ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఉత సన్తమ అసన్తం చ బాలం వృథ్ధం చ సంజయ
ఉతాబలం బలీయాంసం ధాతా పరకురుతే వశే
2 ఉత బాలాయ పాణ్డిత్యం పణ్డితాయొత బాలతామ
థథాతి సర్వమ ఈశానః పురస్తాచ ఛుక్రమ ఉచ్చరన
3 అలం విజ్ఞాపనాయ సయాథ ఆచక్షీదా యదాతదమ
అదొ మన్త్రం మన్త్రయిత్వా నయొన్యేనాతిహృష్టవత
4 గావల్గణే కురూన గత్వా ధృతరాష్ట్రం మహాబలమ
అభివాథ్యొపసంగృహ్య తతః పృచ్ఛేర అనామయమ
5 బరూయాశ చైనం తవమ ఆసీనం కురుభిః పరివారితమ
తవైవ రాజన వీర్యేణ సుఖం జీవన్తి పాణ్డవాః
6 తవ పరసాథాథ బాలాస తే పరాప్తా రాజ్యమ అరింథమ
రాజ్యే తాన సదాపయిత్వాగ్రే నొపేక్షీర వినశిష్యతః
7 సర్వమ అప్య ఏతథ ఏకస్య నాలం సంజయ కస్య చిత
తాత సంహత్య జీవామొ మా థవిషథ్భ్యొ వశం గమః
8 తదాభీష్మం శాంతనవం భారతానాం పితామహమ
శిరసాభివథేదాస తవం మమ నామ పరకీర్తయన
9 అభివాథ్య చ వక్తవ్యస తతొ ఽసమాకం పితామహ
భవతా శంతనొర వంశొ నిమగ్నః పునర ఉథ్ధృతః
10 స తవం కురు తదా తాత సవమతేన పితామహ
యదా జీవన్తి తే పౌత్రాః పరీతిమన్తః పరస్పరమ
11 తదైవ విథురం బరూయాః కురూణామ మన్త్రధారిణమ
అయుథ్ధం సౌమ్య భాషస్వ హితకామొ యుధిష్ఠిరః
12 అదొ సుయొధనం బరూయా రాజపుత్రమ అమర్షణమ
మధ్యే కురూణామ ఆసీనమ అనునీయ పునః పునః
13 అపశ్యన మామ ఉపేక్షన్తం కృష్ణామ ఏకాం సభా గతామ
తథ్థుఃఖమ అతితిక్షామ మా వధీష్మ కురూన ఇతి
14 ఏవం పూర్వాపరాన కలేశాన అతితిక్షన్త పాణ్డవాః
యదాబలీయసః సన్తస తత సర్వం కురవొ విథుః
15 యన నః పరావ్రాజయః సౌమ్య అజినైః పరతివాసితాన
తథ్థుఃఖమ అతితిక్షామ మా వధీష్మ కురూన ఇతి
16 యత తత సభాయామ ఆక్రమ్య కృష్ణాం కేశేష్వ అధర్షయత
థుఃశాసనస తే ఽనుమతే తచ చాస్మాభిర ఉపేక్షితమ
17 యదొచితం సవకం భాగం లభేమహి పరంతప
నివర్తయ పరథ్రవ్యే బుథ్ధిం గృథ్ధాం నరర్షభ
18 శాన్తిర ఏవం భవేథ రాజన పరీతిశ చైవ పరస్పరమ
రాజ్యైక థేశమ అపి నః పరయచ్ఛ శమమ ఇచ్ఛతామ
19 కుశ సదలం వృకస్దలమ ఆసన్థీ వారణావతమ
అవసానం భవేథ అత్ర కిం చిథ ఏవ తు పఞ్చమమ
20 భరాతౄణాం థేహి పఞ్చానాం గరామాన పఞ్చ సుయొధన
శాన్తిర నొ ఽసతు మహాప్రాజ్ఞ జఞాతిభిః సహ సంజయ
21 భరాతా భరాతరమ అన్వేతు పితా పుత్రేణ యుజ్యతామ
సమయమానాః సమాయాన్తు పాఞ్చాలాః కురుభిః సహ
22 అక్షతాన కురుపాఞ్చాలాన పశ్యేమ ఇతి కామయే
సర్వే సుమనసస తాత శామ్యామ భరతర్షభ
23 అలమ ఏవ శమాయాస్మి తదా యుథ్ధాయ సంజయ
ధర్మార్దయొర అలం చాహం మృథవే థారుణాయ చ