ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఆమన్త్రయే తవా నరథేవ థేవ; గచ్ఛామ్య అహం పాణ్డవ సవస్తి తే ఽసతు
కచ చిన న వాచా వృజినం హి కిం చిథ; ఉచ్చారితం మే మనసొ ఽభిషఙ్గాత
2 జనార్థనం భీమసేనార్జునౌ చ; మాథ్రీ సుతౌ సాత్యకిం చేకితానమ
ఆమన్త్ర్య గచ్ఛామి శివం సుఖం వః; సౌమ్యేన మాం పశ్యత చక్షుషా నృపాః
3 అనుజ్ఞాతః సంజయ సవస్తి గచ్ఛ; న నొ ఽకార్షీర అప్రియం జాతు కిం చిత
విథ్మశ చ తవా తే చ వయం చ సర్వే; శుథ్ధాత్మానం మధ్యగతం సభస్దమ
4 ఆప్తొ థూతః సంజయ సుప్రియొ ఽసి; కల్యాణ వాక శీలవాన థృష్టిమాంశ చ
న ముహ్యేస తవం సంజయ జాతు మత్యా; న చ కరుధ్యేర ఉచ్యమానొ ఽపి తద్యమ
5 న మర్మగాం జాతు వక్తాసి రూక్షాం; నొపస్తుతిం కటుకాం నొత శుక్తామ
ధర్మారామామ అర్దవతీమ అహింస్రామ; ఏతాం వాచం తవ జానామి సూత
6 తవమ ఏవ నః పరియతమొ ఽసి థూత; ఇహాగచ్ఛేథ విథురొ వా థవితీయః
అభీక్ష్ణథృష్టొ ఽసి పురా హి నస తవం; ధనంజయస్యాత్మ సమః సఖాసి
7 ఇతొ గత్వా సంజయ కషిప్రమ ఏవ; ఉపాతిష్ఠేదా బరాహ్మణాన యే తథ అర్హాః
విశుథ్ధవీర్యాంశ చరణొపపన్నాన; కులే జాతాన సర్వధర్మొపపన్నాన
8 సవాధ్యాయినొ బరాహ్మణా భిక్షవశ చ; తపస్వినొ యే చ నిత్యా వనేషు
అభివాథ్యా వై మథ్వచనేన వృథ్ధాస; తదేతరేషాం కుశలం వథేదాః
9 పురొహితం ధృతరాష్ట్రస్య రాజ్ఞ; ఆచార్యాశ చ ఋత్విజొ యే చ తస్య
తైశ చ తవం తాత సహితైర యదార్హం; సంగచ్ఛేదాః కుశలేనైవ సూత
10 ఆచార్య ఇష్టొ ఽనపగొ విధేయొ; వేథాన ఈప్సన బరహ్మచర్యం చచార
యొ ఽసత్రం చతుష్పాత పునర ఏవ చక్రే; థరొణః పరసన్నొ ఽభివాథ్యొ యదార్హమ
11 అధీత విథ్యశ చరణొపపన్నొ; యొ ఽసత్రం చతుష్పాత పునర ఏవ చక్రే
గన్ధర్వపుత్ర పరతిమం తరస్వినం; తమ అశ్వత్దామానం కుశలం సమ పృచ్ఛేః
12 శారథ్వతస్యావసదం సమ గత్వా; మహారదస్యాస్త్రవిథాం వరస్య
తవం మామ అభీక్ష్ణం పరికీర్తయన వై; కృపస్య పాథౌ సంజయ పాణినా సపృశేః
13 యస్మిఞ శౌర్యమ ఆనృశంస్యం తపశ చ; పరజ్ఞా శీలం శరుతిసత్త్వే ధృతిశ చ
పాథౌ గృహీత్వా కురుసత్తమస్య; భీష్మస్య మాం తత్ర నివేథయేదాః
14 పరజ్ఞా చక్షుర యః పరణేతా కురూణాం; బహుశ్రుతొ వృథ్ధసేవీ మనీషీ
తస్మై రాజ్ఞే సదవిరాయాభివాథ్య; ఆచక్షీదాః సంజయ మామ అరొగమ
15 జయేష్ఠః పుత్రొల్ధృతరాష్ట్రస్య మన్థొ; మూర్ఖః శఠః సంజయ పాపశీలః
పరశాస్తా వై పృదివీ యేన సర్వా; సుయొధనం కుశలం తాత పృచ్ఛేః
16 భరాతా కనీయాన అపి తస్య మన్థస; తదాశీలః సంజయ సొ ఽపి శశ్వత
