ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
పృచ్ఛామి తవాం సంజయ రాజమధ్యే; కిమ అబ్రవీథ వాక్యమ అథీనసత్త్వః
ధనంజయస తాత యుధాం పరణేతా; థురాత్మనాం జీవితచ్ఛిన మహాత్మా
2 థుర్యొధనొ వాచమ ఇమాం శృణొతు; యథ అబ్రవీథ అర్జునొ యొత్స్యమానః
యుధిష్ఠిరస్యానుమతే మహాత్మా; ధనంజయః శృణ్వతః కేశవస్య
3 అన్వత్రస్తొ బాహువీర్యం విథాన; ఉపహ్వరే వాసుథేవస్య ధీరః
అవొచన మాం యొత్స్యమానః కిరీటీ; మధ్యే బరూయా ధార్తరాష్ట్రం కురూణామ
4 యే వై రాజానః పాణ్డవాయొధనాయ; సమానీతాః శృణ్వతాం చాపి తేషామ
యదా సమగ్రం వచనం మయొక్తం; సహామాత్యం శరావయేదా నృపం తమ
5 యదా నూనం థేవరాజస్య థేవాః; శుశ్రూషన్తే వజ్రహస్తస్య సర్వే
తదాశృణ్వన పాణ్డవాః సృఞ్జయాశ చ; కిరీటినా వాచమ ఉక్తాం సమర్దామ
6 ఇత్య అబ్రవీథ అర్జునొ యొత్స్యమానొ; గాణ్డీవధన్వా లొహితపథ్మనేత్రః
న చేథ రాజ్యం ముఞ్చతి ధార్తరాష్ట్రొ; యుధిష్ఠిరస్యాజమీఢస్య రాజ్ఞః
అస్తి నూనం కర్మకృతం పురస్తాథ; అనిర్విష్టం పాపకం ధార్తరాష్ట్రైః
7 యేషాం యుథ్ధం భీమసేనార్జునాభ్యాం; తదాశ్విభ్యాం వాసుథేవేన చైవ
శైనేయేన ధరువమ ఆత్తాయుధేన; ధృష్టథ్యుమ్నేనాద శిఖణ్డినా చ
యుధిష్ఠిరేణేన్థ్ర కల్పేన చైవ; యొ ఽపధ్యానాన నిర్థహేథ గాం థివం చ
8 తైశ చేథ యుథ్ధం మన్యతే ధార్తరాష్ట్రొ; నిర్వృత్తొ ఽరదః సకలః పాణ్డవానామ
మా తత కార్షీః పాణ్డవార్దాయ హేతొర; ఉపైహి యుథ్ధం యథి మన్యసే తవమ
9 యాం తాం వనే థుఃఖశయ్యామ ఉవాస; పరవ్రాజితః పాణ్డవొ ధర్మచారీ
ఆశిష్యతే థుఃఖతరామ అనర్దామ; అన్త్యాం శయ్యాం ధార్తరాష్ట్రః పరాసుః
10 హరియా జఞానేన తపసా థమేన; కరొధేనాదొ ధర్మగుప్త్యా ధనేన
అన్యాయ వృతాః కురుపాణ్డవేయాన; అధ్యాతిష్ఠథ ధార్తరాష్ట్రొ థురాత్మా
11 మాయొపధః పరణిధానార్జవాభ్యాం; తపొ థమాభ్యాం ధర్మగుప్త్యా బలేన
సత్యం బరువన పరీతియుక్త్యానృతేన; తితిక్షమాణః కలిశ్యమానొ ఽతివేలమ
12 యథా జయేష్ఠః పాణ్డవః సంశితాత్మా; కరొధం యత తం వర్షపూగాన సుఘొరమ
అవస్రష్టా కురుషూథ్వృత్త చేతాస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
13 కృష్ణ వర్త్మేవ జవలితః సమిథ్ధొ; యదా థహేత కక్షమ అగ్నిర నిథాఘే
ఏవం థగ్ధా ధార్తరాష్ట్రస్య సేనాం; యుధిష్ఠిరః కరొధథీప్తొ ఽనువీక్ష్య
14 యథ్యా థరష్టా భీమసేనం రణస్దం; గథాహస్తం కరొధవిషం వమన్తమ
థుర్మర్షణం పాణ్డవం భీమవేగం; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
