ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 186)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతొ హలహలాశబ్థొ థివి రాజన మహాన అభూత
పరస్వాపం భీష్మ మా సరాక్షీర ఇతి కౌరవనన్థన
2 అయుఞ్జమ ఏవ చైవాహం తథ అస్త్రం భృగునన్థనే
పరస్వాపం మాం పరయుఞ్జానం నారథొ వాక్యమ అబ్రవీత
3 ఏతే వియతి కౌరవ్య థివి థేవగణాః సదితాః
తే తవాం నివారయన్త్య అథ్య పరస్వాపం మా పరయొజయ
4 రామస తపస్వీ బరహ్మణ్యొ బరాహ్మణశ చ గురుశ చ తే
తస్యావమానం కౌరవ్య మా సమ కార్షీః కదం చన
5 తతొ ఽపశ్యం థివిష్ఠాన వై తాన అష్టౌ బరహ్మవాథినః
తే మాం సమయన్తొ రాజేన్థ్ర శనకైర ఇథమ అబ్రువన
6 యదాహ భరతశ్రేష్ఠ నారథస తత తదా కురు
ఏతథ ధి పరమం శరేయొ లొకానాం భరతర్షభ
7 తతశ చ పరతిసంహృత్య తథ అస్త్రం సవాపనం మృధే
బరహ్మాస్త్రం థీపయాం చక్రే తస్మిన యుధి యదావిధి
8 తతొ రామొ రుషితొ రాజపుత్ర; థృష్ట్వా తథ అస్త్రం వినివర్తితం వై
జితొ ఽసమి భీష్మేణ సుమన్థబుథ్ధిర; ఇత్య ఏవ వాక్యం సహసా వయముఞ్చత
9 తతొ ఽపశ్యత పితరం జామథగ్న్యః; పితుస తదా పితరం తస్య చాన్యమ
త ఏవైనం సంపరివార్య తస్దుర; ఊచుశ చైనం సాన్త్వపూర్వం తథానీమ
10 మా సమైవం సాహసం వత్స పునః కార్షీః కదం చన
భీష్మేణ సంయుగం గన్తుం కషత్రియేణ విశేషతః
11 కషత్రియస్య తు ధర్మొ ఽయం యథ యుథ్ధం భృగునన్థన
సవాధ్యాయొ వరతచర్యా చ బరాహ్మణానాం పరం ధనమ
12 ఇథం నిమిత్తే కస్మింశ చిథ అస్మాభిర ఉపమన్త్రితమ
శస్త్రధారణమ అత్యుగ్రం తచ చ కార్యం కృతం తవయా
13 వత్స పర్యాప్తమ ఏతావథ భీష్మేణ సహ సంయుగే
విమర్థస తే మహాబాహొ వయపయాహి రణాథ ఇతః
14 పర్యాప్తమ ఏతథ భథ్రం తే తవ కార్ముకధారణమ
విసర్జయైతథ థుర్ధర్ష తపస తప్యస్వ భార్గవ
15 ఏష భీష్మః శాంతనవొ థేవైః సర్వైర నివారితః
నివర్తస్వ రణాథ అస్మాథ ఇతి చైవ పరచొథితః
16 రామేణ సహ మా యొత్సీర గురుణేతి పునః పునః
న హి రామొ రణే జేతుం తవయా నయాయ్యః కురూథ్వహ
మానం కురుష్వ గాఙ్గేయ బరాహ్మణస్య రణాజిరే
17 వయం తు గురవస తుభ్యం తతస తవాం వారయామహే
భీష్మొ వసూనామ అన్యతమొ థిష్ట్యా జీవసి పుత్రక
18 గాఙ్గేయః శంతనొః పుత్రొ వసుర ఏష మహాయశాః
కదం తవయా రణే జేతుం రామ శక్యొ నివర్త వై
19 అర్జునః పాణ్డవశ్రేష్ఠః పురంథరసుతొ బలీ
నరః పరజాపతిర వీరః పూర్వథేవః సనాతనః
20 సవ్యసాచీతి విఖ్యాతస తరిషు లొకేషు వీర్యవాన
భీష్మమృత్యుర యదాకాలం విహితొ వై సవయమ్భువా
21 ఏవమ ఉక్తః స పితృభిః పితౄన రామొ ఽబరవీథ ఇథమ
నాహం యుధి నివర్తేయమ ఇతి మే వరతమ ఆహితమ
22 న నివర్తితపూర్వం చ కథా చిథ రణమూధని
నివర్త్యతామ ఆపగేయః కామయుథ్ధాత పితామహాః
న తవ అహం వినివర్తిష్యే యుథ్ధాథ అస్మాత కదం చన
23 తతస తే మునయొ రాజన్న ఋచీకప్రముఖాస తథా
నారథేనైవ సహితాః సమాగమ్యేథమ అబ్రువన
24 నివర్తస్వ రణాత తాత మానయస్వ థవిజొత్తమాన
నేత్య అవొచమ అహం తాంశ చ కషత్రధర్మవ్యపేక్షయా
25 మమ వరతమ ఇథం లొకే నాహం యుథ్ధాత కదం చన
విముఖొ వినివర్తేయం పృష్ఠతొ ఽభయాహతః శరైః
26 నాహం లొభాన న కార్పణ్యాన న భయాన నార్దకారణాత
తయజేయం శాశ్వతం ధర్మమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
27 తతస తే మునయః సర్వే నారథప్రముఖా నృప
భాగీరదీ చ మే మాతా రణమధ్యం పరపేథిరే
28 తదైవాత్తశరొ ధన్వీ తదైవ థృఢనిశ్చయః
సదితొ ఽహమ ఆహవే యొథ్ధుం తతస తే రామమ అబ్రువన
సమేత్య సహితా భూయః సమరే భృగునన్థనమ
29 నావనీతం హి హృథయం విప్రాణాం శామ్య భార్గవ
రామ రామ నివర్తస్వ యుథ్ధాథ అస్మాథ థవిజొత్తమ
అవధ్యొ హి తవయా భీష్మస తవం చ భీష్మస్య భార్గవ
30 ఏవం బరువన్తస తే సర్వే పరతిరుధ్య రణాజిరమ
నయాసయాం చక్రిరే శస్త్రం పితరొ భృగునన్థనమ
31 తతొ ఽహం పునర ఏవాద తాన అష్టౌ బరహ్మవాథినః
అథ్రాక్షం థీప్యమానాన వై గరహాన అష్టావ ఇవొథితాన
32 తే మాం సప్రణయం వాక్యమ అబ్రువన సమరే సదితమ
పరైహి రామం మహాబాహొ గురుం లొకహితం కురు
33 థృష్ట్వా నివర్తితం రామం సుహృథ్వాక్యేన తేన వై
లొకానాం చ హితం కుర్వన్న అహమ అప్య ఆథథే వచః
34 తతొ ఽహం రామమ ఆసాథ్య వవన్థే భృశవిక్షతః
రామశ చాభ్యుత్స్మయన పరేమ్ణా మామ ఉవాచ మహాతపాః
35 తవత్సమొ నాస్తి లొకే ఽసమిన కషత్రియః పృదివీచరః
గమ్యతాం భీష్మ యుథ్ధే ఽసమింస తొషితొ ఽహం భృశం తవయా
36 మమ చైవ సమక్షం తాం కన్యామ ఆహూయ భార్గవః
ఉవాచ థీనయా వాచా మధ్యే తేషాం తపస్వినామ