ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కాంస తత్ర సంజయాపశ్యః పరత్యర్దేన సమాగతాన
యే యొత్స్యన్తే పాణ్డవార్దే పుత్రస్య మమ వాహినీమ
2 ముఖ్యమ అన్ధకవృష్ణీనామ అపశ్యం కృష్ణమ ఆగతమ
చేకితానం చ తత్రైవ యుయుధానం చ సత్యకిమ
3 పృదగ అక్షౌహిణీభ్యాం తౌ పాణ్డవాన అభిసంశ్రితౌ
మహారదౌ సమాఖ్యాతావ ఉభౌ పురుషమానినౌ
4 అక్షౌహిణ్యాద పాఞ్చాల్యొ థశభిస తనయైర వృతః
సత్యజిత పరముఖైర వీరైర ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమైః
5 థరుపథొ వర్ధయన మానం శిఖణ్డిపరిపాలితః
ఉపాయాత సర్వసైన్యానాం పరతిచ్ఛాథ్య తథా వపుః
6 విరాటః సహ పుత్రాభ్యాం శఙ్ఖేనైవ ఉత్తరేణ చ
సూర్యథత్తాథిభిర వీరైర మథిరాశ్వపురొగమైః
7 సహితః పృదివీపాలొ భరాతృభిస తనయైస తదా
అక్షౌహిణ్యైవ సైన్యస్య వృతః పార్దం సమాశ్రితః
8 జారాసంధిర మాగధశ చ ధృష్టకేతుశ చ చేథిరాట
పృదక్పృదగ అనుప్రాప్తౌ పృదగ అక్షౌహిణీ వృతౌ
9 కేకయా భరాతరః పఞ్చ సర్వే లొహితక ధవజాః
అక్షౌహిణీపరివృతాః పాణ్డవాన అభిసంశ్రితాః
10 ఏతాన ఏతావతస తత్ర యాన అపశ్యం సమాగతాన
యే పాణ్డవార్దే యొత్స్యన్తి ధార్తరాష్ట్రస్య వాహినీమ
11 యొ వేథ మానుషం వయూహం థైవమ ఆన్ధర్వమ ఆసురమ
స తస్య సేనా పరముఖే ధృష్టథ్యుమ్నొ మహామనాః
12 భీష్మః శాంతనవొ రాజన భాగః కౢప్తః శిఖణ్డినః
తం విరాటొ ఽను సంయాతా సహ మత్స్యైః పరహారిభిః
13 జయేష్టఃస్య పాణ్డుపుత్రస్య భాగొ మథ్రాధిపొ బలీ
తౌ తు తత్రాబ్రువన కే చిథ విషమౌ నొ మతావ ఇతి
14 థుర్యొధనః సహ సుతః సార్ధం భరాతృశతేన చ
పరాచ్యాశ చ థాక్షిణాత్యాశ చ భీమసేనస్య భాగతః
15 అర్జునస్య తు భాగేన కర్ణొ వైకర్తనొ మతః
అశ్వత్దామా వికర్ణశ చ సైన్ధవశ చ జయథ్రదః
16 అశక్యాశ చైవ యే కే చిత పృదివ్యాం శూరమానినః
సర్వాంస తాన అర్జునః పార్దః కల్పయామ ఆస భాగతః
17 మహేష్వాసా రాజపుత్రా భరాతరః పఞ్చ కేకయాః
కేకయాన ఏవ భాగేన కృత్వా యొత్స్యన్తి సంయుగే
18 తేషామ ఏవ కృతొ భాగొ మాలవాః శాల్వ కేకయాః
తరిగర్తానాం చ థవౌ ముఖ్యౌ యౌ తౌ సంశప్తకావ ఇతి
19 థుర్యొధన సుతాః సర్వే తదా థుఃశాసనస్య చ
సౌభథ్రేణ కృతొ భాగొ రాజా చైవ బృహథ్బలః
20 థరుపథేయా మహేష్వాసాః సువర్ణవికృతధ్వజాః
ధృష్టథ్యుమ్నముఖా థరొణమ అభియాస్యన్తి భారత
21 చేకితానః సొమథత్తం థవైరదే యొథ్ధుమ ఇచ్ఛతి