15 మహాసింహొ గావ ఇవ పరవిశ్య; గథాపాణిర ధార్తరాష్ట్రాన ఉపేత్య
యథా భీమొ భీమరూపొ నిహన్తా; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
16 మహాభయే వీతభయః కృతాస్త్రః; సమాగమే శత్రుబలావమర్థీ
సకృథ రదేన పరతియాథ రదౌఘాన; పథాతిసంఘాన గథయాభినిఘ్నన
17 సైన్యాన అనేకాంస తరసా విమృథ్నన; యథా కషేప్తా ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యమ
ఛిన్థన వనం పరశునేవ శూరస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
18 తృణప్రాయం జవలనేనేవ థగ్ధం; గరామం యదా ధార్తరాష్ట్రః సమీక్ష్య
పక్వం సస్యం వైథ్యుతేనేవ థగ్ధం; పరాసిక్తం విపులం సవం బలౌఘమ
19 హతప్రవీరం విముఖం భయార్తం; పరాఙ్ముఖం పరాయశొ ఽధృష్ట యొధమ
శస్త్రార్చిషా భీమసేనేన థగ్ధం; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
20 ఉపాసఙ్గాథ ఉథ్ధరన థక్షిణేన; పరఃశతాన నకులశ చిత్రయొధీ
యథా రదాగ్ర్యొ రదినః పరచేతా; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
21 సుఖొచితొ థుఃఖశయ్యాం వనేషు; థీర్ఘం కాలం నకులొ యామ అశేత
ఆశీవిషః కరుథ్ధ ఇవ శవసన భృశం; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
22 తయక్తాత్మానః పార్దివాయొధనాయ; సమాథిష్టా ధర్మరాజేన వీరాః
రదైః శుభ్రైః సైన్యమ అభిథ్రవన్తొ; థృష్ట్వా పశ్చాత తప్స్యతే ధార్తరాష్ట్రః
23 శిశూన కృతాస్త్రాన అశిశు పరకాశాన; యథా థరష్టా కౌరవః పఞ్చ శూరాన
తయక్త్వా పరాణాన కేకయాన ఆథ్రవన్తస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
24 యథా గతొథ్వాహమ అకూజనాక్షం; సువర్ణతారం రదమ ఆతతాయీ
థాన్తైర యుక్తం సహథేవొ ఽధిరూఢః; శిరాంసి రాజ్ఞాం కషేప్స్యతే మార్గణౌఘైః
25 మహాభయే సంప్రవృత్తే రదస్దం; వివర్తమానం సమరే కృతాస్త్రమ
సర్వాం థిశం సంపతన్తం సమీక్ష్య; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
26 హరీనిషేధొ నిపుణః సత్యవాథీ; మహాబలః సర్వధర్మొపపన్నః
గాన్ధారిమ ఆర్చ్ఛంస తుములే కషిప్రకారీ; కషేప్తా జనాన సహథేవస తరస్వీ
27 యథా థరష్టా థరౌపథేయాన మహేషూఞ; శూరాన కృతాస్త్రాన రదయుథ్ధకొవిథాన
ఆశీవిషాన ఘొరవిషాన ఇవాయతస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
28 యథాభిమన్యుః పరవీర ఘాతీ; శరైః పరాన మేఘ ఇవాభివర్షన
విగాహితా కృష్ణ సమః కృతాస్త్రస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
