ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సన]
యత తచ ఛుక్రం మహజ జయొతిర థీప్యమానం మహథ యశః
తథ వై థేవా ఉపాసన్తే యస్మాథ అర్కొ విరాజతే
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
2 శుక్రాథ బరహ్మ పరభవతి బరహ్మ శుక్రేణ వర్ధతే
తచ ఛుక్రం జయొతిషాం మధ్యే ఽతప్తం తపతి తాపనమ
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
3 ఆపొ ఽద అథ్భ్యః సలిలస్య మధ్యే; ఉభౌ థేవౌ శిశ్రియాతే ఽనతరిక్షే
స సధ్రీచీః స విషూచీర వసానా; ఉభే బిభర్తి పృదివీం థివం చ
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
4 ఉభౌ చ థేవౌ పృదివీం థివం చ; థిశశ చ శుక్రం భువనం బిభర్తి
తస్మాథ థిశః సరితశ చ సరవన్తి; తస్మాత సముథ్రా విహితా మహాన్తః
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
5 చక్రే రదస్య తిష్ఠన్తం ధరువస్యావ్యయ కర్మణః
కేతుమన్తం వహన్త్య అశ్వాస తం థివ్యమ అజరం థివి
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
6 న సాథృశ్యే తిష్ఠతి రూపమ అస్య; న చక్షుషా పశ్యతి కశ చిథ ఏనమ
మనీషయాదొ మనసా హృథా చ; యైవం విథుర అమృతాస తే భవన్తి
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
7 థవాథశ పూగాం సరితం థేవ రక్షితమ
మధు ఈశన్తస తథా సంచరన్తి ఘొరమ
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
8 తథ అర్ధమాసం పిబతి సంచిత్య భరమరొ మధు
ఈశానః సర్వభూతేషు హవిర భూతమ అకల్పయత
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
9 హిరణ్యపర్ణమ అశ్వత్దమ అభిపత్య అపక్షకాః
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
10 పూర్ణాత పూర్ణాన్య ఉథ్ధరన్తి పూర్ణాత పూర్ణాని చక్రిరే
హరన్తి పూర్ణాత పూర్ణాని పూర్ణమ ఏవావశిష్యతే
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
11 తస్మాథ వై వాయుర ఆయాతస తస్మింశ చ పరయతః సథా
తస్మాథ అగ్నిశ చ సొమశ చ తస్మింశ చ పరాణ ఆతతః
12 సర్వమ ఏవ తతొ విథ్యాత తత తథ వక్తుం న శక్నుమః
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
13 అపానం గిరతి పరాణః పరాణం గిరతి చన్థ్రమాః
ఆథిత్యొ గిరతే చన్థ్రమాథిత్యం గిరతే పరః
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
14 ఏకం పాథం నొత్క్షిపతి సలిలాథ ధంస ఉచ్చరన
తం చేత సతతమ ఋత్విజం న మృత్యుర నామృతం భవేత
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
15 ఏవం థేవొ మహాత్మా స పావకం పురుషొ గిరన
యొ వై తం పురుషం వేథ తస్యేహాత్మా న రిష్యతే
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
16 యః సహస్రం సహస్రాణాం పక్షాన సంతత్య సంపతేత
మధ్యమే మధ్య ఆగచ్ఛేథ అపి చేత సయాన మనొజవః
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
17 న థర్శనే తిష్ఠతి రూపమ అస్య; పశ్యన్తి చైనం సువిశుథ్ధసత్త్వాః
హితొ మనీషీ మనసాభిపశ్యేథ; యే తం శరయేయుర అమృతాస తే భవన్తి
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
18 గూహన్తి సర్పా ఇవ గహ్వరాణి; సవశిక్షయా సవేన వృత్తేన మర్త్యాః
తేషు పరముహ్యన్తి జనా విమూఢా; యదాధ్వానం మొహయన్తే భయాయ
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
19 సథా సథాసత్కృతః సయాన న మృత్యుర అమృతం కుతః
సత్యానృతే సత్యసమాన బన్ధనే; సతశ చ యొనిర అసతశ చైక ఏవ
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
20 న సాధునా నొత అసాధునా వా; సమానమ ఏతథ థృశ్యతే మానుషేషు
సమానమ ఏతథ అమృతస్య విథ్యాథ; ఏవం యుక్తొ మధు తథ వై పరీప్సేత
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
21 నాస్యాతివాథా హృథయం తాపయన్తి; నానధీతం నాహుతమ అగ్నిహొత్రమ
మనొ బరాహ్మీం లఘుతామ ఆథధీత; పరజ్ఞానమ అస్య నామ ధీరా లభన్తే
యొగినస తం పరపశ్యన్తి భగవన్తం సనాతనమ
22 ఏవం యః సర్వభూతేషు ఆత్మానమ అనుపశ్యతి
అన్యత్రాన్యత్ర యుక్తేషు కిం స శొచేత తతః పరమ
23 యదొథ పానే మహతి సర్వతః సంప్లుతొథకే
ఏవం సర్వేషు వేథేషు బరాహ్మణస్య విజానతః
24 అఙ్గుష్ఠ మాత్రః పురుషొ మహాత్మా; న థృశ్యతే ఽసౌ హృథయే నివిష్టః
అజశ చరొ థివారాత్రమ అతన్థ్రితశ చ; స తం మత్వా కవిర ఆస్తే పరసన్నః
25 అహమ ఏవాస్మి వొ మాతా పితా పుత్రొ ఽసమ్య అహం పునః
ఆత్మాహమ అపి సర్వస్య యచ చ నాస్తి యథ అస్తి చ
26 పితామహొ ఽసమి సదవిరః పితా పుత్రశ చ భారత
మమైవ యూయమ ఆత్మస్దా న మే యూయం న వొ ఽపయ అహమ
27 ఆత్మైవ సదానం మమ జన్మ చాత్మా; వేథప్రొక్తొ ఽహమ అజర పరతిష్ఠః
28 అణొర అణీయాన సుమనాః సర్వభూతేషు జాగృమి
పితరం సర్వభూతానాం పుష్కరే నిహితం విథుః