ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 193)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
శిఖణ్డివాక్యం శరుత్వాద స యక్షొ భరతర్షభ
పరొవాచ మనసా చిన్త్య థైవేనొపనిపీడితః
భవితవ్యం తదా తథ ధి మమ థుఃఖాయ కౌరవ
2 భథ్రే కామం కరిష్యామి సమయం తు నిబొధ మే
కిం చిత కాలాన్తరం థాస్యే పుంలిఙ్గం సవమ ఇథం తవ
ఆగన్తవ్యం తవయా కాలే సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
3 పరభుః సంకల్పసిథ్ధొ ఽసమి కామరూపీ విహంగమః
మత్ప్రసాథాత పురం చైవ తరాహి బన్ధూంశ చ కేవలాన
4 సత్రీలిఙ్గం ధారయిష్యామి తవథీయం పార్దివాత్మజే
సత్యం మే పరతిజానీహి కరిష్యామి పరియం తవ
5 శిఖణ్డ్య ఉవాచ
పరతిథాస్యామి భగవఁల లిఙ్గం పునర ఇథం తవ
కిం చిత కాలాన్తరం సత్రీత్వం ధారయస్వ నిశాచర
6 పరతిప్రయాతే థాశార్ణే పార్దివే హేమవర్మణి
కన్యైవాహం భవిష్యామి పురుషస తవం భవిష్యసి
7 భీష్మ ఉవాచ
ఇత్య ఉక్త్వా సమయం తత్ర చక్రాతే తావ ఉభౌ నృప
అన్యొన్యస్యానభిథ్రొహే తౌ సంక్రామయతాం తతః
8 సత్రీలిఙ్గం ధారయామ ఆస సదూణొ యక్షొ నరాధిప
యక్షరూపం చ తథ థీప్తం శిఖణ్డీ పరత్యపథ్యత
9 తతః శిఖణ్డీ పాఞ్చాల్యః పుంస్త్వమ ఆసాథ్య పార్దివ
వివేశ నగరం హృష్టః పితరం చ సమాసథత
యదావృత్తం తు తత సర్వమ ఆచఖ్యౌ థరుపథస్య చ
10 థరుపథస తస్య తచ ఛరుత్వా హర్షమ ఆహారయత పరమ
సభార్యస తచ చ సస్మార మహేశ్వరవచస తథా
11 తతః సంప్రేషయామ ఆస థశార్ణాధిపతేర నృప
పురుషొ ఽయం మమ సుతః శరథ్ధత్తాం మే భవాన ఇతి
12 అద థాశార్ణకొ రాజా సహసాభ్యాగమత తథా
పాఞ్చాలరాజం థరుపథం థుఃఖామర్షసమన్వితః
13 తతః కామ్పిల్యమ ఆసాథ్య థశార్ణాధిపతిర తథా
పరేషయామ ఆస సత్కృత్య థూతం బరహ్మవిథాం వరమ
14 బరూహి మథ్వచనాథ థూత పాఞ్చాల్యం తం నృపాధమమ
యథ వై కన్యాం సవకన్యార్దే వృతవాన అసి థుర్మతే
ఫలం తస్యావలేపస్య థరక్ష్యస్య అథ్య న సంశయః
15 ఏవమ ఉక్తస తు తేనాసౌ బరాహ్మణొ రాజసత్తమ
థూతః పరయాతొ నగరం థాశార్ణనృపచొథితః
16 తత ఆసాథయామ ఆస పురొధా థరుపథం పురే
తస్మై పాఞ్చాలకొ రాజా గామ అర్ఘ్యం చ సుసత్కృతమ
పరాపయామ ఆస రాజేన్థ్ర సహ తేన శిఖణ్డినా
17 తాం పూజాం నాభ్యనన్థత స వాక్యం చేథమ ఉవాచ హ
యథ ఉక్తం తేన వీరేణ రాజ్ఞా కాఞ్చనవర్మణా
18 యత తే ఽహమ అధమాచార థుహిత్రర్దే ఽసమి వఞ్చితః
తస్య పాపస్య కరణాత ఫలం పరాప్నుహి థుర్మతే
19 థేహి యుథ్ధం నరపతే మమాథ్య రణమూర్ధని
ఉథ్ధరిష్యామి తే సథ్యః సామాత్యసుతబాన్ధవమ
20 తథ ఉపాలమ్భసంయుక్తం శరావితః కిల పార్దివః
థశార్ణపతిథూతేన మన్త్రిమధ్యే పురొధసా
21 అబ్రవీథ భరతశ్రేష్ఠ థరుపథః పరణయానతః
యథ ఆహ మాం భవాన బరహ్మన సంబన్ధివచనాథ వచః
