ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కషత్రతేజా బరహ్మ చారీ కౌమారాథ అపి పాణ్డవః
తేన సంయుగమ ఏష్యన్తి మన్థా విలపతొ మమ
2 థుర్యొధన నివర్తస్వ యుథ్ధాథ భరతసత్తమ
న హి యుథ్ధం పరశంసన్తి సర్వావస్దమ అరింథమ
3 అలమ అర్ధం పృదివ్యాస తే సహామాత్యస్య జీవితుమ
పరయచ్ఛ పాణ్డుపుత్రాణాం యదొచితమ అరింథమ
4 ఏతథ ధి కురవః సర్వే మన్యన్తే ధర్మసంహితమ
యత తవం పరశాన్తిమ ఇచ్ఛేదాః పాణ్డుపుత్రైర మహాత్మభిః
5 అఙ్గేమాం సమవేక్షస్వ పుత్ర సవామ ఏవ వాహినీమ
జాత ఏవ తవ సరావస తవం తు మొహాన న బుధ్యసే
6 న హయ అహం యుథ్ధమ ఇచ్ఛామి నైతథ ఇచ్ఛతి బాహ్లికః
న చ భీష్మొ న చ థరొణొ నాశ్వత్దామా న సంజయః
7 న సొమథత్తొ న శల్యొ న కృపొ యుథ్ధమ ఇచ్ఛతి
సత్యవ్రతః పురుమిత్రొ జయొ భూరిశ్రవాస తదా
8 యేషు సంప్రతితిష్ఠేయుః కురవః పీడితాః పరైః
తే యుథ్ధం నాభినన్థన్తి త తుభ్యం తాత రొచతామ
9 న తవం కరొషి కామేన కర్ణః కారయితా తవ
థుఃశాసనశ చ పాపాత్మా శకునిశ చాపి సౌబలః
10 నాహం భవతి న థరొణే నాశ్వత్దామ్ని న సంజయే
న వికర్ణే న కామ్బొజే న కృపే న చ బాహ్లికే
11 సత్యవ్రతే పురుమిత్రే భూరిశ్రవసి వా పునః
అన్యేషు వా తావకేషు భారం కృత్వా సమాహ్వయే
12 అహం చ తాత కర్ణశ చ రణయజ్ఞం వితత్య వై
యుధిష్ఠిరం పశుం కృత్వా థీక్షితౌ భరతర్షభ
13 రదొ వేథీ సరువః ఖడ్గొ గథా సరుక కవచం సథః
చాతుర్హొత్రం చ ధుర్యొ మే శరా థర్భా హవిర యశః
14 ఆత్మయజ్ఞేన నృపతే ఇష్ట్వా వైవస్వతం రణే
విజిత్య సవయమ ఏష్యావొ హతామిత్రౌ శరియా వృతౌ
15 అహం చ తాత కర్ణశ చ భరాతా థుఃశాసనశ చ మే
ఏతే వయం హనిష్యామః పాణ్డవాన సమరే తరయః
16 అహం హి పాణ్డవాన హత్వా పరశాస్తా పృదివీమ ఇమామ
మాం వా హత్వా పాణ్డుపుత్రా భొక్తారః పృదివీమ ఇమామ
17 తయక్తం మే జీవితం రాజన ధనం రాజ్యం చ పార్దివ
న జాతు పాణ్డవైః సార్ధం వసేయమ అహమ అచ్యుత
18 యావథ ధి సూచ్యాస తీక్ష్ణాయా విధ్యేథ అగ్రేణ మారిష
తావథ అప్య అపరిత్యాజ్యం భూమేర నః పాణ్డవాన పరతి
19 సర్వాన వస తాత శొచామి తయక్తొ థుర్యొధనొ మయా
యే మన్థమ అనుయాస్యధ్వం యాన్తం వైవస్వతక్షయమ
20 రురూణామ ఇవ యూదేషు వయాఘ్రాః పరహరతాం వరాః
వరాన వరాన హనిష్యన్తి సమేతా యుధి పాణ్డవాః
21 పరతీపమ ఇవ మే భాతి యుయుధానేన భారతీ
వయతా సీమన్తినీ తరస్తా పరమృష్టా థీర్ఘవాహునా
22 సంపూర్ణం పూరయన భూయొ బలం పార్దస్య మాధవః
శైనేయః సమరే సదాతా బీజవత పరవపఞ శరాన
23 సేనాముఖే పరయుథ్ధానాం భీమసేనొ భవిష్యతి
తం సర్వే సంశ్రయిష్యన్తి పరాకారమ అకుతొభయమ
24 యథా థరష్క్యసి భీమేన కుఞ్జరాన వినిపాతితాన
విశీర్ణథన్తాన గిర్యాభాన భిన్నకుమ్భాన స శొణితాన
25 తాన అభిప్రేక్ష్య సంగ్రామే విశీర్ణాన ఇవ పర్వతాన
భీతొ భీమస్య సంస్పర్శాత సమర్తాసి వచనస్య మే
26 నిర్థగ్ధం భీమసేనేన సైన్యం హతరదథ్విపమ
గతిమ అగ్నేర ఇవ పరేక్ష్య సమర్తాసి వచనస్య మే
27 మహథ వొ భయమ ఆగామి న చేచ ఛామ్యద పాణ్డవైః
గథయా భీమసేనేన హతాః శమమ ఉపైష్యద
28 మహావనమ ఇవ ఛిన్నం యథా థరక్ష్యసి పాతితమ
బలం కురూణాం సంగ్రామే తథా సమర్తాసి మే వచః
29 ఏతావథ ఉక్త్వా రాజా తు స సర్వాన పృదివీపతీన
అనుభాష్య మహారాజ పునః పప్రచ్ఛ సంజయమ