ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
యుయుధానస తతొ వీరః సాత్వతానాం మహారదః
మహతా చతురఙ్గేణ బలేనాగాథ యుధిష్ఠిరమ
2 తస్య యొధా మహావీర్యా నానాథేశసమాగతాః
నానాప్రహరణా వీరాః శొభయాం చక్రిరే బలమ
3 పరశ్వధైర భిణ్డ బాలైః శక్తితొమరముథ్గరైః
శక్త్యృష్టి పరశు పరాసైః కరవాలైశ చ నిర్మలైః
4 ఖడ్గకార్ముకనిర్యూహైః శరైశ చ వివిధైర అపి
తైలధౌతైః పరకాశథ్భిస తథ అశొభత వై బలమ
5 తస్య మేఘప్రకాశస్య శస్త్రైస తైః శొభితస్య చ
బభూవ రూపం సైన్యస్య మేఘస్యేవ స విథ్యుతః
6 అక్షౌహిణీ హి సేనా సా తథా యౌధిష్ఠిరం బలమ
పరవిశ్యాన్తర ధధే రాజన సాగరం కునథీ యదా
7 తదైవాక్షౌహిణీం గృహ్య చేథీనామ ఋషభొ బలీ
ధృష్టకేతుర ఉపాగచ్ఛత పాణ్డవాన అమితౌజసః
8 మాగధశ చ జయత్సేనొ జరాసంధిర మహాబలః
అక్షౌహిణ్యైవ సైన్యస్య ధర్మరాజమ ఉపాగమత
9 తదైవ పాణ్డ్యొ రాజేన్థ్ర సాగరానూపవాసిభిః
వృతొ బహువిధైర యొధైర యుధిష్ఠిరమ ఉపాగమత
10 తస్య సైన్యమ అతీవాసీత తస్మిన బలసమాగమే
పరేక్షణీయతరం రాజన సువేషం బలవత తథా
11 థరుపథస్యాప్య అభూత సేనా నానాథేశసమాగతైః
శొభితా పురుషైః శూరైః పుత్రైశ చాస్య మహారదైః
12 తదైవ రాజా మత్స్యానాం విరాటొ వాహినీపతిః
పార్వతీయైర మహీపాలైః సహితః పాణ్డవాన ఇయాత
13 ఇతశ చేతశ చ పాణ్డూనాం సమాజగ్ముర మహాత్మనామ
అక్షౌహిణ్యస తు సప్తైవ వివిధధ్వజసంకులాః
యుయుత్సమానాః కురుభిః పాణ్డవాన సమహర్షయన
14 తదైవ ధార్తరాష్ట్రస్య హర్షం సమభివర్ధయన
భగథత్తొ మహీపాలః సేనామ అక్షౌహిణీం థథౌ
15 తస్య చీనైః కిరాతైశ చ కాఞ్చనైర ఇవ సంవృతమ
బభౌ బలమ అనాధృష్యం కర్ణికారవనం యదా
16 తదా భూరిశ్రవాః శూరః శల్యశ చ కురునన్థన
థుర్యొధనమ ఉపాయాతావ అక్షౌహిణ్యా పృదక పృదక
17 కృతవర్మా చ హార్థిక్యొ భొజాన్ధకబలైః సహ
అక్షౌహిణ్యైవ సేనాయా థుర్యొధనమ ఉపాగమత
18 తస్య తైః పురుషవ్యాఘ్రైర వనమాలా ధరైర బలమ
అశొభత యదామత్తైర వనం పరక్రీడితైర గజైః
19 జయథ్రద ముఖాశ చాన్యే సిన్ధుసౌవీరవాసినః
ఆజగ్ముః పృదివీపాలాః కమ్పయన్త ఇవాచలాన
20 తేషామ అక్షౌహిణీ సేనా బహులా విబభౌ తథా
విభూయమానా వాతేన బహురూపా ఇవామ్బుథాః
21 సుథక్షిణశ చ కామ్బొజొ యవనైశ చ శకైస తదా
ఉపాజగామ కౌరవ్యమ అక్షౌహిణ్యా విశాం పతే
22 తస్య సేనా సమావాయః శలభానామ ఇవాబభౌ
స చ సంప్రాప్య కౌరవ్యం తత్రైవాన్తర థధే తథా
23 తదా మాహిష్మతీ వాసీ నీలొ నీలాయుధైః సహ
మహీపాలొ మహావీర్యైర థక్షిణాపదవాసిభిః
24 ఆవన్త్యౌ చ మహీపాలౌ మహాబలసు సంవృతౌ
పృదగ అక్షౌహిణీభ్యాం తావ అభియాతౌ సుయొధనమ
25 కేకయాశ చ నరవ్యాఘ్రాః సొథర్యాః పఞ్చ పార్దివాః
సంహర్షయన్తః కౌరవ్యమ అక్షౌహిణ్యా సమాథ్రవన
26 ఇతశ చేతశ చ సర్వేషాం భూమిపానాం మహాత్మనామ
తిస్రొ ఽనయాః సమవర్తన్త వాహిన్యొ భరతర్షభ
27 ఏవమ ఏకాథశావృత్తాః సేనా థుర్యొధనస్య తాః
యుయుత్సమానాః కౌన్తేయాన నానా ధవజసమాకులాః
28 న హాస్తినపురే రాజన్న అవకాశొ ఽభవత తథా
రాజ్ఞాం సబలముఖ్యానాం పరాధాన్యేనాపి భారత
29 తతః పఞ్చనథం చైవ కృత్స్నం చ కురుజాఙ్గలమ
తదా రొహిత కారణ్యం మరు భూమిశ చ కేవలా
30 అహిచ ఛత్రం కాలకూటం గఙ్గాకూలం చ భారత
వారణా వాటధానం చ యామునశ చైవ పర్వతః
31 ఏష థేశః సువిస్తీర్ణః పరభూతధనధాన్యవాన
బభూవ కౌరవేయాణాం బలేన సుసమాకులః
32 తత్ర సైన్యం తదాయుక్తం థథర్శ స పురొహితః
యః సపాఞ్చాలరాజేన పరేషితః కౌరవాన పరతి