ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
అనుజ్ఞాతః పాణ్డవేన పరయయౌ సంజయస తథా
శాసనం ధృతరాష్ట్రస్య సర్వం కృత్వా మహాత్మనః
2 సంప్రాప్య హాస్తినపురం శీఘ్రం చ పరవివేశ హ
అన్తఃపురమ ఉపస్దాయ థవాఃస్దం వచనమ అబ్రవీత
3 ఆచక్ష్వ మాం ధృతరాష్ట్రాయ థవాఃస్ద; ఉపాగతం పాణ్డవానాం సకాశాత
జాగర్తి చేథ అభివథేస తవం హి కషత్తః; పరవిశేయం విథితొ భూమిపస్య
4 సంజయొ ఽయం భూమిపతే నమస తే; థిథృక్షయా థవారమ ఉపాగతస తే
పరాప్తొ థూతః పాణ్డవానాం సకాశాత; పరశాధి రాజన కిమ అయం కరొతు
5 ఆచక్ష్వ మాంసుఖినం కాల్యమ అస్మై; పరవేశ్యతాం సవాగతం సంజయాయ
న చాహమ ఏతస్య భవామ్య అకాల్యః; స మే కస్మాథ థవారి తిష్ఠేత కషత్తః
6 తతః పరవిశ్యానుమతే నృపస్య; మహథ వేశ్మ పరాజ్ఞశూరార్య గుప్తమ
సింహాసనస్దం పార్దివమ ఆససాథ; వైచిత్రవీర్యం పరాఞ్జలిః సూతపుత్రః
7 సంజయొ ఽహం భూమిపతే నమస తే; పరాప్తొ ఽసమి గత్వా నరథేవ పాణ్డవాన
అభివాథ్య తవాం పాణ్డుపుత్రొ మనస్వీ; యుధిష్ఠిరః కుశలం చాన్వపృచ్ఛత
8 స తే పుత్రాన ఋప్చ్ఛతి పరీయమాణః; కచ చిత పుత్రైః పరీయసే నప్తృభిశ చ
తదా సుధృథ్భిః సచివైశ చ రాజన; యే చాపి తవామ ఉపజీవన్తి తైశ చ
9 అభ్యేత్య తవాం తాత వథామి సంజయ; అజాతశత్రుం చ సుఖేన పార్దమ
కచ చిత స రాజా కుశలీ సపుత్రః; సహామాత్యః సానుజః కౌరవాణామ
10 సహామాత్యః కుశలీ పాణ్డుపుత్రొ; భూయశ చాతొ యచ చ తే ఽగరే మనొ ఽభూత
నిర్ణిక్త ధర్మార్దకరొ మనస్వీ; బహుశ్రుతొ థృష్టిమాఞ శీలవాంశ చ
11 పరం ధర్మాత పాణ్డవస్యానృశంస్యం; ధర్మః పరొ విత్తచయాన మతొ ఽసయ
సుఖప్రియే ధర్మహీనే న పార్దొ; అనురుధ్యతే భారత తస్య విథ్ధి
12 పరప్రయుక్తః పురుషొ విచేష్టతే; సూత్రప్రొతా థారుమయీవ యొషా
ఇమం థృష్ట్వా నియమపాణ్డవస్య; మన్యే పరం కరం థైవం మనుష్యాత
13 ఇమం చ థృష్ట్వా తవ కర్మ థొషం; పాథొథర్కం ఘొరమ అవర్ణ రూపమ
యావన నరః కామయతే ఽతికాల్యం; తావన నరొ ఽయం లభతే పరశంసామ
14 అజాతశత్రుస తు విహాయ పాపం; జీర్ణాం తవచం సర్ప ఇవాసమర్దామ
విరొచతే ఽహార్య వృత్తేన వీరొ; యుధిష్ఠిరస తవయి పాపం విసృజ్య
15 అఙ్గాత్మనః కర్మ నిబొధ రాజన; ధర్మార్దయుక్తాథ ఆర్య వృత్తాథ అపేతమ
ఉపక్రొశం చేహ గతొ ఽసి రాజన; నొహేశ చ పాపం పరసజేథ అముత్ర
