ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 187)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 రామ ఉవాచ
పరత్యక్షమ ఏతల లొకానాం సర్వేషామ ఏవ భామిని
యదా మయా పరం శక్త్యా కృతం వై పౌరుషం మహత
2 న చైవ యుధి శక్నొమి భీష్మం శస్త్రభృతాం వరమ
విశేషయితుమ అత్యర్దమ ఉత్తమాస్త్రాణి థర్శయన
3 ఏషా మే పరమా శక్తిర ఏతన మే పరమం బలమ
యదేష్టం గమ్యతాం భథ్రే కిమ అన్యథ వా కరొమి తే
4 భీష్మమ ఏవ పరపథ్యస్వ న తే ఽనయా విథ్యతే గతిః
నిర్జితొ హయ అస్మి భీష్మేణ మహాస్త్రాణి పరముఞ్చతా
5 భీష్మ ఉవాచ
ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రామొ వినిఃశ్వస్య మహామనాః
తూష్ణీమ ఆసీత తథా కన్యా పరొవాచ భృగునన్థనమ
6 భగవన్న ఏవమ ఏవైతథ యదాహ భగవాంస తదా
అజేయొ యుధి భీష్మొ ఽయమ అపి థేవైర ఉథారధీః
7 యదాశక్తి యదొత్సాహం మమ కార్యం కృతం తవయా
అనిధాయ రణే వీర్యమ అస్త్రాణి వివిధాని చ
8 న చైష శక్యతే యుథ్ధే విశేషయితుమ అన్తతః
న చాహమ ఏనం యాస్యామి పునర భీష్మం కదం చన
9 గమిష్యామి తు తత్రాహం యత్ర భీష్మం తపొధన
సమరే పాతయిష్యామి సవయమ ఏవ భృగూథ్వహ
10 ఏవమ ఉక్త్వా యయౌ కన్యా రొషవ్యాకులలొచనా
తపసే ధృతసంకల్పా మమ చిన్తయతీ వధమ
11 తతొ మహేన్థ్రం సహ తైర మునిర్భిర భృగుసత్తమః
యదాగతం యయౌ రామొ మామ ఉపామన్త్ర్య భారత
12 తతొ ఽహం రదమ ఆరుహ్య సతూయమానొ థవిజాతిభిః
పరవిశ్య నగరం మాత్రే సత్యవత్యై నయవేథయమ
యదావృత్తం మహారాజ సా చ మాం పరత్యనన్థత
13 పురుషాంశ చాథిశం పరాజ్ఞాన కన్యావృత్తాన్తకర్మణి
థివసే థివసే హయ అస్యా గతజల్పితచేష్టితమ
పరత్యాహరంశ చ మే యుక్తాః సదితాః పరియహితే మమ
14 యథైవ హి వనం పరాయాత కన్యా సా తపసే ధృతా
తథైవ వయదితొ థీనొ గతచేతా ఇవాభవమ
15 న హి మాం కషత్రియః కశ చిథ వీర్యేణ విజయేథ యుధి
ఋతే బరహ్మవిథస తాత తపసా సంశితవ్రతాత
16 అపి చైతన మయా రాజన నారథే ఽపి నివేథితమ
వయాసే చైవ భయాత కార్యం తౌ చొభౌ మామ అవొచతామ
17 న విషాథస తవయా కార్యొ భీష్మ కాశిసుతాం పరతి
థైవం పురుషకారేణ కొ నివర్తితుమ ఉత్సహేత
18 సా తు కన్యా మహారాజ పరవిశ్యాశ్రమమణ్డలమ
యమునాతీరమ ఆశ్రిత్య తపస తేపే ఽతిమానుషమ
19 నిరాహారా కృశా రూక్షా జటిలా మలపఙ్కినీ
