ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
పరాప్తాన ఆహుః సంజయ పాణ్డుపుత్రాన; ఉపప్లవ్యే తాన విజానీహి గత్వా
అజాతశత్రుం చ సభాజయేదా; థిష్ట్యానఘ గరామమ ఉపస్దితస తవమ
2 సర్వాన వథేః సంజయ సవస్తిమన్తః; కృచ్ఛ్రం వాసమ అతథర్హా నిరుష్య
తేషాం శాన్తిర విథ్యతే ఽసమాసు శీఘ్రం; మిద్యొపేతానామ ఉపకారిణాం సతామ
3 నాహం కవ చిత సంజయ పాణ్డవానాం; మిద్యావృత్తిం కాం చన జాత్వ అపశ్యమ
సర్వాం శరియం హయ ఆత్మవీర్యేణ లబ్ధ్వా; పర్యాకార్షుః పాణ్డవా మహ్యమ ఏవ
4 థొషం హయ ఏషాం నాధిగచ్ఛే పరిక్షన; నిత్యం కం చిథ యేన గర్హేయ పార్దాన
ధర్మార్దాభ్యాం కర్మ కుర్వన్తి నిత్యం; సుఖప్రియా నానురుధ్యన్తి కామాన
5 ధర్మం శీతం కషుత్పిపాసే తదైవ; నిథ్రాం తన్థ్రీం కరొధహర్షౌ పరమాథమ
ధృత్యా చైవ పరజ్ఞయా చాభిభూయ; ధర్మార్దయొగాన పరయతన్తి పార్దాః
6 తయజన్తి మిత్రేషు ధనాని కాలే; న సంవాసాజ జీర్యతి మైత్రమ ఏషామ
యదార్హ మానార్ద కరా హి పార్దాస; తేషాం థవేష్టా నాస్త్య ఆజమీఢస్య పక్షే
7 అన్యత్ర పాపాథ విషమాన మన్థబుథ్ధేర; థుర్యొధనాత కషుథ్రతరాచ చ కర్ణాత
తేషాం హీమే హీనసుఖప్రియాణాం; మహాత్మనాం సంజనయన్తి తేజః
8 ఉత్దానవీర్యః సుఖమ ఏధమానొ; థుర్యొధనః సుకృతం మన్యతే తత
తేషాం భాగం యచ చ మన్యేత బాలః; శక్యం హర్తుం జీవతాం పాణ్డవానామ
9 యస్యార్జునః పథవీం కేశవశ చ; వృకొథరః సాత్యకొ ఽజాతశత్రొః
మాథ్రీపుత్రౌ సృఞ్జయాశ చాపి సర్వే; పురా యుథ్ధాత సాధు తస్య పరథానమ
10 స హయ ఏవైకః పృదివీం సవ్యసాచీ; గాణ్డీవధన్వా పరణుథేథ రదస్దః
తదా విష్ణుః కేశవొ ఽపయ అప్రధృష్యొ; లొకత్రయస్యాధిపతిర మహాత్మా
11 తిష్ఠేత కస తస్య మర్త్యః పురస్తాథ; యః సర్వథేవేషు వరేణ్య ఈడ్యః
పర్జన్యఘొషాన పరవపఞ శరౌఘాన; పతంగసంఘాన ఇవ శీఘ్రవేగాన
12 థిశం హయ ఉథీచీమ అపి చొత్తరాన కురూన; గాణ్డీవధన్వైక రదొ జిగాయ
ధనం చైషామ ఆహరత సవ్యసాచీ; సేనానుగాన బలిథాంశ చైవ చక్రే
13 యశ చైవ థేవాన ఖాణ్డవే సవ్యసాచీ; గాణ్డీవధన్వా పరజిగాయ సేన్థ్రాన
ఉపాహరత ఫల్గునొ జాతవేథసే; యశొ మానం వర్ధయన పాణ్డవానామ
14 గథా భృతాం నాథ్య సమొ ఽసతి; భీమాథ ధస్త్య ఆరొహొ నాస్తి సమశ చ తస్య
రదే ఽరజునాథ ఆహుర అహీనమ ఏనం; బాహ్వొర బలే చాయుత నాగవీర్యమ
15 సుశిక్షితః కృతవైరస తరస్వీ; థహేత కరుథ్ధస తరసా ధార్తరాష్ట్రాన
సథాత్యమర్షీ బలవాన న శక్యొ; యుథ్ధే జేతుం వాసవేనాపి సాక్షాత
16 సుచేతసౌ బలినౌ శీఘ్రహస్తౌ; సుశిక్షితౌ భరాతరౌ ఫల్గునేన
శయేనౌ యదా పక్షిపూగాన రుజన్తౌ; మాథ్రీపుత్రౌ నేహ కురూన విశేతామ
17 తేషాం మధ్యే వర్తమానస తరస్వీ; ధృష్టథ్యుమ్నః పాణ్డవానామ ఇహైకః
సహామాత్యః సొమకానాం పరబర్హః; సంత్యక్తాత్మా పాణ్డవానాం జయాయ
18 సహొషితశ చరితార్దొ వయః సదః; శాల్వేయానామ అధిపొ వై విరాటః
సహ పుత్రైః పాణ్డవార్దే చ శశ్వథ; యుధిష్ఠిరం భక్త ఇతి శరుతం మే
19 అవరుథ్ధా బలినః కేకయేభ్యొ; మహేష్వాసా భరాతరః పఞ్చ సన్తి
కేకయేభ్యొ రాజ్యమ ఆకాఙ్క్షమాణా; యుథ్ధార్దినశ చానువసన్తి పార్దాన
20 సర్వే చ వీరాః పృదివీపతీనాం; సమానీతాః పాణ్డవార్దే నివిష్టాః
