌ తరుణౌ శాలస్కన్ధావ ఇవొథ్గతౌ
ఏకాసన గతౌ థృష్ట్వా భయం మాం మహథ ఆవిశత
11 ఇన్థ్ర విష్ణుసమావేతౌ మన్థాత్మా నావబుధ్యతే
సంశ్రయాథ థరొణ భీష్మాభ్యాం కర్ణస్య చ వికత్దనాత
12 నిథేశస్దావ ఇమౌ యస్య మానసస తస్య సేత్స్యతే
సంకల్పొ ధర్మరాజస్య నిశ్చయొ మే తథాభవత
13 సత్కృతశ చాన్న పానాభ్యామ ఆచ్ఛన్నొ లబ్ధసత్క్రియః
అఞ్జలిం మూర్ధ్ని సంధాయ తౌ సంథేశమ అచొథయమ
14 ధనుర బాణొచితేనైక పాణినా శుభలక్షణమ
పాథమ ఆనమయన పార్దః కేశవం సమచొథయత
15 ఇన్థ్రకేతుర ఇవొత్దాయ సర్వాభరణభూషితః
ఇన్థ్రవీర్యొపమః కృష్ణః సంవిష్టొ మాభ్యభాషత
16 వాచం స వథతాం శరేష్ఠొ హలాథినీం వచనక్షమామ
తరాసనీం ధార్తరాష్ట్రాణాం మృథుపూర్వాం సుథారుణామ
17 వాచం తాం వచనార్హస్య శిక్షాక్షర సమన్వితామ
అశ్రౌషమ అహమ ఇష్టార్దాం పశ్చాథ ధృథయ శొషిణీమ
18 [వాసు]
సంజయేథం వచొ బరూయా ధృతరాష్ట్రం మనీషిణమ
శృణ్వతః కురుముఖ్యస్య థరొణస్యాపి చ శృణ్వతః
19 యజధ్వం విపులైర యజ్ఞైర విప్రేభ్యొ థత్తథక్షిణాః
పుత్రైర థారైశ చ మొథధ్వం మహథ వొ భయమ ఆగతమ
20 అర్దాంస తయజత పాత్రేభ్యః సుతాన పరాప్నుత కామజాన
పరియం పరియేభ్యశ చరత రాజా హి తవరతే జయే
21 ఋణమ ఏతత పరవృథ్ధం మే హృథయాన నాపసర్పతి
యథ గొవిన్థేతి చుక్రొశ కృష్ణా మాం థూరవాసినమ
22 తేజొమయం థురాధర్షం గాణ్డీవం యస్య కార్ముకమ
మథ్థ్వితీయేన తేనేహ వైరం వః సవ్యసాచినా
23 మథ్థ్వితీయం పునః పార్దం కః పరార్దయితుమ ఇచ్ఛతి
యొ న కాలపరీతొ వాప్య అపి సాక్షాత పురంథరః
24 బాహుభ్యామ ఉథ్వహేథ భూమిం థహేత కరుథ్ధ ఇమాః పరజాః
పాతయేత తరిథివాథ థేవాన యొ ఽరజునం సమరే జయేత
25 థేవాసురమనుష్యేషు యక్షగన్ధర్వభొగిషు
న తం పశ్యామ్య అహం యుథ్ధే పాణ్డవం యొ ఽభయయాథ రణే
26 యత తథ విరాటనగరే శరూయతే మహథ అథ్భుతమ
ఏకస్య చ బహూనాం చ పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
27 ఏకేన పాణ్డుపుత్రేణ విరాటనగరే యథా
భగ్నాః పలాయన్త థిశః పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
28 బలం వీర్యం చ తేజశ చ శీఘ్రతా లఘుహస్తతా
అవిషాథశ చ ధైర్యం చ పార్దాన నాన్యద విథ్యతే
29 ఇత్య అబ్రవీథ ధృషీకేశః పార్దమ ఉథ్ధర్షయన గిరా
గర్జన సమయవర్షీవ గగనే పాకశాసనః
30 కేశవస్య వచః శరుత్వా కిరీటీ శవేతవాహనః
అర్జునస తన మహథ వాక్యమ అబ్రవీల లొమహర్షణమ