29 యథా థరష్టా బాలమ అబాల వీర్యం; థవిషచ చమూం మృత్యుమ ఇవాపతన్తమ
సౌభథ్రమ ఇన్థ్ర పరతిమం కృతాస్త్రం; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
30 పరభథ్రకాః శీఘ్రతరా యువానొ; విశారథాః సింహసమాన వీర్యాః
యథా కషేప్తారొ ధార్తరాష్ట్రాన స సైన్యాంస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
31 వృథ్ధౌ విరాటథ్రుపథౌ మహారదౌ; పృదక చమూభ్యామ అభివర్తమానౌ
యథా థరష్టారౌ ధార్తరాష్ట్రాన స సైన్యాంస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
32 యథా కృతాస్త్రొ థరుపథః పరచిన్వఞ; శిరాంసి యూనాం సమరే రదస్దః
కరుథ్ధః శరైశ ఛేత్స్యతి చాపముక్తైస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
33 యథా విరాటః పరవీర ఘాతీ; మర్మాన్తరే శత్రుచమూం పరవేష్టా
మత్స్యైః సార్ధమ అనృశంసరూపైస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
34 జయేష్ఠం మాత్స్యానామ అనృశంస రూపం; విరాట పుత్రం రదినం పురస్తాత
యథా థరష్టా థంశితం పాణ్డవార్దే; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
35 రణే హతే కౌరవాణాం పరవీరే; శిఖణ్డినా సత్తమే శంతనూజే
న జాతు నః శత్రవొ ధారయేయుర; అసంశయం సత్యమ ఏతథ బరవీమి
36 యథా శిఖణ్డీ రదినః పరచిన్వన; భీష్మం రదేనాభియాతా వరూదీ
థివ్యైర హయైర అవమృథ్నన రదౌఘాంస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
37 యథా థరష్టా సృఞ్జయానామ అనీకే; ధృష్టథ్యుమ్నం పరముఖే రొచమానమ
అస్త్రం యస్మై గుహ్యమ ఉవాచ ధీమాన; థరొణస తథా తప్స్యతి ధార్తరాష్ట్రః
38 యథా స సేనాపతిర అప్రమేయః; పరాభవన్న ఇషుభిర ధార్తరాష్ట్రాన
థరొణం రణే శత్రుసహొ ఽభియాతా; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
39 హరీమాన మనీషీ బలవాన మనస్వీ; స లక్ష్మీవాన సొమకానాం పరబర్హః
న జాతు తం శత్రవొ ఽనయే సహేరన; యేషాం స సయాథ అగ్రణీర వృష్ణిసింహః
40 బరూయాచ చ మా పరవృణీష్వేతి లొకే; యుథ్ధే ఽథవితీయం సచివం రదస్దమ
శినేర నప్తారం పరవృణీమ సాత్యకిం; మహాబలం వీతభయం కృతాస్త్రమ
41 యథా శినీనామ అధిపొ మయొక్తః; శరైః పరాన మేఘ ఇవ పరవర్షన
పరచ్ఛాథయిష్యఞ శరజాలేన యొధాంస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
42 యథా ధృతిం కురుతే యొత్స్యమానః; స థీర్ఘబాహుర థృఢధన్వా మహాత్మా
సింహస్యేవ గన్ధమ ఆఘ్రాయ గావః; సంవేష్టన్తే శత్రవొ ఽసయాథ యదాగ్నేః