షణ మాసాన వాయుభక్షా చ సదాణుభూతా తపొధనా
20 యమునాతీరమ ఆసాథ్య సంవత్సరమ అదాపరమ
ఉథవాసం నిరాహారా పారయామ ఆస భామినీ
21 శీర్ణపర్ణేన చైకేన పారయామ ఆస చాపరమ
సంవత్సరం తీవ్రకొపా పాథాఙ్గుష్ఠాగ్రధిష్ఠితా
22 ఏవం థవాథశ వర్షాణి తాపయామ ఆస రొథసీ
నివర్త్యమానాపి తు సా జఞాతిభిర నైవ శక్యతే
23 తతొ ఽగమథ వత్సభూమిం సిథ్ధచారణసేవితామ
ఆశ్రమం పుణ్యశీలానాం తాపసానాం మహాత్మనామ
24 తత్ర పుణ్యేషు థేశేషు సాప్లుతాఙ్గీ థివానిశమ
వయచరత కాశికన్యా సా యదాకామవిచారిణీ
25 నన్థాశ్రమే మహారాజ తతొలూకాశ్రమే శుభే
చయవనస్యాశ్రమే చైవ బరహ్మణః సదాన ఏవ చ
26 పరయాగే థేవయజనే థేవారణ్యేషు చైవ హ
భొగవత్యాం తదా రాజన కౌశికస్యాశ్రమే తదా
27 మాణ్డవ్యస్యాశ్రమే రాజన థిలీపస్యాశ్రమే తదా
రామహ్రథే చ కౌరవ్య పైలగార్గ్యస్య చాశ్రమే
28 ఏతేషు తీర్దేషు తథా కాశికన్యా విశాం పతే
ఆప్లావయత గాత్రాణి తీవ్రమ ఆస్దాయ వై తపః
29 తామ అబ్రవీత కౌరవేయ మమ మాతా జలొత్దితా
కిమర్దం కలిశ్యసే భథ్రే తద్యమ ఏతథ బరవీహి మే
30 సైనామ అదాబ్రవీథ రాజన కృతాఞ్జలిర అనిన్థితా
భీష్మొ రామేణ సమరే న జితశ చారులొచనే
31 కొ ఽనయస తమ ఉత్సహేజ జేతుమ ఉథ్యతేషుం మహీపతిమ
సాహం భీష్మవినాశాయ తపస తప్స్యే సుథారుణమ
32 చరామి పృదివీం థేవి యదా హన్యామ అహం నృపమ
ఏతథ వరతఫలం థేహే పరస్మిన సయాథ యదా హి మే
33 తతొ ఽబరవీత సాగరగా జిహ్మం చరసి భామిని
నైష కామొ ఽనవథ్యాఙ్గి శక్యః పరాప్తుం తవయాబలే
34 యథి భీష్మవినాశాయ కాశ్యే చరసి వై వరతమ
వరతస్దా చ శరీరం తవం యథి నామ విమొక్ష్యసి
నథీ భవిష్యసి శుభే కుటిలా వార్షికొథకా
35 థుస్తీర్దా చానభిజ్ఞేయా వార్షికీ నాష్టమాసికీ
భీమగ్రాహవతీ ఘొరా సర్వభూతభయంకరీ
36 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజన కాశికన్యాం నయవర్తత
మాతా మమ మహాభాగా సమయమానేవ భామినీ
37 కథా చిథ అష్టమే మాసి కథా చిథ థశమే తదా
న పరాశ్నీతొథకమ అపి పునః సా వరవర్ణినీ
38 సా వత్సభూమిం కౌరవ్య తీర్దలొభాత తతస తతః
పతితా పరిధావన్తీ పునః కాశిపతేః సుతా
39 సా నథీ వత్సభూమ్యాం తు పరదితామ్బేతి భారత
వార్షికీ గరాహబహులా థుస్తీర్దా కుటిలా తదా
40 సా కన్యా తపసా తేన భాగార్ధేన వయజాయత
నథీ చ రాజన వత్సేషు కన్యా చైవాభవత తథా