ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 192)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతః శిఖణ్డినొ మాతా యదాతత్త్వం నరాధిప
ఆచచక్షే మహాబాహొ భర్త్రే కన్యాం శిఖణ్డినీమ
2 అపుత్రయా మయా రాజన సపత్నీనాం భయాథ ఇథమ
కన్యా శిఖణ్డినీ జాతా పురుషొ వై నివేథితః
3 తవయా చైవ నరశ్రేష్ఠ తన మే పరీత్యానుమొథితమ
పుత్రకర్మ కృతం చైవ కన్యాయాః పార్దివర్షభ
భార్యా చొఢా తవయా రాజన థశార్ణాధిపతేః సుతా
4 తవయా చ పరాగభిహితం థేవవాక్యార్దథర్శనాత
కన్యా భూత్వా పుమాన భావీత్య ఏవం చైతథ ఉపేక్షితమ
5 ఏతచ ఛరుత్వా థరుపథొ యజ్ఞసేనః; సర్వం తత్త్వమ మన్త్రవిథ్భ్యొ నివేథ్య
మన్త్రం రాజా మన్త్రయామ ఆస రాజన; యథ యథ యుక్తం రక్షణే వై పరజానామ
6 సంబన్ధకం చైవ సమర్ద్య తస్మిన; థాశార్ణకే వై నృపతౌ నరేన్థ్ర
సవయం కృత్వా విప్రలమ్భం యదావన; మన్త్రైకాగ్రొ నిశ్చయం వై జగామ
7 సవభావగుప్తం నగరమ ఆపత్కాలే తు భారత
గొపయామ ఆస రాజేన్థ్ర సర్వతః సమలంకృతమ
8 ఆర్తిం చ పరమాం రాజా జగామ సహ భార్యయా
థశార్ణపతినా సార్ధం విరొధే భరతర్షభ
9 కదం సంబన్ధినా సార్ధం న మే సయాథ విగ్రహొ మహాన
ఇతి సంచిన్త్య మనసా థైవతాన్య అర్చయత తథా
10 తం తు థృష్ట్వా తథా రాజన థేవీ థేవ పరం తదా
అర్చాం పరయుఞ్జానమ అదొ భార్యా వచనమ అబ్రవీత
11 థేవానాం పరతిపత్తిశ చ సత్యా సాధుమతా సథా
సా తు థుఃఖార్ణవం పరాప్య నః సయాథ అర్చయతాం భృశమ
12 థైవతాని చ సర్వాణి పూజ్యన్తాం భూరిథక్షిణైః
అగ్నయశ చాపి హూయన్తాం థాశార్ణప్రతిసేధనే
13 అయుథ్ధేన నివృత్తిం చ మనసా చిన్తయాభిభొ
థేవతానాం పరసాథేన సర్వమ ఏతథ భవిష్యతి
14 మన్త్రిభిర మన్త్రితం సార్ధం తవయా యత పృదులొచన
పురస్యాస్యావినాశాయ తచ చ రాజంస తదా కురు
15 థైవం హి మానుషొపేతం భృశం సిధ్యతి పార్దివ
పరస్పరవిరొధాత తు నానయొః సిథ్ధిర అస్తి వై
16 తస్మాథ విధాయ నగరే విధానం సచివైః సహ
అర్చయస్వ యదాకామం థైవతాని విశాం పతే
17 ఏవం సంభాషమాణౌ తౌ థృష్ట్వా శొకపరాయణౌ
శిఖణ్డినీ తథా కన్యా వరీడితేవ మనస్వినీ
18 తతః సా చిన్తయామ ఆస మత్కృతే థుఃఖితావ ఉభౌ
ఇమావ ఇతి తతశ చక్రే మతిం పరాణవినాశనే
19 ఏవం సా నిశ్చయం కృత్వా భృశం శొకపరాయణా
జగామ భవనం తయక్త్వా గహనం నిర్జనం వనమ
20 యక్షేణర్థ్ధిమతా రాజన సదూణాకర్ణేన పాలితమ
తథ్భయాథ ఏవ చ జనొ విసర్జయతి తథ వనమ
21 తత్ర సదూణస్య భవనం సుధామృత్తికలేపనమ
లాజొల్లాపికధూమాఢ్యమ ఉచ్చప్రాకారతొరణమ
22 తత పరవిశ్య శిఖణ్డీ సా థరుపథస్యాత్మజా నృప
అనశ్నతీ బహుతిదం శరీరమ ఉపశొషయత
23 థర్శయామ ఆస తాం యక్షః సదూణొ మధ్వక్షసంయుతః
కిమర్దొ ఽయం తవారమ్భః కరిష్యే బరూహి మాచిరమ
24 అశక్యమ ఇతి సా యక్షం పునః పునర ఉవాచ హ
కరిష్యామీతి చైనాం స పరత్యువాచాద గుహ్యకః
25 ధనేశ్వరస్యానుచరొ వరథొ ఽసమి నృపాత్మజే
అథేయమ అపి థాస్యామి బరూహి యత తే వివక్షితమ
26 తతః శిఖణ్డీ తత సర్వమ అఖిలేన నయవేథయత
తస్మై యక్షప్రధానాయ సదూణాకర్ణాయ భారత
27 ఆపన్నొ మే పితా యక్ష నచిరాథ వినశిష్యతి
అభియాస్యతి సంక్రుథ్ధొ థశార్ణాధిపతిర హి తమ
28 మహాబలొ మహొత్సాహః స హేమకవచొ నృపః
తస్మాథ రక్షస్వ మాం యక్ష పితరం మాతరం చ మే
29 పరతిజ్ఞాతొ హి భవతా థుఃఖప్రతినయొ మమ
భవేయం పురుషొ యక్ష తవత్ప్రసాథాథ అనిన్థితః
30 యావథ ఏవ స రాజా వై నొపయాతి పురం మమ
తావథ ఏవ మహాయక్ష పరసాథం కురు గుహ్యక