16 స తవమ అర్దం సంశయితం వినా తైర; ఆశంససే పుత్ర వశానుగొ ఽథయ
అధర్మశబ్థశ చ మహాన పృదివ్యాం; నేథం కర్మ తవత్సమం భారతాగ్ర్య
17 హీనప్రజ్ఞొ థౌష్కులేయొ నృశంసొ; థీర్ఘవైరీ కషత్రవిథ్యాస్వ అధీరః
ఏవం ధర్మా నాపథః సంతితీర్షేథ; ధీన వీర్యొ యశ చ భవేథ అశిష్టః
18 కులే జాతొ ధర్మవాన యొ యశస్వీ; బహుశ్రుతః సుఖజీవీ యతాత్మా
ధర్మార్దయొర గరదితయొర బిభర్తి; నాన్యత్ర థిష్టస్య వశాథ ఉపైతి
19 కదం హి మన్త్రాగ్ర్య ధరొ మనీషీ; ధర్మార్దయొర ఆపథి సంప్రణేతా
ఏవం యుక్తః సర్వమన్త్రైర అహీనొ; అనానృశంస్యం కర్మ కుర్యాథ అమూఢః
20 తవాపీమే మన్త్రవిథః సమేత్య; సమాసతే కర్మసు నిత్యయుక్తాః
తేషామ అయం బలవాన నిశ్చయశ చ; కురు కషయార్దే నిరయొ వయపాథి
21 అకాలికం కురవొ నాభవిష్యన; పాపేన చేత పాపమ అజాతశత్రుః
ఇచ్ఛేజ జాతు తవయి పాపం విసృజ్య; నిన్థా చేయం తవ లొకే ఽభివిష్యత
22 కిమ అన్యత్ర విషయాథ ఈశ్వరాణాం; యత్ర పార్దః పరలొకం థథర్శ
అత్యక్రామత స తదా సంమతః సయాన; న సంశయొ నాస్తి మనుష్యకారః
23 ఏతాన గుణాన కర్మకృతాన అవేక్ష్య; భావాభావౌ వర్తమానావ అనిత్యౌ
బలిర హి రాజా పారమ అవిన్థమానొ; నాన్యత కాలాత కారణం తత్ర మేనే
24 చక్షుః శరొత్రే నాసికా తవక చ జిహ్వా; జఞానస్యైతాన్య ఆయతనాని జన్తొః
తాని పరీతాన్య ఏవ తృష్ణా కషయాన్తే; తాన్య అవ్యదొ థుఃఖహీనః పరణుథ్యాత
25 న తవ ఏవమ అన్యే పురుషస్య కర్మ; సంవర్తతే సుప్రయుక్తం యదావత
మాతుః పితుః కర్మణాభిప్రసూతః; సంవర్ధతే విధివథ భొజనేన
26 పరియాప్రియే సుఖథుఃఖే చ రాజన; నిన్థాప్రశంసే చ భజేత ఏనమ
పరస తవ ఏనం గర్హయతే ఽపరాధే; పరశంసతే సాధువృత్తం తమ ఏవ
27 స తవా గర్హే భారతానాం విరొధాథ; అన్తొ నూనం భవితాయం పరజానామ
నొ చేథ ఇథం తవ కర్మాపరాధాత; కురూన థహేత కృష్ణ వర్త్మేవ కక్షమ
28 తవమ ఏవైకొ జాతపుత్రేషు రాజన; వశం గన్తా సర్వలొకే నరేన్థ్ర
కామాత్మనాం శలాఘసే థయూతకాలే; నాన్యచ ఛమాత పశ్య విపాకమ అస్య
29 అనాప్తానాం పరగ్రహాత తవం నరేన్థ్ర; తదాప్తానాం నిగ్రహాచ చైవ రాజన
భూమిం సఫీతాం థుర్బలత్వాథ అనన్తాం; న శక్తస తవం రక్షితుం కౌరవేయ
30 అనుజ్ఞాతొ రదవేగావధూతః; శరాన్తొ నిపథ్యే శయనం నృసింహ
పరాతః శరొతారః కురవః సభాయామ; అజాతశత్రొర వచనం సమేతాః