ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 28)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అసంశయం సంజయ సత్యమ ఏతథ; ధర్మొ వరః కర్మణాం యత తవమ ఆత్ద
జఞాత్వా తు మాం సంజయ గర్హయేస తవం; యథి ధర్మం యథ్య అధర్మం చరామి
2 యత్రాధర్మొ ధర్మరూపాణి బిభ్రథ; ధర్మః కృత్స్నొ థృశ్యతే ఽధర్మరూపః
తదా ధర్మొ ధారయన ధర్మరూపం; విథ్వాంసస తం సంప్రపశ్యన్తి బుథ్ధ్యా
3 ఏవమ ఏతావ ఆపథి లిఙ్గమ ఏతథ; ధర్మాధర్మౌ వృత్తి నిత్యౌ భజేతామ
ఆథ్యం లిఙ్గం యస్య తస్య పరమాణమ; ఆపథ ధర్మం సంజయ తం నిబొధ
4 లుప్తాయాం తు పరకృతౌ యేన కర్మ; నిష్పాథయేత తత్పరీప్సేథ విహీనః
పరకృతిస్దశ చాపథి వర్తమాన; ఉభౌ గర్హ్యౌ భవతః సంజయైతౌ
5 అవిలొపమ ఇచ్ఛతాం బరాహ్మణానాం; పరాయశ్చిత్తం విహితం యథ విధాత్రా
ఆపథ్య అదాకర్మసు వర్తమానాన; వికర్మస్దాన సంజయ గర్హయేత
6 మనీషిణాం తత్త్వవిచ ఛేథనాయ; విధీయతే సత్సు వృత్తిః సథైవ
అబ్రాహ్మణాః సన్తి తు యే న వైథ్యాః; సర్వొచ్ఛేథం సాధు మన్యేత తేభ్యః
7 తథర్దా నః పితరొ యే చ పూర్వే; పితామహా యే చ తేభ్యః పరే ఽనయే
పరజ్ఞైషిణొ య చ హి కర్మ చక్రుర; నాస్త్య అన్తతొ నాస్తి నాస్తీతి మన్యే
8 యత కిం చిథ ఏతథ విత్తమ అస్యాం పృదివ్యాం; యథ థేవానాం తరిథశానాం పరత్ర
పరాజాపత్యం తరిథివం బరహ్మలొకం; నాధర్మతః సంజయ కామయే తత
9 ధర్మేశ్వరః కుశలొ నీతిమాంశ చాప్య; ఉపాసితా బరాహ్మణానాం మనీషీ
నానావిధాంశ చైవ మహాబలాంశ చ; రాజన్య భొజనాన అనుశాస్తి కృష్ణః
10 యథి హయ అహం విసృజన సయామ అగర్హ్యొ; యుధ్యమానొ యథి జహ్యాం సవధర్మమ
మహాయశాః కేశవస తథ బరవీతు; వాసుథేవస తూభయొర అర్దకామః
11 శైనేయా హి చైత్రకాశ చాన్ధకాశ చ; వార్ష్ణేయ భొజాః కౌకురాః సృఞ్జయాశ చ
ఉపాసీనా వాసుథేవస్య బుథ్ధిం; నిగృహ్య శత్రూన సుహృథొ నన్థయన్తి
12 వృష్ణ్యన్ధకా హయ ఉగ్రసేనాథయొ వై; కృష్ణ పరణీతాః సర్వైవేన్థ్ర కల్పాః
మనస్వినః సత్యపరాక్రమాశ చ; మహాబలా యాథవా భొగవన్తః
13 కాశ్యొ బభ్రుః శరియమ ఉత్తమాం గతొ; లబ్ధ్వా కృత్ణం భరాతరమ ఈశితారమ
యస్మై కామాన వర్షతి వాసుథేవొ; గరీష్మాత్యయే మేఘ ఇవ పరజాభ్యః
14 ఈథృశొ ఽయం కేశవస తాత భూయొ; విథ్మొ హయ ఏనం కర్మణాం నిశ్చయజ్ఞమ
పరియశ చ నః సాధుతమశ చ కృష్ణొ; నాతిక్రమే వచనం కేశవస్య