ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సనత్సుజాత యథ ఇమాం పరార్దాం; బరాహ్మీం వాచం పరవథసి విశ్వరూపామ
పరాం హి కామేషు సుథుర్లభాం కదాం; తథ బరూహి మే వాక్యమ ఏతత కుమార
2 [సన]
నైతథ బరహ్మ తవరమాణేన లభ్యం; యన మాం పృచ్ఛస్య అభిహృష్యస్య అతీవ
అవ్యక్తవిథ్యామ అభిధాస్యే పురాణీం; బుథ్ధ్యా చ తేషాం బరహ్మచర్యేణ సిథ్ధామ
3 అవ్యక్తవిథ్యామ ఇతి యత సనాతనీం; బరవీషి తవం బరహ్మచర్యేణ సిథ్ధామ
అనారభ్యా వసతీహార్య కాలే; కదం బరాహ్మణ్యమ అమృతత్వం లభేత
4 [సన]
యే ఽసమిఁల లొకే విజయన్తీహ కామాన; బరాహ్మీం సదితిమ అనుతితిక్షమాణాః
త ఆత్మానం నిర్హరన్తీహ థేహాన; ముఞ్జాథ ఇషీకామ ఇవ సత్త్వసంస్దాః
5 శరీరమ ఏతౌ కురుతః పితా మాతా చ భారత
ఆచార్య శాస్తా యా జాతిః సా సత్యా సాజరామరా
6 ఆచార్య యొనిమ ఇహ యే పరవిశ్య; భూత్వా గర్భం బరహ్మచర్యం చరన్తి
ఇహైవ తే శాస్త్రకారా భవన్తి; పరహాయ థేహం పరమం యాన్తి యొగమ
7 య ఆవృణొత్య అవితదేన కర్ణా; వృతం కుర్వన్న అమృతం సంప్రయచ్ఛన
తం మన్యేత పితరం మాతరం చ; తస్మై న థరుహ్యేత కృతమ అస్య జానన
8 గురుం శిష్యొ నిత్యమ అభిమన్యమానః; సవాధ్యాయమ ఇచ్ఛేచ ఛుచిర అప్రమత్తః
మానం న కుర్యాన న థధీత రొషమ; ఏష పరదమొ బరహ్మచర్యస్య పాథః
9 ఆచార్యస్య పరియం కుర్యాత పరాణైర అపి ధనైర అపి
కర్మణా మనసా వాచా థవితీయః పాథ ఉచ్యతే
10 సమా గురౌ యదావృత్తిర గురు పత్న్యాం తదా భవేత
యదొక్తకారీ పరియకృత తృతీయః పాథ ఉచ్యతే
11 నాచార్యాయేహొపకృత్వా పరవాథం; పరాజ్ఞః కుర్వీత నైతథ అహం కరొమి
ఇతీవ మన్యేత న భాషయేత; స వై చతుర్దొ బరహ్మచర్యస్య పాథః
12 ఏవం వసన్తం యథ ఉపప్లవేథ ధనమ; ఆచార్యాయ తథ అనుప్రయచ్ఛేత
సతాం వృథ్ధిం బహుగుణామ ఏవమ ఏతి; గురొః పుత్రే భవతి చ వృత్తిర ఏషా
13 ఏవం వసన సర్వతొ వర్ధతీహ; బహూన పుత్రాఁల లభతే చ పరతిష్ఠామ
వర్షన్తి చాస్మై పరథిశొ థిశశ చ; వసన్త్య అస్మిన బరహ్మచర్యే జనాశ చ
14 ఏతన బరహ్మచర్యేణ థేవా థేవత్వమ ఆప్నువన
ఋషయశ చ మహాభాగా బరహ్మలొకం మనీషిణః
15 గన్ధర్వాణామ అనేనైవ రూపమ అప్సరసామ అభూత
ఏతేన బరహ్మచర్యేణ సూర్యొ అహ్నాయ జాయతే
16 య ఆశయేత పాటయేచ చాపి రాజన; సర్వం శరీరం తపసా తప్యమానః
ఏతేనాసౌ బాల్యమ అత్యేతి విథ్వాన; మృత్యుం తదా రొధయత్య అన్తకాలే
17 అన్తవన్తః కషత్రియ తే జయన్తి; లొకాఞ జనాః కర్మణా నిర్మితేన
బరహ్మైవ విథ్వాంస తేనాభ్యేతి సర్వం; నాన్యః పన్దా అయనాయ విథ్యతే
18 ఆభాతి శుక్లమ ఇవ లొహితమ ఇవ; అదొ కృష్ణమ అదాఞ్జనం కాథ్రవం వా
తథ బరాహ్మణః పశ్యతి యొ ఽతర విథ్వాన; కదంరూపం తథ అమృతమ అక్షరం పథమ
19 నాభాతి శుక్లమ ఇవ లొహితమ ఇవ; అదొ కృష్ణమ ఆయసమ అర్కవర్ణమ
న పృదివ్యాం తిష్ఠతి నాన్తరిక్షే; నైతత సముథ్రే సలిలం బిభర్తి
20 న తారకాసు న చ విథ్యుథ ఆశ్రితం; న చాభ్రేషు థృశ్యతే రూపమ అస్య
న చాపి వాయౌ న చ థేవతాసు; న తచ చన్థ్రే థృశ్యతే నొత సూర్యే
21 నైవర్క్షు తన న యజుఃషు నాప్య అదర్వసు; న చైవ థృశ్యత్య అమలేషు సామసు
రదంతరే బార్హతే చాపి రాజన; మహావ్రతే నైవ థృశ్యేథ ధరువం తత
22 అపారణీయం తమసః పరస్తాత; తథ అన్తకొ ఽపయ ఏతి వినాశకాలే
అణీయ రూపం కషుర ధారయా తన; మహచ చ రూపం తవ అపి పర్వతేభ్యః
23 సా పరతిష్ఠా తథ అమృతం లొకాస తథ బరహ్మ తథ యశః
భూతాని జజ్ఞిరే తస్మాత పరలయం యాన్తి తత్ర చ
24 అనామయం తన మహథ ఉథ్యతం యశొ; వాచొ వికారాన కవయొ వథన్తి
తస్మిఞ జగత సర్వమ ఇథం పరతిష్ఠితం; యే తథ విథుర అమృతాస తే భవన్తి