43 స థీర్ఘబాహుర థృఢధన్వా మహాత్మా; భిన్థ్యాథ గిరీన సంహరేత సర్వలొకాన
అస్త్రే కృతీ నిపుణః కషిప్రహస్తొ; థివి సదితః సూర్య ఇవాభిభాతి
44 చిత్రః సూక్ష్మః సుకృతొ యావథ అస్య; అస్త్రే యొగొ వృష్ణిసింహస్య భూయాన
యదావిధం యొగమ ఆహుః పరశస్తం; సర్వైర గుణైః సాత్యకిస తైర ఉపేతః
45 హిరణ్మయం శవేతహయైశ చతుర్భిర; యథా యుక్తం సయన్థనం మాధవస్య
థరష్టా యుథ్ధే సాత్యకేర వై సుయొధనస; తథా తప్స్యత్య అకృతాత్మా స మన్థః
46 యథా రదం హేమమణిప్రకాశం; శవేతాశ్వయుక్తం వానరకేతుమ ఉగ్రమ
థరష్టా రణే సంయతం కేశవేన; తథా తప్స్యత్య అకృతాత్మా స మన్థః
47 యథా మౌర్వ్యాస తలనిష్పేషమ ఉగ్రం; మహాశబ్థం వజ్రనిష్పేష తుల్యమ
విధూయమానస్య మహారణే మయా; గాణ్డీవస్య శరొష్యతి మన్థబుథ్ధిః
48 తతొ మూఢొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రస; తప్తా యుథ్ధే థుర్మతిర థుఃసహాయః
థృష్ట్వా సైన్యం బాణవర్ణాన్ధ కారం; పరభజ్యన్తం గొకులవథ రణాగ్రే
49 బలాహకాథ ఉచ్చరన్తీవ విథ్యుత; సహస్రఘ్నీ థవిషతాం సంగమేషు
అస్దిచ్ఛిథొ మర్మభిథొ వమేచ ఛరాంస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
50 యథా థరష్టా జయా ముఖాథ వాణ సంఘాన; గాణ్డీవముక్తాన పతతః శితాగ్రాన
నాగాన హయాన వర్మిణశ చాథథానాంస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
51 యథా మన్థః పరబాణాన విముక్తాన; మమేషుభిర హరియమాణాన పరతీపమ
తిర్యగ విథ్వాంశ ఛిథ్యమానాన కషురప్రైస; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవప్స్యత
52 యథా విపాఠా మథ భుజవిప్రముక్తా; థవిజాః ఫలానీవ మహీరుహాగ్రాత
పరచ్ఛేత్తార ఉత్తమాఙ్గాని యూనాం; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతప్స్యత
53 యథా థరష్టా పతతః సయన్థనేభ్యొ; మహాగజేభ్యొ ఽశవగతాంశ చ యొధాన
శరైర హతాన పాతితాంశ చైవ రఙ్గే; తథా యుథ్ధం ధార్తరాష్ట్రొ ఽనవతస్యత
54 పథాతిసంఘాన రదసంఘాన సమన్తాథ; వయాత్తాననః కాల ఇవాతతేషుః
పరణొత్స్యామి జవలితైర బాణవర్షైః; శత్రూంస తథా తప్స్యతి మన్థబుథ్ధిః
55 సర్వా థిశః సంపతతా రదేన; రజొధ్వస్తం గాణ్డివేనాపకృత్తమ
యథా థరష్టా సవబలం సంప్రమూఢం; తథా పశ్చాత తప్స్యతి మన్థబుథ్ధిః
56 కాం థిగ భూతం ఛిన్నగాత్రం విసంజ్ఞం; థుర్యొధనొ థరక్ష్యతి సర్వసైన్యమ
హతాశ్వవీరాగ్ర్య నరేన్థ్ర నాగం; పిపాసితం శరాన్తపత్రం భయార్తమ