భొజం తు కృతవర్మాణం యుయుధానొ యుయుత్సతి
22 సహథేవస తు మాథ్రేయః శూరః సంక్రన్థనొ యుధి
సవమ అంశం కల్పయామ ఆస శయాలం తే సుబలాత్మజమ
23 ఉలూకం చాపి కైతవ్యం యే చ సారస్వతా గణాః
నకులః కల్పయామ ఆస భాగం మాథ్రవతీసుతః
24 యే చాన్యే పార్దివా రాజన పరత్యుథ్యాస్యన్తి సంయుగే
సమాహ్వానేన తాంశ చాపి పాణ్డుపుత్రా అకల్పయన
25 ఏవమ ఏషామ అనీకాని పరవిభక్తాని భాగశః
యత తే కార్యం సపుత్రస్య కరియతాం తథ అకాలికమ
26 న సన్తి సర్వే పుత్రా మే మూఢా థుర్థ్యూత థేవినః
యేషాం యుథ్ధం బలవతా భీమేన రణమూర్ధని
27 రాజానః పార్దివాః సర్వే పరొక్షితాః కాలధర్మణా
గాణ్డీవాగ్నిం పరవేక్ష్యన్తి పతఙ్గా ఇవ పావకమ
28 విథుర్తాం వాహినీం మన్యే కృతవైరైర మహాత్మభిః
తాం రణే కే ఽనుయాస్యన్తి పరభగ్నాం పాణ్డవైర యుధి
29 సర్వే హయ అతిరదాః శూరాః కీర్తిమన్తః పరతాపినః
సూర్యపావకయొస తుల్యాస తేజసా సమితింజయాః
30 యేషాం యుధిష్ఠిరొ నేతా గుప్తా చ మధుసూథనః
యొధౌ చ పాణ్డవౌ వీరౌ సవ్యసాచి వృకొథరౌ
31 నకులః సహథేవశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
సాత్యకిర థరుపథశ చైవ ధృష్టథ్యుమ్నస్య చాత్మజః
32 ఉత్తమౌజాశ చ పాఞ్చాల్యొ యుధామన్యుశ చ థుర్జయః
శిఖణ్డీ కషత్రథేవశ చ తదా వైరాటిర ఉత్తరః
33 కాశయశ చేథయశ చైవ మత్స్యాః సర్వే చ సృఞ్జయాః
విరాట పుత్రొ బభ్రూశ చ పాఞ్చాలాశ చ పరభథ్రకాః
34 యేషామ ఇన్థ్రొ ఽపయ అకామానాం న హరేత పృదివీమ ఇమామ
వీరాణాం రణథీరాణాం యే భిన్థ్యుః పర్వతాన అపి
35 తాన సర్వాన గుణసంపన్నాన అమనుష్యప్రతాపినః
కరొశతొ మమ థుష్పుత్రొ యొథ్ధుమ ఇచ్ఛతి సంజయ
36 [థుర]
ఉభౌ సవ ఏకజాతీయౌ తదొభౌ భూమిగొచరౌ
అద కస్మాత పాణ్డవానామ ఏకతొ మన్యసే జయమ
37 పితామహం చ థరొణం చ కృపం కర్ణం చ థుర్జయమ
జయథ్రదం సొమథత్తమ అశ్వత్దామానమ ఏవ చ
38 సుచేతసొ మహేష్వాసాన ఇన్థ్రొ ఽపి సహితొ ఽమరైః
అశక్తః సమరే జేతుం కిం పునర తాత పాణ్డవాః
39 సర్వా చ పృదివీ సృష్టా మథర్దే తాత పాణ్డవాన
ఆర్యాన ధృతిమతః శూరాన అగ్నికల్పాన పరబాధితుమ
40 న మామకాన పాణ్డవాస తే సమర్దాః పరతివీక్షితుమ
పరాక్రాన్తొ హయ అహం పాణ్డూన సపుత్రాన యొథ్ధుమ ఆహవే
41 మత్ప్రియం పార్దివాః సర్వే యే చికీర్షన్తి భారత
తే తాన ఆవారయిష్యన్తి ఐణేయాన ఇవ తన్తునా
