ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా పరజ్ఞావృథ్ధొ మహాథ్యుతిః
సంపూజ్యైనం యదాకాలం భీష్మొ వచనమ అబ్రవీత
2 థిష్ట్యా కుశలినః సర్వే పాణ్డవాః సహ బాన్ధవైః
థిష్ట్యా సహాయవన్తశ చ థిష్ట్యా ధర్మే చ తే రతాః
3 థిష్ట్యా చ సంధికామాస తే భరాతరః కురునన్థనాః
థిష్ట్యా న యుథ్ధమనసః సహ థామొథరేణ తే
4 భవతా సత్యమ ఉక్తం చ సర్వమ ఏతన న సంశయః
అతితీక్ష్ణం తు తే వాక్యం బరాహ్మణ్యాథ ఇతి మే మతిః
5 అసంశయం కలేశితాస తే వనే చేహ చ పాణ్డవాః
పరాప్తాశ చ ధర్మతః సర్వం పితుర ధనమ అసంశయమ
6 కిరీటీ బలవాన పార్దః కృతాస్త్రశ చ మహాబలః
కొ హి పాణ్డుసుతం యుథ్ధే విషహేత ధనంజయమ
7 అపి వజ్రధరః సాక్షాత కిమ ఉతాన్యే ధనుర భృతః
తరయాణామ అపి లొకానాం సమర్ద ఇతి మే మతిః
8 భీష్మే బరువతి తథ వాక్యం ధృష్టమ ఆక్షిప్య మన్యుమాన
థుర్యొధనం సమాలొక్య కర్ణొ వచనమ అబ్రవీత
9 న తన న విథితం బరహ్మఁల లొకే భూతేన కేన చిత
పునర ఉక్తేన కిం తేన భాషితేన పునః పునః
10 థుర్యొధనార్దే శకునిర థయూతే నిర్జితవాన పురా
సమయేన గతొ ఽరణ్యం పాణ్డుపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
11 న తం సమయమ ఆథృత్య రాజ్యమ ఇచ్ఛతి పైతృకమ
బలమ ఆశ్రిత్య మత్స్యానాం పాఞ్చాలానాం చ పార్దివః
12 థుర్యొధనొ భయాథ విథ్వన న థథ్యాత పథమ అన్తతః
ధర్మతస తు మహీం కృత్స్నాం పరథథ్యాచ ఛత్రవే ఽపి చ
13 యథి కాఙ్క్షన్తి తే రాజ్యం పితృపైతామహం పునః
యదాప్రతిజ్ఞం కాలం తం చరన్తు వనమ ఆశ్రితాః
14 తతొ థుర్యొధనస్యాఙ్కే వర్తన్తామ అకుతొభయాః
అధార్మికామ ఇమాం బుథ్ధిం కుర్యుర మౌర్ఖ్యాథ ధి కేవలమ
15 అద తే ధర్మమ ఉత్సృజ్య యుథ్ధమ ఇచ్ఛన్తి పాణ్డవాః
ఆసాథ్యేమాన కురుశ్రేష్ఠాన సమరిష్యన్తి వచొ మమ
16 కిం ను రాధేయ వాచా తే కర్మ తత సమర్తుమ అర్హసి
ఏక ఏవ యథా పార్దః షడ రదాఞ జితవాన యుధి
17 న చేథ ఏవం కరిష్యామొ యథ అయం బరాహ్మణొ ఽబరవీత
ధరువం యుధి హతాస తేన భక్షయిష్యామ పాంసుకాన
18 ధృతరాష్ట్రస తతొ భీష్మమ అనుమాన్య పరసాథ్య చ
అవభర్త్స్య చ రాధేయమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
19 అస్మథ్ధితమ ఇథం వాక్యం భీష్మః శాంతనవొ ఽబరవీత
పాణ్డవానాం హితం చైవ సర్వస్య జగతస తదా
20 చిన్తయిత్వా తు పార్దేభ్యః పరేషయిష్యామి సంజయమ
స భవాన పరతియాత్వ అథ్య పాణ్డవాన ఏవ మాచిరమ
21 స తం సత్కృత్య కౌరవ్యః పరేషయామ ఆస పాణ్డవాన
సభామధ్యే సమాహూయ సంజయం వాక్యమ అబ్రవీత