ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 185)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతొ రాత్ర్యాం వయతీతాయాం పరతిబుథ్ధొ ఽసమి భారత
తం చ సంచిన్త్య వై సవప్నమ అవాపం హర్షమ ఉత్తమమ
2 తతః సమభవథ యుథ్ధం మమ తస్య చ భారత
తుములం సర్వభూతానాం లొమహర్షణమ అథ్భుతమ
3 తతొ బాణమయం వర్షం వవర్ష మయి భార్గవః
నయవారయమ అహం తం చ శరజాలేన భారత
4 తతః పరమసంక్రుథ్ధః పునర ఏవ మహాతపాః
హయస్తనేనైవ కొపేన శక్తిం వై పరాహిణొన మయి
5 ఇన్థ్రాశనిసమస్పర్శాం యమథణ్డొపమప్రభామ
జవలన్తీమ అగ్నివత సంఖ్యే లేలిహానాం సమన్తతః
6 తతొ భరతశార్థూల ధిష్ణ్యమ ఆకాశగం యదా
సా మామ అభ్యహనత తూర్ణమ అంసథేశే చ భారత
7 అదాసృఙ మే ఽసరవథ ఘొరం గిరేర గైరికధాతువత
రామేణ సుమహాబాహొ కషతస్య కషతజేక్షణ
8 తతొ ఽహం జామథగ్న్యాయ భృశం కరొధసమన్వితః
పరేషయం మృత్యుసంకాశం బాణం సర్పవిషొపమమ
9 స తేనాభిహతొ వీరొ లలాటే థవిజసత్తమః
అశొభత మహారాజ సశృఙ్గ ఇవ పర్వతః
10 స సంరబ్ధః సమావృత్య బాణం కాలానకొపమమ
సంథధే బలవత కృష్య ఘొరం శత్రునిబర్హణమ
11 స వక్షసి పపాతొగ్రః శరొ వయాల ఇవ శవసన
మహీం రాజంస తతశ చాహమ అగచ్ఛం రుధిరావిలః
12 అవాప్య తు పునః సంజ్ఞాం జామథగ్న్యాయ ధీమతే
పరాహిణ్వం విమలాం శక్తిం జవలన్తీమ అశనీమ ఇవ
13 సా తస్య థవిజముఖ్యస్య నిపపాత భుజాన్తరే
విహ్వలశ చాభవథ రాజన వేపదుశ చైనమ ఆవిశత
14 తత ఏనం పరిష్వజ్య సఖా విప్రొ మహాతపాః
అకృతవ్రణః శుభైర వాక్యైర ఆశ్వాసయథ అనేకధా
15 సమాశ్వస్తస తథా రామః కరొధామర్షసమన్వితః
పరాథుశ్చక్రే తథా బరాహ్మం పరమాస్త్రం మహావ్రతః
16 తతస తత పరతిఘాతార్దం బరాహమ ఏవాస్త్రమ ఉత్తమమ
మయా పరయుక్తం జజ్వాల యుగాన్తమ ఇవ థర్శయత
17 తయొర బరహ్మాస్త్రయొర ఆసీథ అన్తరా వై సమాగమః
అసంప్రాప్యైవ రామం చ మాం చ భారతసత్తమ
18 తతొ వయొమ్ని పరాథురభూత తేజ ఏవ హి కేవలమ
భూతాని చైవ సర్వాణి జగ్ముర ఆర్తిం విశాం పతే
19 ఋషయశ చ సగన్ధర్వా థేవతాశ చైవ భారత
సంతాపం పరమం జగ్ముర అస్త్రతేజొఽభిపీడితాః
20 తతశ చచాల పృదివీ సపర్వతవనథ్రుమా
సంతప్తాని చ భూతాని విషాథం జగ్ముర ఉత్తమమ
21 పరజజ్వాల నభొ రాజన ధూమాయన్తే థిశొ థశ
న సదాతుమ అన్తరిక్షే చ శేకుర ఆకాశగాస తథా
22 తతొ హాహాకృతే లొకే సథేవాసురరాక్షసే
ఇథమ అన్తరమ ఇత్య ఏవ యొక్తుకామొ ఽసమి భారత
23 పరస్వాపమ అస్త్రం థయితం వచనాథ బరహ్మవాథినామ
చిన్తితం చ తథ అస్త్రం మే మనసి పరత్యభాత తథా