ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ధర్మే నిత్యా పాణ్డవ తే విచేష్టా; లొకే శరుతా థృశ్యతే చాపి పార్ద
మహాస్రావం జీవితం చాప్య అనిత్యం; సంపశ్య తవం పాణ్డవ మా వినీనశః
2 న చేథ భాగం కురవొ ఽనయత్ర యుథ్ధాత; పరయచ్ఛన్తే తుభ్యమ అజాతశత్రొ
భైక్ష చర్యామ అన్ధకవృష్ణిరాజ్యే; శరేయొ మన్యే న తు యుథ్ధేన రాజ్యమ
3 అల్పకాలం జీవితం యన మనుష్యే; మహాస్రావం నిత్యథుఃఖం చలం చ
భూయశ చ తథ వయసొ నానురూపం; తస్మాత పాపం పాణ్డవ మా పరసార్షీః
4 కామా మనుష్యం పరసజన్త ఏవ; ధర్మస్య యే విధ్న మూలం నరేన్థ్ర
పూర్వం నరస తాన ధృతిమాన వినిఘ్నఁల; లొకే పరశంసాం లభతే ఽనవథ్యామ
5 నిబన్ధనీ హయ అర్దతృష్ణేహ పార్ద; తామ ఏషతొ బాధ్యతే ధర్మ ఏవ
ధర్మం తు యః పరవృణీతే స బుథ్ధః; కామే గృథ్ధొ హీయతే ఽరదానురొధాత
6 ధర్మం కృత్వా కర్మణాం తాత ముఖ్యం; మహాప్రతాపః సవితేవ భాతి
హానేన ధర్మస్య మహీమ అపీమాం; లబ్ధ్వా నరః సీథతి పాపబుథ్ధిః
7 వేథొ ఽధీతశ చరితం బరహ్మచర్యం; యజ్ఞైర ఇష్టం బరాహ్మణేభ్యశ చ థత్తమ
పరం సదానం మన్యమానేన భూయ; ఆత్మా థత్తొ వర్షపూగం సుఖేభ్యః
8 సుఖప్రియే సేవమానొ ఽతివేలం; యొగాభ్యాసే యొ న కరొతి కర్మ
విత్తక్షయే హీనసుఖొ ఽతివేలం; థుఃఖం శేతే కామవేగప్రణున్నః
9 ఏవం పునర అర్దచర్యా పరసక్తొ; హిత్వా ధర్మం యః పరకరొత్య అధర్మమ
అశ్రథ్థధత పరలొకాయ మూఢొ; హిత్వా థేహం తప్యతే పరేత్య మన్థః
10 న కర్మణాం విప్రణాశొ ఽసయ అముత్ర; పుణ్యానాం వాప్య అద వా పాపకానామ
పూర్వం కర్తుర గచ్ఛతి పుణ్యపాపం; పశ్చాత తవ ఏతథ అనుయాత్య ఏవ కర్తా
11 నయాయొపేతం బరాహ్మణేభ్యొ యథన్నం; శరథ్ధా పూతం గన్ధరసొపపన్నమ
అన్వాహార్యేషూత్తమ థక్షిణేషు; తదారూపం కర్మ విఖ్యాయతే తే
12 ఇహ కషేత్రే కరియతే పార్ద కార్యం; న వై కిం చిథ విథ్యతే పరేత్య కార్యమ
కృతం తవయా పారలొక్యం చ కార్యం; పుణ్యం మహత సథ్భిర అనుప్రశస్తమ
13 జహాతి మృత్యుం చ జరాం భయం చ; న కషుత్పిపాసే మనసశ చాప్రియాణి
న కర్తవ్యం విథ్యతే తత్ర కిం చిథ; అన్యత్ర వా ఇన్థ్రియప్రీణనార్దాత
