ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
అద సంచిన్తయానస్య థేవరాజస్య ధీమతః
నహుషస్య వధొపాయం లొకపాలైః సహైవ తైః
తపస్వీ తత్ర భగవాన అగస్త్యః పరత్యథృశ్యత
2 సొ ఽబరవీథ అర్చ్య థేవేన్థ్రం థిష్ట్యా వై వర్ధతే భవాన
విశ్వరూపవినాశేన వృత్రాసురవధేన చ
3 థిష్ట్యా చ నహుషొ భరష్టొ థేవరాజ్యాత పురంథర
థిష్ట్యా హతారిం పశ్యామి భవన్తం బలసూథన
4 సవాగతం తే మహర్షే ఽసతు పరీతొ ఽహం థర్శనాత తవ
పాథ్యమ ఆచమనీయం చ గామ అర్ఘ్యం చ పరతీచ్ఛ మే
5 పూజితం చొపవిష్టం తమ ఆసనే మునిసత్తమమ
పర్యపృచ్ఛత థేవేశః పరహృష్టొ బరాహ్మణర్షభమ
6 ఏతథ ఇచ్ఛామి భగవన కద్యమానం థవిజొత్తమ
పరిభ్రష్టః కదం సవర్గాన నహుషః పాపనిశ్చయః
7 శృణు శక్ర పరియం వాక్యం యదా రాజా థురాత్మవాన
సవర్గాథ భరష్టొ థురాచారొ నహుషొ బలథర్పితః
8 శరమార్తాస తు వహన్తస తం నహుషం పాపకారిణమ
థేవర్షయొ మహాభాగాస తదా బరహ్మర్షయొ ఽమలాః
పప్రచ్ఛుః సంశయం థేవ నహుషం జయతాం వర
9 య ఇమే బరహ్మణా పరొక్తా మన్త్రా వై పరొక్షణే గవామ
ఏతే పరమాణం భవత ఉతాహొ నేతి వాసవ
నహుషొ నేతి తాన ఆహ తమసా మూఢ చేతనః
10 అధర్మే సంప్రవృత్తస తవం ధర్మం న పరతిపథ్యసే
పరమాణమ ఏతథ అస్మాకం పూర్వం పరొక్తం మహర్షిభిః
11 తతొ వివథమానః స మునిభిః సహ వాసవ
అద మామ అస్పృశన మూర్ధ్ని పాథేనాధర్మపీడితః
12 తేనాభూథ ధుత తేజాః స నిఃశ్రీకశ చ శచీపతే
తతస తమ అహమ ఆవిగ్నమ అవొచం భయపీడితమ
13 యస్మాత పూర్వైః కృతం బరహ్మ బరహ్మర్షిభిర అనుష్ఠితమ
అథుష్టం థూషయసి వై యచ చ మూర్ధ్న్య అస్పృశః పథా
14 యచ చాపి తవమ ఋషీన మూఢ బరహ్మకల్పాన థురాసథాన
వాహాన కృత్వా వాహయసి తేన సవర్గాథ ధతప్రభః
15 ధవంస పాపపరిభ్రష్టః కషీణపుణ్యొ మహీతలమ
థశవర్షసహస్రాణి సర్పరూపధరొ మహాన
విచరిష్యసి పూర్ణేషు పునః సవర్గమ అవాప్స్యసి
16 ఏవం భరష్టొ థురాత్మా స థేవరాజ్యాథ అరింథమ
థిష్ట్యా వర్ధామహే శక్ర హతొ బాహ్మణ కణ్టకః
17 తరివిష్టపం పరపథ్యస్వ పాహి లొకాఞ శచీపతే
జితేన్థ్రియొ జితామిత్రః సతూయమానొ మహర్షిభిః
18 తతొ థేవా భృషం తుష్టా మహర్షిగణసంవృతాః
పితరశ చైవ యక్షాశ చ భుజగా రాక్షసాస తదా
19 గన్ధర్వా థేవకన్యాశ చ సర్వే చాప్సరసాం గణాః
సరాంసి సరితః శైలాః సాగరాశ చ విశాం పతే
20 ఉపగమ్యాబ్రువన సర్వే థిష్ట్యా వర్ధసి శత్రుహన
హతశ చ నహుషః పాపొ థిష్ట్యాగస్త్యేన ధీమతా
థిష్ట్యా పాపసమాచారః కృతః సర్పొ మహీతలే