ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 188)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతస తే తాపసాః సర్వే తపసే ధృతనిశ్చయామ
థృష్ట్వా నయవర్తయంస తాత కిం కార్యమ ఇతి చాబ్రువన
2 తాన ఉవాచ తతః కన్యా తపొవృథ్ధాన ఋషీంస తథా
నిరాకృతాస్మి భీష్మేణ భరంశితా పతిధర్మతః
3 వధార్దం తస్య థీక్షా మే న లొకార్దం తపొధనాః
నిహత్య భీష్మం గచ్ఛేయం శాన్తిమ ఇత్య ఏవ నిశ్చయః
4 యత్కృతే థుఃఖవసతిమ ఇమాం పరాప్తాస్మి శాశ్వతీమ
పతిలొకాథ విహీనా చ నైవ సత్రీ న పుమాన ఇహ
5 నాహత్వా యుధి గాఙ్గేయం నివర్తేయం తపొధనాః
ఏష మే హృథి సంకల్పొ యథర్దమ ఇథమ ఉథ్యతమ
6 సత్రీభావే పరినిర్విణ్ణా పుంస్త్వార్దే కృతనిశ్చయా
భీష్మే పరతిచికీర్షామి నాస్మి వార్యేతి వై పునః
7 తాం థేవొ థర్శయామ ఆస శూలపాణిర ఉమాపతిః
మధ్యే తేషాం మహర్షీణాం సవేన రూపేణ భామినీమ
8 ఛన్థ్యమానా వరేణాద సా వవ్రే మత్పరాజయమ
వధిష్యసీతి తాం థేవః పరత్యువాచ మనస్వినీమ
9 తతః సా పునర ఏవాద కన్యా రుథ్రమ ఉవాచ హ
ఉపపథ్యేత కదం థేవ సత్రియొ మమ జయొ యుధి
సత్రీభావేన చ మే గాఢం మనః శాన్తమ ఉమాపతే
10 పరతిశ్రుతశ చ భూతేశ తవయా భీష్మపరాజయః
యదా స సత్యొ భవతి తదా కురు వృషధ్వజ
యదా హన్యాం సమాగమ్య భీష్మం శాంతనవం యుధి
11 తామ ఉవాచ మహాథేవః కన్యాం కిల వృషధ్వజః
న మే వాగ అనృతం భథ్రే పరాహ సత్యం భవిష్యతి
12 వధిష్యసి రణే భీష్మం పురుషత్వం చ లప్స్యసే
సమరిష్యసి చ తత సర్వం థేహమ అన్యం గతా సతీ
13 థరుపథస్య కులే జాతా భవిష్యసి మహారదః
శీఘ్రాస్త్రశ చిత్రయొధీ చ భవిష్యసి సుసంమతః
14 యదొక్తమ ఏవ కల్యాణి సర్వమ ఏతథ భవిష్యతి
భవిష్యసి పుమాన పశ్చాత కస్మాచ చిత కాలపర్యయాత
15 ఏవమ ఉక్త్వా మహాతేజాః కపర్థీ వృషభధ్వజః
పశ్యతామ ఏవ విప్రాణాం తత్రైవాన్తరధీయత
16 తతః సా పశ్యతాం తేషాం మహర్షీణామ అనిన్థితా
సమాహృత్య వనాత తస్మాత కాష్ఠాని వరవర్ణినీ
17 చితాం కృత్వా సుమహతీం పరథాయ చ హుతాశనమ
పరథీప్తే ఽగనౌ మహారాజ రొషథీప్తేన చేతసా
18 ఉక్త్వా భీష్మవధాయేతి పరవివేశ హుతాశనమ
జయేష్ఠా కాశిసుతా రాజన యమునామ అభితొ నథీమ