ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 189)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 థుర్యొధన ఉవాచ
కదం శిఖణ్డీ గాఙ్గేయ కన్యా భూత్వా సతీ తథా
పురుషొ ఽభవథ యుధి శరేష్ఠ తన మే బరూహి పితామహ
2 భీష్మ ఉవాచ
భార్యా తు తస్య రాజేన్థ్ర థరుపథస్య మహీపతేః
మహిషీ థయితా హయ ఆసీథ అపుత్రా చ విశాం పతే
3 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థరుపథొ వై మహీపతిః
అపత్యార్దం మహారాజ తొషయామ ఆస శంకరమ
4 అస్మథ్వధార్దం నిశ్చిత్య తపొ ఘొరం సమాస్దితః
లేభే కన్యాం మహాథేవాత పుత్రొ మే సయాథ ఇతి బరువన
5 భగవన పుత్రమ ఇచ్ఛామి భీష్మం పరతిచికీర్షయా
ఇత్య ఉక్తొ థేవథేవేన సత్రీపుమాంస తే భవిష్యతి
6 నివర్తస్వ మహీపాల నైతజ జాత్వ అన్యదా భవేత
స తు గత్వా చ నగరం భార్యామ ఇథమ ఉవాచ హ
7 కృతొ యత్నొ మయా థేవి పుత్రార్దే తపసా మహాన
కన్యా భూత్వా పుమాన భావీ ఇతి చొక్తొ ఽసమి శమ్భునా
8 పునః పునర యాచ్యమానొ థిష్టమ ఇత్య అబ్రవీచ ఛివః
న తథ అన్యథ ధి భవితా భవితవ్యం హి తత తదా
9 తతః సా నియతా భూత్వా ఋతుకాలే మనస్వినీ
పత్నీ థరుపథరాజస్య థరుపథం సంవివేశ హ
10 లేభే గర్భం యదాకాలం విధిథృష్టేన హేతునా
పార్షతాత సా మహీపాల యదా మాం నారథొ ఽబరవీత
11 తతొ థధార తం గర్భం థేవీ రాజీవలొచనా
తాం స రాజా పరియాం భార్యాం థరుపథః కురునన్థన
పుత్రస్నేహాన మహాబాహుః సుఖం పర్యచరత తథా
12 అపుత్రస్య తతొ రాజ్ఞొ థరుపథస్య మహీపతేః
కన్యాం పరవరరూపాం తాం పరాజాయత నరాధిప
13 అపుత్రస్య తు రాజ్ఞః సా థరుపథస్య యశస్వినీ
ఖయాపయామ ఆస రాజేన్థ్ర పుత్రొ జాతొ మమేతి వై
14 తతః స రాజా థరుపథః పరచ్ఛన్నాయా నరాధిప
పుత్రవత పుత్రకార్యాణి సర్వాణి సమకారయత
15 రక్షణం చైవ మన్త్రస్య మహిషీ థరుపథస్య సా
చకార సర్వయత్నేన బరువాణా పుత్ర ఇత్య ఉత
న హి తాం వేథ నగరే కశ చిథ అన్యత్ర పార్షతాత
16 శరథ్థధానొ హి తథ వాక్యం థేవస్యాథ్భుతతేజసః
ఛాథయామ ఆస తాం కన్యాం పుమాన ఇతి చ సొ ఽబరవీత
17 జాతకర్మాణి సర్వాణి కారయామ ఆస పార్దివః
పుంవథ విధానయుక్తాని శిఖణ్డీతి చ తాం విథుః
18 అహమ ఏకస తు చారేణ వచనాన నారథస్య చ
జఞాతవాన థేవవాక్యేన అమ్బాయాస తపసా తదా