57 ఆర్తస్వరం హన్యమానం హతం చ; వికీర్ణకేశాస్ది కపాలసంఘమ
పరజాపతేః కర్మ యదార్ధ నిష్ఠితం; తథా థృష్ట్వా తప్స్యతే మన్థబుథ్ధిః
58 యథా రదే గాణ్డివం వాసుథేవం; థివ్యం శఙ్ఖం పాఞ్చజన్యం హయాంశ చ
తూణావ అక్షయ్యౌ థేవథత్తం చ మాం చ; థరష్టా యుథ్ధే ధార్తరాష్ట్రః సమేతాన
59 ఉథ్వర్తయన థస్యు సంఘాన సమేతాన; పరవర్తయన యుగమ అన్యథ యుగాన్తే
యథా ధక్ష్యామ్య అగ్నివత కౌరవేయాంస; తథా తప్తా ధృతరాష్ట్రః సపుత్రః
60 సహ భరాతా సహ పుత్రః స సైన్యొ; భరష్టైశ్వర్యః కరొధవశొ ఽలపచేతాః
థర్పస్యాన్తే విహితే వేపమానః; పశ్చాన మన్థస తప్స్యతి ధార్తరాష్ట్రః
61 పూర్వాహ్నే మాం కృతజప్యం కథా చిథ; విప్రః పరొవాచొథకాన్తే మనొజ్ఞమ
కరవ్యం తే థుష్కరం కర్మ పార్ద; యొథ్ధవ్యం తే శత్రుభిః సవ్యసాచిన
62 ఇన్థ్రొ వా తే హరివాన వజ్రహస్తః; పురస్తాథ యాతు సమరే ఽరీన వినిఘ్నన
సుగ్రీవ యుక్తేన రదేన వా తే; పశ్చాత కృష్ణొ రక్షతు వాసుథేవః
63 వవ్రే చాహం వజ్రహస్తాన మహేన్థ్రాథ; అస్మిన యుథ్ధే వాసుథేవం సహాయమ
స మే లబ్ధొ థస్యువధాయ కృష్ణొ; మన్యే చైతథ విహితం థైవతైర మే
64 అయుధ్యమానొ మనసాపి యస్య; జయం కృష్ణః పురుషస్యాభినన్థేత
ధరువం సర్వాన సొ ఽభయతీయాథ అమిత్రాన; సేన్థ్రాన థేవాన మానుషే నాస్తి చిన్తా
65 స బాహుభ్యాం సాగరమ ఉత్తితీర్షేన; మహొథధిం సలిలస్యాప్రమేయమ
తేజస్వినం కృష్ణమ అత్యన్తశూరం; యుథ్ధేన యొ వాసుథేవం జిగీషేత
66 గిరిం య ఇచ్ఛేత తలేన భేత్తుం; శిలొచ్చయం శవేతమ అతి పరమాణమ
తస్యైవ పాణిః స నఖొ విశీర్యేన; న చాపి కిం చిత స గిరేస తు కుర్యాత
67 అగ్నిం సమిథ్ధం శమయేథ భుజాభ్యాం; చన్థ్రం చ సూర్యం చ నివారయేత
హరేథ థేవానామ అమృతం పరసహ్య; యుథ్ధేన యొ వాసుథేవం జిగీషేత
68 యొ రుక్మిణీమ ఏకరదేన భొజ్యామ; ఉత్సాథ్య రాజ్ఞాం విషయం పరసహ్య
ఉవాహ భార్యాం యశసా జవలన్తీం; యస్యాం జజ్ఞే రక్మిణేయొ మహాత్మా
69 అయం గాన్ధరాంస తరసా సంప్రమద్య; జిత్వా పుత్రాన నగ్న జితః సమగ్రాన
బథ్ధం ముమొచ వినథన్తం పరసహ్య; సుథర్శనీయం థేవతానాం లలామమ
70 అయం కవాటే నిజఘాన పాణ్డ్యం; తదా కలిఙ్గాన థన్తకూరే మమర్థ
అనేన థగ్ధా వర్షపూగాన వినాదా; వారాణసీ నగరీ సంబభూవ
71 యం సమ యుథ్ధే మన్యతే ఽనయైర అజేయమ; ఏకలవ్యం నామ నిషాథరాజమ
వేగేనేవ శైలమ అభిహత్య జమ్భః; శేతే స కృష్ణేన హతః పరాసుః
72 తదొగ్రసేనస్య సుతం పరథుష్టం; వృష్ణ్యన్ధకానాం మధ్యగాం తపన్తమ
