ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
స తు కౌరవ్యమ ఆసాథ్య థరుపథస్య పురొహితః
సత్కృతొ ధృతరాష్ట్రేణ భీష్మేణ విథురేణ చ
2 సర్వం కౌశల్యమ ఉక్త్వాథౌ పృష్ట్వా చైవమ అనామయమ
సర్వసేనాప్రణేతౄణాం మధ్యే వాక్యమ ఉవాచ హ
3 సర్వైర భవథ్భిర విథితొ రాజధర్మః సనాతనః
వాక్యొపాథాన హేతొస తు వక్ష్యామి విథితే సతి
4 ధృతరష్ట్రశ చ పాణ్డుశ చ సుతావ ఏకస్య విశ్రుతౌ
తయొః సమానం థరవిణం పైతృకం నాత్ర సంశయః
5 ధృతరాష్ట్రస్య యే పుత్రాస తే పరాప్తాః పైతృకం వసు
పాణ్డుపుత్రాః కదం నామ న పరాప్తాః పైతృకం వసు
6 ఏవంగతే పాణ్డవేయైర విథితం వః పురా యదా
న పరాప్తం పైతృకం థరవ్యం ధార్తరాష్ట్రేణ సంవృతమ
7 పరాణాన్తికైర అప్య ఉపాయైః పరయతథ్భిర అనేకశః
శేషవన్తొ న శకితా నయితుం యమసాథనమ
8 పునశ చ వర్ధితం రాజ్యం సవబలేన మహాత్మభిః
ఛథ్మనాపహృతం కషుథ్రైర ధార్తరాష్ట్రః స సౌబలైః
9 తథ అప్య అనుమతం కర్మ తదాయుక్తమ అనేన వై
వాసితాశ చ మహారణ్యే వర్షాణీహ తరయొథశ
10 సభాయాం కలేశితైర వీరైః సహ భార్యైస తదా భృశమ
అరణ్యే వివిధాః కలేశాః సంప్రాప్తాస తైః సుథారుణాః
11 తదా విరాటనగరే యొన్యన్తరగతైర ఇవ
పరాప్తః పరమసంక్లేశొ యదా పాపైర మహాత్మభిః
12 తే సర్వే పృష్ఠతః కృత్వా తత సర్వం పూర్వకిల్బిషమ
సామైవ కురుభిః సార్ధమ ఇచ్ఛన్తి కురుపుంగవాః
13 తేషాం చ వృత్తమ ఆజ్ఞాయ వృత్తం థుర్యొధనస్య చ
అనునేతుమ ఇహార్హన్తి ధృతరాష్ట్రం సుహృజ్జనాః
14 న హి తే విగ్రహం వీరాః కుర్వన్తి కురుభిః సహ
అవినాశేన లొకస్య కాఙ్క్షన్తే పాణ్డవాః సవకమ
15 యశ చాపి ధార్తరాష్ట్రస్య హేతుః సయాథ విగ్రహం పరతి
స చ హేతుర న మన్తవ్యొ బలీయాంసస తదా హి తే
16 అక్షౌహిణ్యొ హి సప్తైవ ధర్మపుత్రస్య సంగతాః
యుయుత్సమానాః కురుభిః పరతీక్షన్తే ఽసయ శాసనమ
17 అపరే పురుషవ్యాఘ్రాః సహస్రాక్షౌహిణీ సమాః
సాత్యకిర భీమసేనశ చ యమౌ చ సుమహాబలౌ
18 ఏకాథశైతాః పృతనా ఏకతశ చ సమాగతాః
ఏకతశ చ మహాబాహుర బహురూపొ ధనంజయః
19 యదా కిరీటీ సేనాభ్యఃసర్వాభ్యొ వయతిరిచ్యతే
ఏవమ ఏవ మహాబాహుర వాసు థేవొ మహాథ్యుతిః
20 బహులత్వం చ సేనానాం విక్రమం చ కిరీటినః
బుథ్ధిమత్తాం చ కృష్ణస్య బుథ్ధ్వా యుధ్యేత కొ నరః
21 తే భవన్తొ యదా ధర్మం యదా సమయమ ఏవ చ
పరయచ్ఛన్తు పరథాతవ్యం మా వః కాలొ ఽతయగాథ అయమ