ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 194)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 సంజయ ఉవాచ
పరభాతాయాం తు శర్వర్యాం పునర ఏవ సుతస తవ
మధ్యే సర్వస్య సైన్యస్య పితామహమ అపృచ్ఛత
2 పాణ్డవేయస్య గాఙ్గేయ యథ ఏతత సైన్యమ ఉత్తమమ
పరభూతనరనాగాశ్వం మహారదసమాకులమ
3 భీమార్జునప్రభృతిభిర మహేష్వాసైర మహాబలైః
లొకపాలొపమైర గుప్తం ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమైః
4 అప్రధృష్యమ అనావార్యమ ఉథ్వృత్తమ ఇవ సాగరమ
సేనాసాగరమ అక్షొభ్యమ అపి థేవైర మహాహవే
5 కేన కాలేన గాఙ్గేయ కషపయేదా మహాథ్యుతే
ఆచార్యొ వా మహేష్వాసః కృపొ వా సుమహాబలః
6 కర్ణొ వా సమరశ్లాఘీ థరౌణిర వా థవిజసత్తమః
థివ్యాస్త్రవిథుషః సర్వే భవన్తొ హి బలే మమ
7 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం జఞాతుం పరం కౌతూహలం హి మే
హృథి నిత్యం మహాబాహొ వక్తుమ అర్హసి తన మమ
8 భీష్మ ఉవాచ
అనురూపం కురుశ్రేష్ఠ తవయ్య ఏతత పృదివీపతే
బలాబలమ అమిత్రాణాం సవేషాం చ యథి పృచ్ఛసి
9 శృణు రాజన మమ రణే యా శక్తిః పరమా భవేత
అస్త్రవీర్యం రణే యచ చ భుజయొశ చ మహాభుజ
10 ఆర్జవేనైవ యుథ్ధేన యొథ్ధవ్య ఇతరొ జనః
మాయాయుథ్ధేన మాయావీ ఇత్య ఏతథ ధర్మనిశ్చయః
11 హన్యామ అహం మహాబాహొ పాణ్డవానామ అనీకినీమ
థివసే థివసే కృత్వా భాగం పరాగాహ్నికం మమ
12 యొధానాం థశసాహస్రం కృత్వా భాగం మహాథ్యుతే
సహస్రం రదినామ ఏకమ ఏష భాగొ మతొ మమ
13 అనేనాహం విధానేన సంనథ్ధః సతతొత్దితః
కషపయేయం మహత సైన్యం కాలేనానేన భారత
14 యథి తవ అస్త్రాణి ముఞ్చేయం మహాన్తి సమరే సదితః
శతసాహస్రఘాతీని హన్యాం మాసేన భారత
15 సంజయ ఉవాచ
శరుత్వా భీష్మస్య తథ వాక్యం రాజా థుర్యొధనస తథా
పర్యపృచ్ఛత రాజేన్థ్ర థరొణమ అఙ్గిరసాం వరమ
16 ఆచార్య కేన కాలేన పాణ్డుపుత్రస్య సైనికాన
నిహన్యా ఇతి తం థరొణః పరత్యువాచ హసన్న ఇవ
17 సదవిరొ ఽసమి కురుశ్రేష్ఠ మన్థప్రాణవిచేష్టితః
అస్త్రాగ్నినా నిర్థహేయం పాణ్డవానామ అనీకినీమ
18 యదా భీష్మః శాంతనవొ మాసేనేతి మతిర మమ
ఏషా మే పరమా శక్తిర ఏతన మే పరమం బలమ
19 థవాభ్యామ ఏవ తు మాసాభ్యాం కృపః శారథ్వతొ ఽబరవీత
థరౌణిస తు థశరాత్రేణ పరతిజజ్ఞే బలక్షయమ
కర్ణస తు పఞ్చరాత్రేణ పరతిజజ్ఞే మహాస్త్రవిత
20 తచ ఛరుత్వా సూతపుత్రస్య వాక్యం సాగరగాసుతః
జహాస సస్వనం హాసం వాక్యం చేథమ ఉవాచ హ
21 న హి తావథ రణే పార్దం బాణఖడ్గధనుర్ధరమ
వాసుథేవసమాయుక్తం రదేనొథ్యన్తమ అచ్యుతమ
22 సమాగచ్ఛసి రాధేయ తేనైవమ అభిమన్యసే
శక్యమ ఏవం చ భూయశ చ తవయా వక్తుం యదేష్టతః