శూరాన అహం భక్తిమతః శృణొమి; పరీత్యా యుక్తాన సంశ్రితాన ధర్మరాజమ
21 గిర్యాశ్రయా థుర్గ నివాసినశ చ; యొధాః పృదివ్యాం కులజా విశుథ్ధాః
మలేచ్ఛాశ చ నానాయుధ వీర్యవన్తః; సమాగతాః పాణ్డవార్దే నివిష్టాః
22 పాణ్డ్యశ చ రాజామిత ఇన్థ్రకల్పొ; యుధి పరవీరైర బహుభిః సమేతః
సమాగతః పాణ్డవార్దే మహాత్మా; లొకప్రవీరొ ఽపరతివీర్య తేజాః
23 అస్త్రం థరొణాథ అర్జునాథ వాసుథేవాత; కృపాథ భీష్మాథ యేన కృతం శృణొమి
యం తం కార్ష్ణి పరతిమం పరాహుర ఏకం; స సాత్యకిః పాణ్డవార్దే నివిష్టః
24 అపాశ్రితాశ చేథికరూషకాశ చ; సర్వొత్సాహైర భూమిపాలైః సమేతాః
తేషాం మధ్యే సూర్యమ ఇవాతపన్తం; శరియా వృతం చేథిపతిం జవలన్తమ
25 అస్తమ్భనీయం యుధి మన్యమానం; జయా కర్షతాం శరేష్ఠతమం పృదివ్యామ
సర్వొత్సాహం కషత్రియాణాం నిహత్య; పరసహ్య కృష్ణస తరసా మమర్థ
26 యశొ మానౌ వర్ధయన యాథవానాం; పురాభినచ ఛిశుపాలం సమీకే
యస్య సర్వే వర్ధయన్తి సమ మానం; కరూష రాజప్రముఖా నరేన్థ్రాః
27 తమ అసహ్యం కేశవం తత్ర మత్వా; సుగ్రీవ యుక్తేన రదేన కృష్ణమ
సంప్రాథ్రవంశ చేథిపతిం విహాయ; సింహం థృష్ట్వా కషుథ్రమృగా ఇవాన్యే
28 యస తం పరతీపస తరసా పరత్యుథీయాథ; ఆశంసమానొ థవైరదే వాసుథేవమ
సొ ఽశేత కృష్ణేన హతః పరాసుర; వాతేనేవొన్మదితః కర్ణికారః
29 పరాక్రమం మే యథ అవేథయన్త; తేషామ అర్దే సంజయ కేశవస్య
అనుస్మరంస తస్య కర్మాణి విష్ణొర; గావల్గణే నాధిగచ్ఛామి శాన్తిమ
30 న జాతు తాఞ శత్రుర అన్యః సహేత; యేషాం స సయాథ అగ్రణీర వృష్ణిసింహః
పరవేపతే మే హృథయం భయేన; శరుత్వా కృష్ణావ ఏకరదే సమేతౌ
31 నొ చేథ గచ్ఛేత సంగరం మన్థబుథ్ధిస; తాభ్యాం సుతొ మే విపరీతచేతాః
నొ చేత కురూన సంజయ నిర్థహేతామ; ఇన్థ్రా విష్ణూ థైత్య సేనాం యదైవ
మతొ హి మే శక్రసమొ ధనంజయః; సనాతనొ వృష్ణివీరశ చ విష్ణుః
32 ధర్మారామొ హరీనిషేధస తరస్వీ; కున్తీపుత్రః పాణ్డవొ ఽజాతశత్రుః
థుర్యొధనేన నికృతొ మనస్వీ; నొ చేత కరుథ్ధ పరథహేథ ధార్తరాష్ట్రాన
33 నాహం తదా హయ అర్జునాథ వాసుథేవాథ; భీమాథ వాపి పరథహేథ ధార్తరాష్ట్రాన
యదా రాజ్ఞః కరొధథీప్తస్య సూత; మన్యొర అహం భీతతరః సథైవ
34 అలం తపొ బరహ్మచర్యేణ యుక్తః; సంకల్పొ ఽయం మానసస తస్య సిధ్యేత
తస్య కరొధం సంజయాహం సిమీకే; సదానే జానభృశమ అస్మ్య అథ్య భీతః
35 స గచ్ఛ శీఘ్రం పరహితొ రదేన; పాఞ్చాలరాజస్య చమూం పరేత్య
అజాతశత్రుం కుశలం సమ పృచ్ఛేః; పునః పునః పరీతియుక్తం వథేస తవమ
36 జనార్థనం చాపి సమేత్య తాత; మహామాత్రం వీర్యవతామ ఉథారమ
అనామయం మథ్వచనేన పృచ్ఛేర; ధృతరాష్ట్రః పాణ్డవైః శాన్తిమ ఈప్సుః
37 న తస్య కిం చిథ వచనం న కుర్యాత; కున్తీపుత్రొ వాసుథేవస్య సూత
పరియశ చైషామ ఆత్మసమశ చ కృష్ణొ; విథ్వాంశ చైషాం కర్మణి నిత్యయుక్తః
38 సమానీయ పాణవాన సృఞ్జయాంశ చ; జనార్థనం యుయుధానం విరాటమ
అనామయం మథ్వచనేన పృచ్ఛేః; సర్వాంస తదా థరౌపథేయాంశ చ పఞ్చ
39 యథ యత తత్ర పరాప్తకాలం పరేభ్యస; తవం మన్యేదా భారతానాం హితం చ
తత తథ భాషేదాః సంజయ రాజమధ్యే; న మూర్ఛయేథ యన న భవేచ చ యుథ్ధమ