14 ఏవంరూపం కర్మఫలం నరేన్థ్ర; మాత్రావతా హృథయస్య పరియేణ
సక్రొధజం పాణ్డవ హర్షజం చ; లొకావ ఉభౌ మా పరహాసీశ చిరాయ
15 అన్తం గత్వా కర్మణాం యా పరశంసా; సత్యం థమశ చార్జవమ ఆనృశంస్యమ
అశ్వమేధొ రాజసూయస తదేష్టః; పాపస్యాన్తం కర్మణొ మా పునర గాః
16 తచ చేథ ఏవం థేశరూపేణ పార్దాః; కరిష్యధ్వం కర్మ పాపం చిరాయ
నివసధ్వం వర్షపూగాన వనేషు; థుఃఖం వాసం పాణ్డవా ధర్మహేతొః
17 అప్రవ్రజ్యే యొజయిత్వా పురస్తాథ; ఆత్మాధీనం యథ బలం తే తథాసీత
నిత్యం పాఞ్చాలాః సచివాస తవేమే; జనార్థనొ యుయుధానశ చ వీరః
18 మత్స్యొ రాజా రుక్మరదః సపుత్రః; పరహారిభిః సహ పుత్రైర విరాటః
రాజానశ చ యే విజితాః పురస్తాత; తవామ ఏవ తే సంశ్రయేయుః సమస్తాః
19 మహాసహాయః పరతపన బలస్దః; పురస్కృతొ వాసుథేవార్జునాభ్యామ
వరాన హనిష్యన థవిషతొ రఙ్గమధ్యే; వయనేష్యదా ధార్తరాష్ట్రస్య థర్పమ
20 బలం కస్మాథ వర్హయిత్వా పరస్య; నిజాన కస్మాత కర్శయిత్వా సహాయాన
నిరుష్య కస్మాథ వర్షపూగాన వనేషు; యుయుత్ససే పాణ్డవ హీనకాలమ
21 అప్రజ్ఞొ వా పాణ్డవ యుధ్యమానొ; అధర్మజ్ఞొ వా భూతిపదాథ వయపైతి
పరజ్ఞావాన వా బుధ్యమానొ ఽపి ధర్మం; సంరమ్భాథ వా సొ ఽపి భూతేర అపైతి
22 నాధర్మే తే ధీయతే పార్ద బుథ్ధిర; న సంరమ్భాత కర్మ చకర్ద పాపమ
అథ్ధా కిం తత కారణం యస్య హేతొః; పరజ్ఞా విరుథ్ధం కర్మ చికీర్షసీథమ
23 అవ్యాధిజం కటుకం శీర్ష రొగం; యశొ ముషం పాపఫలొథయం చ
సతాం పేయం యన న పిబన్త్య అసన్తొ; మన్యుం మహారాజ పిబ పరశామ్య
24 పాపానుబన్ధం కొ ను తం కామయేత; కషమైవ తే జయాయసీ నొత భొగాః
యత్ర భీష్మః శాంతనవొ హతః సయాథ; యత్ర థరొణః సహ పుత్రొ హతః సయాత
25 కృపః శల్యః సౌమథత్తిర వికర్ణొ; వివింశతిః కర్ణథుర్యొధనౌ చ
ఏతాన హత్వా కీథేశం తత సుఖం సయాథ; యథ విన్థేదాస తథ అనుబ్రూహి పార్ద
26 లబ్ధ్వాపీమాం పృదివీం సాగరాన్తాం; జరామృత్యూ నైవ హి తవం పరజహ్యాః
పరియాప్రియే సుఖథుఃఖే చ రాజన్న; ఏవం విథ్వాన నైవ యుథ్ధం కురుష్వ
27 అమాత్యానాం యథి కామస్య హేతొర; ఏవం యుక్తం కర్మ చికీర్షసి తవమ
అపాక్రమేః సంప్రథాయ సవమ ఏభ్యొ; మా గాస తవం వా థేవ యానాత పదొ ఽథయ