అపాతయథ బలథేవ థవితీయొ; హత్వా థథౌ చొగ్రసేనాయ రాజ్యమ
73 అయం సౌభం యొధయామ ఆస సవస్దం; విభీషణం మాయయా శాల్వరాజమ
సౌభథ్వారి పరత్యగృహ్ణాచ ఛతఘ్నీం; థొర్భ్యాం క ఏనం విషహేత మర్త్యః
74 పరాగ్జ్యొతిషం నామ బభూవ థుర్గం; పురం ఘొరమ అసురాణామ అసహ్యమ
మహాబలొ నరకస తత్ర భౌమొ; జహారాథిత్యా మణికుణ్డలే శుభే
75 న తం థేవాః సహ శక్రేణ సేహిరే; సమాగతాహరణాయ భీతాః
థృష్ట్వా చ తే విక్రమం కేశవస్య; బలం తదైవాస్త్రమ అవారణీయమ
76 జానన్తొ ఽసయ పరకృతిం కేశవస్య; నయయొజయన థస్యు వధాయ కృష్ణమ
స తత కర్మ పరతిశుశ్రావ థుష్కరమ; ఐశ్వర్యవాన సిథ్ధిషు వాసుథేవః
77 నిర్మొచనే షట సహస్రాణి హత్వా; సంఛిథ్య పాశాన సహసా కషురాన్తాన
మురం హత్వా వినిహత్యౌఘరాక్షసం; నిర్మొచనం చాపి జగామ వీరః
78 తత్రైవ తేనాస్య బభూవ యుథ్ధం; మహాబలేనాతిబలస్య విష్ణొః
శేతే స కృష్ణేన హతః పరాసుర; వాతేనేవ మదితః కర్ణికారః
79 ఆహృత్య కృష్ణొ మణికుణ్డలే తే; హత్వా చ భౌమం నరకం మురం చ
శరియా వృతొ యశసా చైవ ధీమాన; పరత్యాజగామాప్రతిమ పరభావః
80 తస్మై వరాన అథథంస తత్ర థేవా; థృష్ట్వా భీమం కర్మ రణే కృతం తత
శరమశ చ తే యుధ్యమానస్య న సయాథ; ఆకాశే వా అప్సు చైవ కరమః సయాత
81 శస్త్రాణి గాత్రే చ న తే కరమేరన్న; ఇత్య ఏవ కృష్ణశ చ తతః కృతార్దః
ఏవంరూపే వాసుథేవే ఽపరమేయే; మహాబలే గుణసంపత సథైవ
82 తమ అసహ్యం విష్ణుమ అనన్తవీర్యమ; ఆశంసతే ధారరాష్ట్రొ బలేన
యథా హయ ఏనం తర్కయతే థురాత్మా; తచ చాప్య అయం సహతే ఽసమాన సమీక్ష్య
83 పర్యాగతం మమ కృష్ణస్య చైవ; యొ మన్యతే కలహం సంప్రయుజ్య
శక్యం హర్తుం పాణ్డవానాం మమత్వం; తథ వేథితా సంయుగం తత్ర గత్వా
84 నమస్కృత్వా శాంతనవాయ రాజ్ఞే; థరొణాయాదొ సహ పుత్రాయ చైవ
శారథ్వతాయాప్రతిథ్వన్థ్వినే చ; యొత్స్యామ్య అహం రాజ్యమ అభీప్సమానః
85 ధర్మేణాస్త్రం నియతం తస్య మన్యే; యొ యొత్స్యతే పాణ్డవైర ధర్మచారీ
మిద్యా ఘలే నిర్జితా వై నృశంసైః; సంవత్సరాన థవాథశ పాణ్డుపుత్రాః
86 అవాప్య కృచ్ఛ్రం విహితం హయ అరణ్యే; థీర్ఘం కాలం చైకమ అజ్ఞాతచర్యామ
తే హయ అకస్మాజ జీవితం పాణ్డవానాం; న మృష్యన్తే హార్తరాష్ట్రాః పథస్దాః
87 తే చేథ అస్మాన యుధ్యమానాఞ జయేయుర; థేవైర అపీన్థ్ర పరముఖైః సహాయైః
ధర్మాథ అధర్మశ చరితొ గరీయాన; ఇతి ధరువం నాస్తి కృతం న సాధు
88 న చేథ ఇమం పురుషం కర్మ బథ్ధం; న చేథ అస్మాన మన్యతే ఽసౌ విశిష్టాన