మహేష్వాసః శూరతమః కురూణాం; థుఃశాసనం కుశలం తాత పృచ్ఛేః
17 వృన్థారకం కవిమ అర్దేష్వ అమూఢం; మహాప్రజ్ఞం సర్వధర్మొపపన్నమ
న తస్య యుథ్ధం రొచతే వై కథా చిథ; వైశ్యాపుత్రం కుశలం తాత పృచ్ఛేః
18 నికర్తనే థేవనే యొ ఽథవితీయశ; ఛన్నొపధః సాధు థేవీ మతాక్షః
యొ థుర్జయొ థేవితవ్యేన సంఖ్యే; స చిత్రసేనః కుశలం తాత వాచ్యః
19 యస్య కామొ వర్తతే నిత్యమ ఏవ; నాన్యః శమాథ భారతానామ ఇతి సమ
స బాహ్లీకానామ ఋషభొ మనస్వీ; పురా యదా మాభివథేత పరసన్నః
20 గుణైర అనేకైః పరవరైశ చ యుక్తొ; విజ్ఞానవాన నైవ చ నిష్ఠురొ యః
సనేహాథ అమర్షం సహతే సథైవ; స సొమథత్తః పూజనీయొ మతొ మే
21 అర్హత్తమః కురుషు సౌమథత్తిః; స నొ భరాతా సంజయ మత సఖా చ
మహేష్వాసొ రదినామ ఉత్తమొ యః; సహామాత్యః కుశలం తస్య పృచ్ఛేః
22 యే చైవాన్యే కురుముఖ్యా యువానః; పుత్రాః పౌత్రా భరాతరశ చైవ యే నః
యం యమ ఏషాం యేన యేనాభిగచ్ఛేర; అనామయం మథ్వచనేన వాచ్యః
23 యే రాజానః పాణ్డవాయొధనాయ; సమానీతా ధార్తరాష్ట్రేణ కే చిత
వసాతయః శాల్వకాః కేకయాశ చ; తదామ్బష్ఠా యే తరిగర్తాశ చ ముఖ్యాః
24 పరాచ్యొథీచ్యా థాక్షిణాత్యాశ చ శూరాస; తదా పరతీచ్యాః పార్వతీయాశ చ సర్వే
అనృశంసాః శీలవృత్తొపపన్నాస; తేషాం సర్వేషాం కుశలం తాత పృచ్ఛేః
25 హస్త్యారొహా రదినః సాథినశ చ; పథాతయశ చార్యసంఘా మహాన్తః
ఆఖ్యాయ మాం కుశలినం సమ తేషామ; అనామయం పరిపృచ్ఛేః సమగ్రాన
26 తదా రాజ్ఞొ హయ అర్దయుక్తాన అమాత్యాన; థౌవారికాన యే చ సేనాం నయన్తి
ఆయవ్యయం యే గణయన్తి యుక్తా; అర్దాశ చ యే మహతశ చిన్తయన్తి
27 గాన్ధారరాజః శకునిః పార్వతీయొ; నికర్తనే యొ ఽథవితీయొ ఽకషథేవీ
మానం కుర్వన ధార్తరాష్ట్రస్య సూత; మిద్యా బుథ్ధేః కుశలం తాత పృచ్ఛేః
28 యః పాణ్డవానేక రదేన వీరః; సముత్సహత్య అప్రధృష్యాన విజేతుమ
యొ ముహ్యతాం మొహయితాథ్వితీయొ; వైకర్తనం కుశలం తాత పృచ్ఛేః
29 స ఏవ భక్తః స గురుః స భృత్యః; స వై పితా స చ మాతా సుహృచ చ
అగాధ బుథ్ధిర విథురొ థీర్ఘథర్శీ; స నొ మన్త్రీ కుశలం తాత పృచ్ఛేః
30 వృథ్ధాః సత్రియొ యాశ చ గుణొపపన్నా; యా జఞాయన్తే సంజయ మాతరస తాః
తాభిః సర్వాభిః సహితాభిః సమేత్య; సత్రీభిర వృథ్ధాభిర అభివాథం వథేదాః
31 కచ చిత పుత్రా జీవపుత్రాః సుసమ్యగ; వర్తన్తే వొ వృత్తిమ అనృశంస రూపామ
ఇతి సమొక్త్వా సంజయ బరూహి పశ్చాథ; అజాతశత్రుః కుశలీ సపుత్రః