42 మహతా రదవంశేన శరజాలైశ చ మామకైః
అభిథ్రుతా భవిష్యన్తి పాఞ్చాలాః పానవైః సహ
43 ఉన్మత్త ఇవ మే పుత్రొ విలపత్య ఏష సంజయ
న హి శక్తొ యుధా జేతుం ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
44 జానాతి హి సథా భీష్మః పాణ్డవానాం యశస్వినామ
బలవత్తాం సపుత్రాణాం ధర్మజ్ఞానాం మహాత్మనామ
45 యతొ నారొచయమ అహం విగ్రహం తైర మహాత్మభిః
కిం తు సంజయ మే బరూహి పునస తేషాం విచేష్టితమ
46 కస తాంస తరస్వినొ భూయః సంథీపయతి పాణ్డవాన
అర్చిష్మతొ మహైష్వాసాన హవిషా పావకాన ఇవ
47 ధృష్టథ్యుమ్నః సథైవైతాన సంథీపయతి భారత
యుధ్యధ్వమ ఇతి మా భైష్ట యుథ్ధాథ భరతసత్తమాః
48 యే కే చిత పార్దివాస తత్ర ధార్తరాష్ట్రేణ సంవృతాః
యుథ్ధే సమాగమిష్యన్తి తుములే కవచహ్రథే
49 తాన సర్వాన ఆహవే కరుథ్ధాన సానుబన్ధాన సమాగతాన
అహమ ఏకః సమాథాస్యే తిమిర మత్స్యాన ఇవౌథకాన
50 భీష్మం థరొణం కృపం కర్ణం థరౌణిం శల్యం సుయొధనమ
ఏతాంశ చాపి నిరొత్స్యామి వేలేవ మకరాలయమ
51 తదా బరువాణం ధర్మాత్మా పరాహ రాజా యుధిష్ఠిరః
తవ ధైర్యం చ వీర్యం చ పాఞ్చాలాః పాణ్డవైః సహ
సర్వే సమధిరూఢాః సమ సంగ్రామాన నః సముథ్ధర
52 జానామి తవాం మహాబాహొ కషత్రధర్మే వయవస్దితమ
సమర్దమ ఏకం పర్యాప్తం కౌరవాణాం యుయుత్సతామ
భవతా యథ విధాతవ్యం తన నః శరేయః పరంతప
53 సంగ్రామాథ అపయాతానాం భగ్నానాం శరణైషిణామ
పౌరుషం థర్శయఞ శూరొ యస తిష్ఠేథ అగ్రతః పుమాన
కరీణీయాత తం సహస్రేణ నీతిమన నామ తత పథమ
54 స తవం శూరశ చ వీరశ చ విక్రాన్తశ చ నరర్షభ
భయార్తానాం పరిత్రాతా సంయుగేషు న సంశయః
55 ఏవం బరువతి కౌన్తేయే ధర్మాత్మని యుధిష్ఠిరే
ధృష్టథ్యుమ్న ఉవాచేథం మాం వచొ గతసాధ్వసః
56 సర్వాఞ జనపథాన సూత యొధా థుర్యొధనస్య యే
స బాహ్లీకాన కురూన బరూయాః పరాతిపేయాఞ శరథ్వతః
57 సూతపుత్రం తదా థరొణం సహ పుత్రం జయథ్రదమ
థుఃశాసనం వికర్ణం చ తదా థుర్యొధనం నృపమ
58 భీష్మం చైవ బరూహి గత్వా తవమ ఆశు; యుధిష్ఠిరం సాధునైవాభ్యుపేత
మా వొ వధీథ అర్జునొ థేవ గుప్తః; కషిప్రం యాచధ్వం పాణ్డవం లొకవీరమ
59 నైతాథృశొ హి యొధొ ఽసతి పృదివ్యామ ఇహ కశ చన
యదావిధః సవ్యసాచీ పాణ్డవః శస్త్రవిత్తమః
60 థేవైర హి సంభృతొ థివ్యొ రదొ గాణ్డీవధన్వనః
న స జేయొ మనుష్యేణ మా సమ కృధ్వం మనొ యుధి