తస్యొత్తరం పరతివచొ థూత ఏవ వథిష్యతి
22 తతః సంప్రేషయామ ఆస థరుపథొ ఽపి మహాత్మనే
హిరణ్యవర్మణే థూతం బరాహ్మణం వేథపారగమ
23 సమాగమ్య తు రాజ్ఞా స థశార్ణపతినా తథా
తథ వాక్యమ ఆథథే రాజన యథ ఉక్తం థరుపథేన హ
24 ఆగమః కరియతాం వయక్తం కుమారొ వై సుతొ మమ
మిద్యైతథ ఉక్తం కేనాపి తన న శరథ్ధేయమ ఇత్య ఉత
25 తతః స రాజా థరుపథస్య శరుత్వా; విమర్శయుక్తొ యువతీర వరిష్ఠాః
సంప్రేషయామ ఆస సుచారురూపాః; శిఖణ్డినం సత్రీ పుమాన వేతి వేత్తుమ
26 తాః పరేషితాస తత్త్వభావం విథిత్వా; పరీత్యా రాజ్ఞే తచ ఛశంసుర హి సర్వమ
శిఖణ్డినం పురుషం కౌరవేన్థ్ర; థశార్ణరాజాయ మహానుభావమ
27 తతః కృత్వా తు రాజా స ఆగమం పరీతిమాన అద
సంబన్ధినా సమాగమ్య హృష్టొ వాసమ ఉవాస హ
28 శిఖణ్డినే చ ముథితః పరాథాథ విత్తం జనేశ్వరః
హస్తినొ ఽశవాంశ చ గాశ చైవ థాస్యొ బహుశతాస తదా
పూజితశ చ పరతియయౌ నివర్త్య తనయాం కిల
29 వినీతకిల్బిషే పరీతే హేమవర్మణి పార్దివే
పరతియాతే తు థాశార్ణే హృష్టరూపా శిఖణ్డినీ
30 కస్య చిత తవ అద కాలస్య కుబేరొ నరవాహనః
లొకానుయాత్రాం కుర్వాణః సదూణస్యాగాన నివేశనమ
31 స తథ్గృహస్యొపరి వర్తమాన; ఆలొకయామ ఆస ధనాధిగొప్తా
సదూణస్య యక్షస్య నిశామ్య వేశ్మ; సవలంకృతం మాల్యగుణైర విచిత్రమ
32 లాజైశ చ గన్ధైశ చ తదా వితానైర; అభ్యర్చితం ధూపనధూపితం చ
ధవజైః పతాకాభిర అలంకృతం చ; భక్ష్యాన్నపేయామిషథత్తహొమమ
33 తత సదానం తస్య థృష్ట్వా తు సర్వతః సమలంకృతమ
అదాబ్రవీథ యక్షపతిస తాన యక్షాన అనుగాంస తథా
34 సవలంకృతమ ఇథం వేశ్మ సదూణస్యామితవిక్రమాః
నొపసర్పతి మాం చాపి కస్మాథ అథ్య సుమన్థధీః
35 యస్మాజ జానన సుమన్థాత్మా మామ అసౌ నొపసర్పతి
తస్మాత తస్మై మహాథణ్డొ ధార్యః సయాథ ఇతి మే మతిః
36 యక్షా ఊచుః
థరుపథస్య సుతా రాజన రాజ్ఞొ జాతా శిఖణ్డినీ
తస్మై నిమిత్తే కస్మింశ చిత పరాథాత పురుషలక్షణమ
37 అగ్రహీల లక్షణం సత్రీణాం సత్రీభూతస తిష్ఠతే గృహే
నొపసర్పతి తేనాసౌ సవ్రీడః సత్రీస్వరూపవాన
38 ఏతస్మాత కారణాథ రాజన సదూణొ న తవాథ్య పశ్యతి
శరుత్వా కురు యదాన్యాయం విమానమ ఇహ తిష్ఠతామ
39 భీష్మ ఉవాస
ఆనీయతాం సదూణ ఇతి తతొ యక్షాధిపొ ఽబరవీత
కర్తాస్మి నిగ్రహం తస్యేత్య ఉవాచ స పునః పునః
40 సొ ఽభయగచ్ఛత యక్షేన్థ్రమ ఆహూతః పృదివీపతే
సత్రీస్వరూపొ మహారాజ తస్దౌ వరీడాసమన్వితః
41 తం శశాప సుసంక్రుథ్ధొ ధనథః కురునన్థన
ఏవమ ఏవ భవత్వ అస్య సత్రీత్వం పాపస్య గుహ్యకాః
42 తతొ ఽబరవీథ యక్షపతిర మహాత్మా; యస్మాథ అథాస తవ అవమన్యేహ యక్షాన
శిఖణ్డినే లక్షణం పాపబుథ్ధే; సత్రీలక్షణం చాగ్రహీః పాపకర్మన
