ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
రాజ్ఞస తు వచనం శరుత్వా ధృతరాష్ట్రస్య సంజయః
ఉపప్లవ్యం యయౌ థరష్టుం పాణ్డవాన అమితౌజసః
2 స తు రాజానమ ఆసాథ్య ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
పరణిపత్య తతః పూర్వం సూతపుత్రొ ఽభయభాషత
3 గావల్గణిః సంజయ సూత సూనుర; అజాతశత్రుమ అవథత పరతీతః
థిష్ట్యా రాజంస తవామ అరొగం పరపశ్యే; సహాయవన్తం చ మహేన్థ్రకల్పమ
4 అనామయం పృచ్ఛతి తవామ్బికేయొ; వృథ్ధొ రాజా ధృతరాష్ట్రొ మనీషీ
కచ చిథ భీమః కుశలీ పాణ్డవాగ్ర్యొ; ధనంజయస తౌ చ మాథ్రీ తనూజౌ
5 కచ చిత కృష్ణా థరౌపథీ రాజపుత్రీ; సత్యవ్రతా వీర పత్నీ సపుత్రా
మనస్వినీ యత్ర చ వాఞ్ఛసి తవమ; ఇష్టాన కామాన భారత సవస్తి కామః
6 గావల్గణే సంజయ సవాగతం తే; పరీతాత్మాహం తవాభివథామి సూత
అనామయం పరతిజానే తవాహం; సహానుజైః కుశలీ చాస్మి విథ్వన
7 చిరాథ ఇథం కుశలం భరతస్య; శరుత్వా రాజ్ఞః కురువృథ్ధస్య సూత
మన్యే సాక్షాథ థృష్టమ అహం నరేన్థ్రం; థృష్ట్వైవ తవాం సంజయ పరీతియొగాత
8 పితామహొ నః సదవిరొ మనస్వీ; మహాప్రజ్ఞః సర్వధర్మొపపన్నః
స కౌరవ్యః కుశలీ తాత భీష్మొ; యదాపూర్వం వృత్తిర అప్య అస్య కచ చిత
9 కచ చిథ రాజా ధృతరాష్ట్రః సపుత్రొ; వైచిత్ర వీర్యః కుశలీ మహాత్మా
మహారాజొ బాహ్లికః పరాతిపేయః; కచ చిథ విథ్వాన కుశలీ సూతపుత్ర
10 స సొమథత్తః కుశలీ తాత కచ చిథ; భూరిశ్రవాః సత్యసంధః శలశ చ
థరొణః సపుత్రశ చ కృపశ చ విప్రొ; మహేష్వాసాః కచ చిథ ఏతే ఽపయ అరొగాః
11 మహాప్రాజ్ఞాః సర్వశాస్త్రావథాతా; ధనుర భృతాం ముఖ్యతమాః పృదివ్యామ
కచ చిన మానం తాత లభన్త ఏతే; ధనుర భృతః కచ చిథ ఏతే ఽపయ అరొగాః
12 సర్వే కురుభ్యః సపృహయన్తి సంజయ; ధనుర్ధరా యే పృదివ్యాం యువానః
యేషాం రాష్ట్రే నివసతి థర్శనీయొ; మహేష్వాసః శీలవాన థరొణపుత్రః
13 వైశ్యాపుత్రః కుశలీ తాత కచ చిన; మహాప్రాజ్ఞొ రాజపుత్రొ యుయుత్సుః
కర్ణొ ఽమాత్యః కుశలీ తాత కచ చిత; సుయొధనొ యస్య మన్థొ విధేయః
14 సత్రియొ వృథ్ధా భారతానాం జనన్యొ; మహానస్యొ థాసభార్యాశ చ సూత
వధ్వః పుత్రా భాగినేయా భగిన్యొ; థౌహిత్రా వా కచ చిథ అప్య అవ్యలీకాః
15 కచ చిథ రాజా బాహ్మణానాం యదావత; పరవర్తతే పూర్వవత తాత వృత్తిమ
కచ చిథ థాయాన మామకాన ధార్తరాష్ట్రొ; థవిజాతీనాం సంజయ నొపహన్తి
16 కచ చిథ రాజా ధృతరాష్ట్రః సపుత్ర; ఉపేక్షతే బరాహ్మణాతిక్రమాన వై
కచ చిన న హేతొర ఇవ వర్త్మ భూత; ఉపేక్షతే తేషు స నయూన వృత్తిమ
17 ఏతజ జయొతిర ఉత్తమం జీవలొకే; శుక్లం పరజానాం విహితం విధాత్రా
తే చేల లొభం న నియచ్ఛన్తి మన్థాః; కృత్స్నొ నాశొ భవితా కౌరవాణామ
18 కచ చిథ రాజా ధృతరాష్ట్రః సపుత్రొ; బుభూషతే వృత్తిమ అమాత్యవర్గే
కచ చిన న భేథేన జిజీవిషన్తి; సుహృథ రూపా థుర్హృథశ చైకమిత్రాః
19 కచ చిన న పాపం కదయన్తి తాత; తే పాణ్డవానాం కురవః సర్వ ఏవ
కచ చిథ థృష్ట్వా థస్యు సంఘాన సమేతాన; సమరన్తి పార్దస్య యుధాం పరణేతుః
20 మౌర్వీ భుజాగ్ర పరహితాన సమ తాత; థొధూయమానేన ధనుర్ధరేణ
గాణ్డీవముక్తాన సతనయిత్నుఘొషాన; అజిహ్మగాన కచ చిథ అనుస్మరన్తి
21 న హయ అపశ్యం కం చిథ అహం పృదివ్యాం; శరుతం సమం వాధికమ అర్జునేన
యస్యైక షష్టిర నిశితాస తీక్ష్ణధారాః; సువాససః సంమతొ హస్తవాపః
22 గథాపాణిర భీమసేనస తరస్వీ; పరవేపయఞ శత్రుసంఘాన అనీకే
నాగః పరభిన్న ఇవ నడ్వలాసు; చఙ్క్రమ్యతే కచ చిథ ఏనం సమరన్తి
23 మాథ్రీపుత్రః సహథేవః కలిఙ్గాన; సమాగతాన అజయథ థన్తకూరే
వామేనాస్యన థక్షిణేనైవ యొ వై; మహాబలం కచ చిథ ఏనం సమరన్తి
24 ఉథ్యన్న అయం నకులః పరేషితొ వై; గావల్గణే సంజయ పశ్యతస తే
థిశం పరతీచీం వశమ ఆనయన మే; మాథ్రీ సుతం కచ చిథ ఏనం సమరన్తి
25 అభ్యాభవొ థవైతవనే య ఆసీథ; థుర్మన్త్రితే ఘొషయాత్రా గతానామ
యత్ర మన్థాఞ శత్రువశం పరయాతాన; అమొచయథ భీమసేనొ జయశ చ
26 అహం పశ్చాథ అర్జునమ అభ్యరక్షం; మాథ్రీపుత్రౌ భీమసేనశ చ చక్రే
గాణ్డీవభృచ ఛత్రుసంఘాన ఉథస్య; సవస్త్య ఆగమత కచ చిథ ఏనం సమరన్తి
27 న కర్మణా సాధునైకేన నూనం; కర్తుం శక్యం భవతీహ సంజయ
సర్వాత్మనా పరిజేతుం వయం చేన; న శక్నుమొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రమ