32 యా నొ భార్యాః సంజయ వేత్ద తత్ర; తాసాం సర్వాసాం కుశలం తాత పృచ్ఛేః
సుసంగుప్తాః సురభయొ ఽనవథ్యాః; కచ చిథ గృహాన ఆవసదాప్రమత్తాః
33 కచ చిథ వృత్తిం శవశురేషు భథ్రాః; కల్యాణీం వర్తధ్వమ అనృశంస రూపామ
యదా చ వః సయుః పతయొ ఽనుకూలాస; తదా వృత్తిమ ఆత్మనః సదాపయధ్వమ
34 యా నః సనుషాః సంజయ వేత్ద తత్ర; పరాప్తా కులేభ్యశ చ గుణొపపన్నాః
పరజావత్యొ బరూహి సమేత్య తాశ చ; యుధిష్ఠిరొ వొ ఽభయవథత పరసన్నః
35 కన్యాః సవజేదః సథనేషు సంజయ; అనామయం మథ్వచనేన పృష్ట్వా
కల్యాణా వః సన్తు పతయొ ఽనుకూలా; యూయం పతీనాం భవతానుకూలాః
36 అలంకృతా వస్త్రవత్యః సుగన్ధా; అబీభత్సాః సుఖితా భొగవత్యః
లఘు యాసాం థర్శనం వాక చ లధ్వీ; వేశ సత్రియః కుశలం తాత పృచ్ఛేః
37 థాసీ పుత్రా యే చ థాసాః కురూణాం; తథాశ్రయా బహవః కుబ్జ ఖఞ్జాః
ఆఖ్యాయ మాం కుశలినం సమ తేభ్యొ; అనామయం పరిపృచ్ఛేర జఘన్యమ
38 కచ చిథ వృత్తిర వర్తతే వై పురాణీ; కచ చిథ భొగాన ధార్తరాష్ట్రొ థథాతి
అఙ్గహీనాన కృపణాన వామనాంశ చ; ఆనృశంస్యాథ ధృతరాష్ట్రొ బిభర్తి
39 అన్ధాశ చ సర్వే సదవిరాస తదైవ; హస్తాజీవా బహవొ యే ఽతర సన్తి
ఆఖ్యాయ మాం కుశలినం సమ తేషామ; అనామయం పరిపృచ్ఛేర జఘన్యమ
40 మా భైష్ట థుఃఖేన కుజీవితేన; నూనం కృతం పరలొకేషు పాపమ
నిగృహ్య శత్రూన సుహృథొ ఽనుగృహ్య; వాసొభిర అన్నేన చ వొ భరిష్యే
41 సన్త్య ఏవ మే బరాహ్మణేభ్యః కృతాని; భావీన్య అదొ నొ బత వర్తయన్తి
పశ్యామ్య అహం యుక్తరూపాంస తదైవ; తామ ఏవ సిథ్ధిం శరావయేదా నృపం తమ
42 యే చానాదా థుర్బలాః సర్వకాలమ; ఆత్మన్య ఏవ పరయతన్తే ఽద మూఢాః
తాంశ చాపి తవం కృపణాన సర్వదైవ; అస్మథ వాక్యాత కుశలం తాత పృచ్ఛేః
43 యే చాప్య అన్యే సంశ్రితా ధార్తరాష్ట్రాన; నానాథిగ్భ్యొ ఽభయాగతాః సూతపుత్ర
థృష్ట్వా తాంశ చైవార్హతశ చాపి సర్వాన; సంపృచ్ఛేదాః కుశలం చావ్యయం చ
44 ఏవం సర్వానాగతాభ్యాగతాంశ చ; రాజ్ఞొ థూతాన సర్వథిగ్భ్యొ ఽభయుపేతాన
పృష్ట్వా సర్వాన కుశలం తాంశ చ సూత; పశ్చాథ అహం కుశలీ తేషు వాచ్యః
45 న హీథృశః సన్త్య అపరే పృదివ్యాం; యే యొధకా ధార్తరాష్ట్రేణ లబ్ధాః
ధర్మస తు నిత్యొ మమ ధర్మ ఏవ; మహాబలః శత్రునిబర్హణాయ
46 ఇథం పునర వచనం ధార్తరాష్ట్రం; సుయొధనం సంజయ శరావయేదాః
యస తే శరీరే హృథయం థునొతి; కామః కురూన అసపత్నొ ఽనుశిష్యామ
47 న విథ్యతే యుక్తిర ఏతస్య కా చిన; నైవంవిధాః సయామ యదా పరియం తే
థథస్వ వా శక్ర పురం మమైవ; యుధ్యస్వ వా భారతముఖ్యవీర