ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
తతః శక్రః సతూయమానొ గన్ధర్వాప్సరసాం గణైః
ఐరావతం సమారుహ్య థవిపేన్థ్రం లక్షణైర యుతమ
2 పావకశ చ మహాతేజా మహర్షిశ చ బృహస్పతిః
యమశ చ వరుణశ చైవ కుబేరశ చ ధనేశ్వరః
3 సర్వైర థేవైః పరివృతః శక్రొ వృత్రనిషూథనః
గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ యాతస తరిభువనం పరభుః
4 స సమేత్య మహేన్థ్రాణ్యా థేవరాజః శతక్రతుః
ముథా పరమయా యుక్తః పాలయామ ఆస థేవరాట
5 తతః స భగవాంస తత్ర అఙ్గిరాః సమథృశ్యత
అదర్వవేథ మన్త్రైశ చ థేవేన్థ్రం సమపూజయత
6 తతస తు భగవాన ఇన్థ్రః పరహృష్టః సమపథ్యత
వరం చ పరథథౌ తస్మై అదర్వాఙ్గిరసే తథా
7 అదర్వాఙ్గిరసం నామ అస్మిన వేథే భవిష్యతి
ఉథాహరణమ ఏతథ ధి యజ్ఞభాగం చ లప్స్యసే
8 ఏవం సంపూజ్య భగవాన అదర్వాఙ్గిరసం తథా
వయసర్జయన మహారాజ థేవరాజః శతక్రతుః
9 సంపూజ్య సర్వాంస తరిథశాన ఋషీంశ చాపి తపొధనాన
ఇన్థ్రః పరముథితొ రాజన ధర్మేణాపాలయత పరజాః
10 ఏవం థుఃఖమ అనుప్రాప్తమ ఇన్థ్రేణ సహ భార్యయా
అజ్ఞాతవాసశ చ కృతః శత్రూణాం వధకాఙ్క్షయా
11 నాత్ర మన్యుస తవయా కార్యొ యత కలిష్టొ ఽసి మహావనే
థరౌపథ్యా సహ రాజేన్థ్ర భరాతృభిశ చ మహాత్మభిః
12 ఏవం తవమ అపి రాజేన్థ్ర రాజ్యం పరాప్స్యసి భారత
వృత్రం హత్వా యదా పరాప్తః శక్రః కౌరవనన్థన
13 థురాచారశ చ నహుషొ బరహ్మ థవిట పాపచేతనః
అగస్త్యపాశాభిహతొ వినష్టః శాశ్వతీం సమాః
14 ఏవం తవ థురాత్మానః శత్రవః శత్రుసూథన
కషిప్రం నాశం గమిష్యన్తి కర్ణథుర్యొధనాథయః
15 అతః సాగరపర్యన్తాం భొక్ష్యసే మేథినీమ ఇమామ
భరాతృభిః సహితొ వీర థరౌపథ్యా చ సహాభిభొ
16 ఉపాఖ్యానమ ఇథం శక్ర విజయం వేథ సంమితమ
రాజ్ఞా వయూఢేష్వ అనీకేషు శరొతవ్యం జయమ ఇచ్ఛతా
17 తస్మాత సంశ్రావయామి తవాం విజయం జయతాం వర
సంస్తూయమానా వర్ధన్తే మహాత్మానొ యుధిష్ఠిర
18 కషత్రియాణామ అభావొ ఽయం యుధిష్ఠిర మహాత్మనామ
థుర్యొధనాపరాధేన భీమార్జునబలేన చ
19 ఆఖ్యానమ ఇన్థ్ర విజయం య ఇథం నియతః పఠేత
ధూతపాప్మా జితస్వర్గః స పరేత్యేహ చ మొథతే
20 న చారిజం భయం తస్య న చాపుత్రొ భవేన నరః
నాపథం పరాప్నుయాత కాం చిథ థీర్ఘమ ఆయుశ చ విన్థతి
సర్వత్ర జయమ ఆప్నొతి న కథా చిత పరాజయమ
21 ఏవమ ఆశ్వాసితొ రాజా శల్యేన భరతర్షభ
పూజయామ ఆస విధివచ ఛల్యం ధర్మభృతాం వరః
22 శరుత్వా శల్యస్య వచనం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
పరత్యువాచ మహాబాహుర మథ్రరాజమ ఇథం వచః
23 భవాన కర్ణస్య సారద్యం కరిష్యతి న సంశయః
తత్ర తేజొవధః కార్యః కర్ణస్య మమ సంస్తవైః
24 ఏవమ ఏతత కరిష్యామి యదా మాం సంప్రభాషసే
యచ చాన్యథ అపి శక్ష్యామి తత కరిష్యామ్య అహం తవ
25 తత ఆమన్త్ర్య కౌన్తేయాఞ శల్యొ మథ్రాధిపస తథా
జగామ సబలః శరీమాన థుర్యొధనమ అరింథమః