ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 190)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
చకార యత్నం థరుపథః సర్వస్మిన సవజనే మహత
తతొ లేఖ్యాథిషు తదా శిల్పేషు చ పరం గతా
ఇష్వస్త్రే చైవ రాజేన్థ్ర థరొణశిష్యొ బభూవ హ
2 తస్య మాతా మహారాజ రాజానం వరవర్ణినీ
చొథయామ ఆస భార్యార్దం కన్యాయాః పుత్రవత తథా
3 తతస తాం పార్షతొ థృష్ట్వా కన్యాం సంప్రాప్తయౌవనామ
సత్రియం మత్వా తథా చిన్తాం పరపేథే సహ భార్యయా
4 థరుపథ ఉవాచ
కన్యా మమేయం సంప్రాప్తా యౌవనం శొకవర్ధినీ
మయా పరచ్ఛాథితా చేయం వచనాచ ఛూలపాణినః
5 న తన మిద్యా మహారాజ్ఞి భవిష్యతి కదం చన
తరైలొక్యకర్తా కస్మాథ ధి తన మృషా కర్తుమ అర్హతి
6 భార్యొవాచ
యథి తే రొచతే రాజన వక్ష్యామి శృణు మే వచః
శరుత్వేథానీం పరపథ్యేదాః సవకార్యం పృషతాత్మజ
7 కరియతామ అస్య నృపతే విధివథ థారసంగ్రహః
సత్యం భవతి తథ వాక్యమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
8 భీష్మ ఉవాచ
తతస తౌ నిశ్చయం కృత్వా తస్మిన కార్యే ఽద థమ్పతీ
వరయాం చక్రతుః కన్యాం థశార్ణాధిపతేః సుతామ
9 తతొ రాజా థరుపథొ రాజసింహః; సర్వాన రాజ్ఞః కులతః సంనిశామ్య
థాశార్ణకస్య నృపతేస తనూజాం; శిఖణ్డినే వరయామ ఆస థారాన
10 హిరణ్యవర్మేతి నృపొ యొ ఽసౌ థాశార్ణకః సమృతః
స చ పరాథాన మహీపాలః కన్యాం తస్మై శిఖణ్డినే
11 స చ రాజా థశార్ణేషు మహాన ఆసీన మహీపతిః
హిరణ్యవర్మా థుర్ధర్షొ మహాసేనొ మహామనాః
12 కృతే వివాహే తు తథా సా కన్యా రాజసత్తమ
యౌవనం సమనుప్రాప్తా సా చ కన్యా శిఖణ్డినీ
13 కృతథారః శిఖణ్డీ తు కామ్పిల్యం పునర ఆగమత
న చ సా వేథ తాం కన్యాం కం చిత కాలం సత్రియం కిల
14 హిరణ్యవర్మణః కన్యా జఞాత్వా తాం తు శిఖణ్డినీమ
ధాత్రీణాం చ సఖీనాం చ వరీడమానా నయవేథయత
కన్యాం పఞ్చాలరాజస్య సుతాం తాం వై శిఖణ్డినీమ
15 తతస తా రాజశార్థూల ధాత్ర్యొ థాశార్ణికాస తథా
జగ్ముర ఆర్తిం పరాం థుఃఖాత పరేషయామ ఆసుర ఏవ చ
16 తతొ థశార్ణాధిపతేః పరేష్యాః సర్వం నయవేథయన
విప్రలమ్భం యదావృత్తం స చ చుక్రొధ పార్దివః
17 శిఖణ్డ్య అపి మహారాజ పుంవథ రాజకులే తథా
విజహార ముథా యుక్తః సత్రీత్వం నైవాతిరొచయన
18 తదా కతిపయాహస్య తచ ఛరుత్వా భరతర్షభ
హిరణ్యవర్మా రాజేన్థ్ర రొషాథ ఆర్తిం జగామ హ
19 తతొ థాశార్ణకొ రాజా తీవ్రకొపసమన్వితః
థూతం పరస్దాపయామ ఆస థరుపథస్య నివేశనే
20 తతొ థరుపథమ ఆసాథ్య థూతః కాఞ్చనవర్మణః
ఏక ఏకాన్తమ ఉత్సార్య రహొ వచనమ అబ్రవీత
21 థశార్ణరాజొ రాజంస తవామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
అభిషఙ్గాత పరకుపితొ విప్రలబ్ధస తవయానఘ
22 అవమన్యసే మాం నృపతే నూనం థుర్మన్త్రితం తవ
యన మే కన్యాం సవకన్యార్దే మొహాథ యాచితవాన అసి
23 తస్యాథ్య విప్రలమ్భస్య ఫలం పరాప్నుహి థుర్మతే
ఏష తవాం సజనామాత్యమ ఉథ్ధరామి సదిరొ భవ