ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అనుక్తం యథి తే కిం చిథ వాచా విథుర విథ్యతే
తన మే శుశ్రూషవే బరూహి విచిత్రాణి హి భాషసే
2 ధృతరాష్ట్ర కుమారొ వై యః పురాణః సనాతనః
సనత్సుజాతః పరొవాచ మృత్యుర నాస్తీతి భారత
3 స తే గుహ్యాన పరకాశాంశ చ సర్వాన హృథయసంశ్రయాన
పరవక్ష్యతి మహారాజ సర్వబుథ్ధిమతాం వరః
4 కిం తవం న వేథ తథ భూయొ యన మే బరూయాత సనాతనః
తవమ ఏవ విథుర బరూహి పరజ్ఞా శేషొ ఽసతి చేత తవ
5 శూథ్రయొనావ అహం జాతొ నాతొ ఽనయథ వక్తుమ ఉత్సహే
కుమారస్య తు యా బుథ్ధిర వేథ తాం శాశ్వతీమ అహమ
6 బరాహ్మీం హి యొనిమ ఆపన్నః సుగుహ్యమ అపి యొ వథేత
న తేన గర్హ్యొ థేవానాం తస్మాథ ఏతథ బరవీమి తే
7 బరవీహి విథుర తవం మే పురాణం తం సనాతనమ
కదమ ఏతేన థేహేన సయాథ ఇహైవ సమాగమః
8 చిన్తయామ ఆస విథురస తమ ఋషిం సంశితవ్రతమ
స చ తచ చిన్తితం జఞాత్వా థర్శయామ ఆస భారత
9 స చైనం పరతిజగ్రాహ విధిథృష్టేన కర్మణా
సుఖొపవిష్టం విశ్రాన్తమ అదైనం విథురొ ఽబరవీత
10 భగవన సంశయః కశ చిథ ధృతరాష్ట్రస్య మానసే
యొ న శక్యొ మయా వక్తుం తమ అస్మై వక్తుమ అర్హసి
యం శరుత్వాయం మనుష్యేన్థ్రః సుఖథుఃఖాతిగొ భవేత
11 లాభాలాభౌ పరియ థవేష్యౌ యదైనం న జరాన్తకౌ
విషహేరన భయామర్షౌ కషుత్పిపాసే మథొథ్భవౌ
అరతిశ చైవ తన్థ్రీ చ కామక్రొధౌ కషయొథయౌ