43 అప్రవృత్తం సుథుర్బుథ్ధే యస్మాథ ఏతత కృతం తవయా
తస్మాథ అథ్య పరభృత్య ఏవ తవం సత్రీ స పురుషస తదా
44 తతః పరసాథయామ ఆసుర యక్షా వైశ్రవణం కిల
సదూణస్యార్దే కురుష్వాన్తం శాపస్యేతి పునః పునః
45 తతొ మహాత్మా యక్షేన్థ్రః పరత్యువాచానుగామినః
సర్వాన యక్షగణాంస తాత శాపస్యాన్తచికీర్షయా
46 హతే శిఖణ్డిని రణే సవరూపం పరతిపత్స్యతే
సదూణొ యక్షొ నిరుథ్వేగొ భవత్వ ఇతి మహామనాః
47 ఇత్య ఉక్త్వా భగవాన థేవొ యక్షరాక్షసపూజితః
పరయయౌ సహ తైః సర్వైర నిమేషాన్తరచారిభిః
48 సదూణస తు శాపం సంప్రాప్య తత్రైవ నయవసత తథా
సమయే చాగమత తం వై శిఖణ్డీ స కషపాచరమ
49 సొ ఽభిగమ్యాబ్రవీథ వాక్యం పరాప్తొ ఽసమి భగవన్న ఇతి
తమ అబ్రవీత తతః సదూణః పరీతొ ఽసమీతి పునః పునః
50 ఆర్జవేనాగతం థృష్ట్వా రాజపుత్రం శిఖణ్డినమ
సర్వమ ఏవ యదావృత్తమ ఆచచక్షే శిఖణ్డినే
51 యక్ష ఉవాచ
శప్తొ వైశ్రవణేనాస్మి తవత్కృతే పార్దివాత్మజ
గచ్ఛేథానీం యదాకామం చర లొకాన యదాసుఖమ
52 థిష్టమ ఏతత పురా మన్యే న శక్యమ అతివర్తితుమ
గమనం తవ చేతొ హి పౌలస్త్యస్య చ థర్శనమ
53 భీష్మ ఉవాచ
ఏవమ ఉక్తః శిఖణ్డీ తు సదూణయక్షేణ భారత
పరత్యాజగామ నగరం హర్షేణ మహతాన్వితః
54 పూజయామ ఆస వివిధైర గన్ధమాల్యైర మహాధనైః
థవిజాతీన థేవతాశ చాపి చైత్యాన అద చతుష్పదాన
55 థరుపథః సహ పుత్రేణ సిథ్ధార్దేన శిఖణ్డినా
ముథం చ పరమాం లేభే పాఞ్చాల్యః సహ బాన్ధవైః
56 శిష్యార్దం పరథథౌ చాపి థరొణాయ కురుపుంగవ
శిఖణ్డినం మహారాజ పుత్రం సత్రీపూర్విణం తదా
57 పరతిపేథే చతుష్పాథం ధనుర్వేథం నృపాత్మజః
శిఖణ్డీ సహ యుష్మాభిర ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
58 మమ తవ ఏతచ చరాస తాత యదావత పరత్యవేథయన
జడాన్ధబధిరాకారా యే యుక్తా థరుపథే మయా
59 ఏవమ ఏష మహారాజ సత్రీపుమాన థరుపథాత్మజః
సంభూతః కౌరవశ్రేష్ఠ శిఖణ్డీ రదసత్తమః
60 జయేష్ఠా కాశిపతేః కన్యా అమ్బా నామేతి విశ్రుతా
థరుపథస్య కులే జాతా శిఖణ్డీ భరతర్షభ
61 నాహమ ఏనం ధనుష్పాణిం యుయుత్సుం సముపస్దితమ
ముహూర్తమ అపి పశ్యేయం పరహరేయం న చాప్య ఉత
62 వరతమ ఏతన మమ సథా పృదివ్యామ అపి విశ్రుతమ
సత్రియాం సత్రీపూర్వకే చాపి సత్రీనామ్ని సత్రీస్వరూపిణి
63 న ముఞ్చేయమ అహం బాణాన ఇతి కౌరవనన్థన
న హన్యామ అహమ ఏతేన కారణేన శిఖణ్డినమ
64 ఏతత తత్త్వమ అహం వేథ జన్మ తాత శిఖణ్డినః
తతొ నైనం హనిష్యామి సమరేష్వ ఆతతాయినమ
65 యథి భీష్మః సత్రియం హన్యాథ ధన్యాథ ఆత్మానమ అప్య ఉత
నైనం తస్మాథ ధనిష్యామి థృష్ట్వాపి సమరే సదితమ
66 సంజయ ఉవాచ
ఏతచ ఛరుత్వా తు కౌరవ్యొ రాజా థుర్యొధనస తథా
ముహూర్తమ ఇవ స ధయాత్వా భీష్మే యుక్తమ అమన్యత