ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 195)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 వైశంపాయన ఉవాచ
ఏతచ ఛరుత్వా తు కౌన్తేయః సర్వాన భరాతౄన ఉపహ్వరే
ఆహూయ భరతశ్రేష్ఠ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
2 ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యేషు యే చారపురుషా మమ
తే పరవృత్తిం పరయచ్ఛన్తి మమేమాం వయుషితాం నిశామ
3 థుర్యొధనః కిలాపృచ్ఛథ ఆపగేయం మహావ్రతమ
కేన కాలేన పాణ్డూనాం హన్యాః సైన్యమ ఇతి పరభొ
4 మాసేనేతి చ తేనొక్తొ ధార్తరాష్ట్రః సుథుర్మతిః
తావతా చాపి కాలేన థరొణొ ఽపి పరత్యజానత
5 గౌతమొ థవిగుణం కాలమ ఉక్తవాన ఇతి నః శరుతమ
థరౌణిస తు థశరాత్రేణ పరతిజజ్ఞే మహాస్త్రవిత
6 తదా థివ్యాస్త్రవిత కర్ణః సంపృష్టః కురుసంసథి
పఞ్చభిర థివసైర హన్తుం స సైన్యం పరతిజజ్ఞివాన
7 తస్మాథ అహమ అపీచ్ఛామి శరొతుమ అర్జున తే వచః
కాలేన కియతా శత్రూన కషపయేర ఇతి సంయుగే
8 ఏవమ ఉక్తొ గుడాకేశః పార్దివేన ధనంజయః
వాసుథేవమ అవేక్ష్యేథం వచనం పరభ్యభాషత
9 సర్వ ఏతే మహాత్మానః కృతాస్త్రాశ చిత్రయొధినః
అసంశయం మహారాజ హన్యుర ఏవ బలం తవ
10 అపైతు తే మనస్తాపొ యదాసత్యం బరవీమ్య అహమ
హన్యామ ఏకరదేనాహం వాసుథేవసహాయవాన
11 సామరాన అపి లొకాంస తరీన సహస్దావరజఙ్గమాన
భూతం భవ్యం భవిష్యచ చ నిమేషాథ ఇతి మే మతిః
12 యత తథ ఘొరం పశుపతిః పరాథాథ అస్త్రం మహన మమ
కైరాతే థవన్థ్వయుథ్ధే వై తథ ఇథం మయి వర్తతే
13 యథ యుగాన్తే పశుపతిః సర్వభూతాని సంహరన
పరయుఙ్క్తే పురుషవ్యాఘ్ర తథ ఇథం మయి వర్తతే
14 తన న జానాతి గాఙ్గేయొ న థరొణొ న చ గౌతమః
న చ థరొణసుతొ రాజన కుత ఏవ తు సూతజః
15 న తు యుక్తం రణే హన్తుం థివ్యైర అస్త్రైః పృదగ్జనమ
ఆర్జవేనైవ యుథ్ధేన విజేష్యామొ వయం పరాన
16 తదేమే పురుషవ్యాఘ్రాః సహాయాస తవ పార్దివ
సర్వే థివ్యాస్త్రవిథుషః సర్వే యుథ్ధాభినన్థినః
17 వేథాన్తావభృదస్నాతాః సర్వ ఏతే ఽపరాజితాః
నిహన్యుః సమరే సేనాం థేవానామ అపి పాణ్డవ
18 శిఖణ్డీ యుయుధానశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
భీమసేనొ యమౌ చొభౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
19 విరాటథ్రుపథౌ చొభౌ భీష్మథ్రొణసమౌ యుధి
సవయం చాపి సమర్దొ ఽసి తరైలొక్యొత్సాథనే అపి
20 కరొధాథ యం పురుషం పశ్యేస తవం వాసవసమథ్యుతే
కషిప్రం న స భవేథ వయక్తమ ఇతి తవాం వేథ్మి కౌరవ