ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 196)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 వైశంపాయన ఉవాచ
తతః పరభాతే విమలే ధార్తరాష్ట్రేణ చొథితాః
థుర్యొధనేన రాజానః పరయయుః పాణ్డవాన పరతి
2 ఆప్లావ్య శుచయః సర్వే సరగ్విణః శుక్లవాససః
గృహీతశస్త్రా ధవజినః సవస్తి వాచ్య హుతాగ్నయః
3 సర్వే వేథవిథః శూరాః సర్వే సుచరితవ్రతాః
సర్వే కర్మకృతశ చైవ సర్వే చాహవలక్షణాః
4 ఆహవేషు పరాఁల లొకాఞ జిగీషన్తొ మహాబలాః
ఏకాగ్రమనసః సర్వే శరథ్థధానాః పరస్య చ
5 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ కేకయా బాహ్లికైః సహ
పరయయుః సర్వ ఏవైతే భారథ్వాజపురొగమాః
6 అశ్వత్దామా శాంతనవః సైన్ధవొ ఽద జయథ్రదః
థాక్షిణాత్యాః పరతీచ్యాశ చ పార్వతీయాశ చ యే రదాః
7 గాన్ధారరాజః శకునిః పరాచ్యొథీచ్యాశ చ సర్వశః
శకాః కిరాతా యవనాః శిబయొ ఽద వసాతయః
8 సవైః సవైర అనీకైః సహితాః పరివార్య మహారదమ
ఏతే మహారదాః సర్వే థవితీయే నిర్యయుర బలే
9 కృతవర్మా సహానీకస తరిగర్తాశ చ మహాబలాః
థుర్యొధనశ చ నృపతిర భరాతృభిః పరివారితః
10 శలొ భూరిశ్రవాః శల్యః కౌసల్యొ ఽద బృహథ్బలః
ఏతే పశ్చాథ అవర్తన్త ధార్తరాష్ట్రపురొగమాః
11 తే సమేన పదా యాత్వా యొత్స్యమానా మహారదాః
కురుక్షేత్రస్య పశ్చార్ధే వయవతిష్ఠన్త థంశితాః
12 థుర్యొధనస తు శిబిరం కారయామ ఆస భారత
యదైవ హాస్తినపురం థవితీయం సమలంకృతమ
13 న విశేషం విజానన్తి పురస్య శిబిరస్య వా
కుశలా అపి రాజేన్థ్ర నరా నగరవాసినః
14 తాథృశన్య ఏవ థుర్గాణి రాజ్ఞామ అపి మహీపతిః
కారయామ ఆస కౌరవ్యః శతశొ ఽద సహస్రశః
15 పఞ్చయొజనమ ఉత్సృజ్య మణ్డలం తథ రణాజిరమ
సేనానివేశాస తే రాజన్న ఆవిశఞ శతసంఘశః
16 తత్ర తే పృదివీపాలా యదొత్సాహం యదాబలమ
వివిశుః శిబిరాణ్య ఆశు థరవ్యవన్తి సహస్రశః
17 తేషాం థుర్యొధనొ రాజా ససైన్యానాం మహాత్మనామ
వయాథిథేశ సబాహ్యానాం భక్ష్యభొజ్యమ అనుత్తమమ
18 సగజాశ్వమనుష్యాణాం యే చ శిల్పొపజీవినః
యే చాన్యే ఽనుగతాస తత్ర సూతమాగధబన్థినః
19 వణిజొ గణికా వారా యే చైవ పరేక్షకా జనాః
సర్వాంస తాన కౌరవొ రాజా విధివత పరత్యవైక్షత