ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవం సనత్సుజాతేన విథురేణ చ ధీమతా
సార్ధం కదయతొ రాజ్ఞః సా వయతీయాయ శర్వరీ
2 తస్యాం రజన్యాం వయుష్టాయాం రాజానః సర్వ ఏవ తే
సభామ ఆవివిశుర హృష్టాః సూతస్యొపథిథృక్షయా
3 శుశ్రూషమాణాః పార్దానాం వచొ ధర్మార్దసంహితమ
ధృతరాష్ట్ర ముఖాః సర్వే యయూ రాజసభాం శుభామ
4 సుధావథాతాం విస్తీర్ణాం కనకాజిర భూషితామ
చన్థ్రప్రభాం సురుచిరాం సిక్తాం పరమవారిణా
5 రుచిరైర ఆసనైః సతీర్ణాం కాఞ్చనైర థారవైర అపి
అశ్మసారమయైర థాన్తైః సవాస్తీర్ణైః సొత్తరచ ఛథైః
6 భీష్మొ థరొణః కృపః శల్యః కృతవర్మా జయథ్రదః
అశ్వత్దామా వికర్ణశ చ సొమథత్తశ చ బాహ్లికః
7 విథురశ చ మహాప్రాజ్ఞొ యుయుత్సుశ చ మహారదః
సర్వే చ సహితాః శూరాః పార్దివా భరతర్షభ
ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య వివిశుస తాం సభాం శుభామ
8 థుఃశాసనశ చిత్రసేనః శకునిశ చాపి సౌబలః
థుర్ముఖొ థుఃసహః కర్ణ ఉలూకొ ఽద వివింశతిః
9 కురురాజం పురస్కృత్య థుర్యొధనమ అమర్షణమ
వివిశుస తాం సభాం రాజన సురాః శక్ర సథొ యదా
10 ఆవిశథ్భిస తథా రాజఞ శూరైః పరిఘబాహుభిః
శుశుభే సా సభా రాజన సింహైర ఇవ గిరేర గుహా
11 తే పరవిశ్య మహేష్వాసాః సభాం సమితిశొభనాః
ఆసనాని మహార్హాణి భేజిరే సూర్యవర్చసః
12 ఆసనస్దేషు సర్వేషు తేషు రాజసు భారత
థవాఃస్దొ నివేథయామ ఆస సూతపుత్రమ ఉపస్దితమ
13 అయం స రద ఆయాతి యొ ఽయాసీత పాణ్డవాన పరతి
థూతొ నస తూర్ణమ ఆయాతః సైన్ధవైః సాధు వాహిభిః
14 ఉపయాయ తు స కషిప్రం రదాత పరస్కన్థ్య కుణ్డలీ
పరవివేశ సభాం పూర్ణాం మహీపాలైర మహాత్మభిః
15 [సమ్జయ]
పరాప్తొ ఽసమి పాణ్డవాన గత్వా తథ విజానీత కౌరవాః
యదా వయః కురూన సర్వాన పరతినన్థన్తి పాణ్డవాః
16 అభివాథయన్తి వృథ్ధాంశ చ వయస్యాంశ చ వయస్యవత
యూనశ చాభ్యవథన పార్దాః పరతిపూజ్య యదా వయః
17 యదాహం ధృతరాష్ట్రేణ శిష్టః పూర్వమ ఇతొ గతః
అబ్రువం పాణ్డవాన గత్వా తన నిబొధత పార్దివాః