ఆశంసే ఽహం వాసుథేవ థవితీయొ; థుర్యొధనం సానుబన్ధం నిహన్తుమ
89 న చేథ ఇథం కర్మ నరేషు బథ్ధం; న విథ్యతే పురుషస్య సవకర్మ
ఇథం చ తచ చాపి సమీక్ష్య నూనం; పరాజయొ ధార్తరాష్ట్రస్య సాధుః
90 పరత్యక్షం వః కురవొ యథ బరవీమి; యుధ్యమానా ధార్తరాష్ట్రా న సన్తి
అన్యత్ర యుథ్ధాత కురవః పరీప్సన; న యుధ్యతాం శేష ఇహాస్తి కశ చిత
91 హత్వా తవ అహం ధార్తరాష్ట్రాన స కర్ణాన; రాజ్యం కురూణామ అవజేతా సమగ్రమ
యథ వః కార్యం తత కురుధ్వం యదాస్వమ; ఇష్టాన థారాన ఆత్మజాంశ చొపభుఙ్క్తే
92 అప్య ఏవం నొ బరాహ్మణాః సన్తి వృథ్ధా; బహుశ్రుతాః శీలవన్తః కులీనాః
సాంవత్సరా జయొతిషి చాపి యుక్తా; నక్షత్రయొగేషు చ నిశ్చయజ్ఞాః
93 ఉచ్చావచం థైవయుక్తం రహస్యం; థివ్యాః పరశ్నా మృగచక్రా ముహూర్తాః
కషయం మహాన్తం కురుసృఞ్జయానాం; నివేథయన్తే పాణ్డవానాం జయం చ
94 తదా హి నొ మన్యతే ఽజాతశత్రుః; సంసిథ్ధార్దొ థవిషతాం నిగ్రహాయ
జనార్థనశ చాప్య అపరొక్ష విథ్యొ; న సంశయం పశ్యతి వృష్ణిసింహః
95 అహం చ జానామి భవిష్య రూపం; పశ్యామి బుథ్ధ్యా సవయమ అప్రమత్తః
థృష్టిశ చ మే న వయదతే పురాణీ; యుధ్యమానా ధార్తరాష్ట్రా న సన్తి
96 అనాలబ్ధం జృమ్భతి గాణ్డివం ధనుర; అనాలబ్ధా కమ్పతి మే ధనుర్జ్యా
బాణాశ చ మే తూణముఖాథ విసృజ్య; ముహుర ముహుర గన్తుమ ఉశన్తి చైవ
97 సైక్యః కొశాన నిఃసరతి పరసన్నొ; హిత్వేవ జీర్ణామ ఉరగస తవచం సవామ
ధవజే వాచొ రౌథ్రరూపా వథన్తి; కథా రదొ యొక్ష్యతే తే కిరీటిన
98 గొమాయుసంఘాశ చ వథన్తి రాత్రౌ; రక్షాంస్య అదొ నిష్పతన్త్య అన్తరిక్షాత
మృగాః శృగాలాః శితికణ్ఠాశ చ కాకా; గృధ్రా బడాశ చైవ తరక్షవశ చ
99 సుపర్ణపాతాశ చ పతన్తి పశ్చాథ; థృష్ట్వా రదం శవేతహయప్రయుక్తమ
అహం హయ ఏకః పార్దివాన సర్వయొధాఞ; శరాన వర్షన మృత్యులొకం నయేయమ
100 సమాథథానః పృదగ అస్త్రమార్గాన; యదాగ్నిర ఇథ్ధొ గహనం నిథాఘే
సదూణాకర్ణం పాశుపతం చ ఘొరం; తదా బరహ్మాస్త్రం యచ చ శక్రొ వివేథ
101 వధే ధృతొ వేగవతః పరముఞ్చన; నాహం పరజాః కిం చిథ ఇవావశిష్యే
శాన్తిం లప్స్యే పరమొ హయ ఏష భావః; సదిరొ మమ బరూహి గావల్గణే తాన
102 నిత్యం పునః సచివైర యైర అవొచథ; థేవాన అపీన్థ్ర పరముఖాన సహాయాన
తైర మన్యతే కలహం సంప్రయుజ్య; స ధార్తరాష్ట్రః పశ్యత మొహమ అస్య
103 వృథ్ధొ భీష్మః శాంతనవః కృపశ చ; థరొణః సపుత్రొ విథురశ చ ధీమాన
ఏతే సర్వే యథ్వథ అన్తే తథ అస్తు; ఆయుష్మన్తః కురవః సన్తు సర్వే