ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 184)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతొ ఽహం నిశి రాజేన్థ్ర పరణమ్య శిరసా తథా
బరహ్మణానాం పితౄణాం చ థేవతానాం చ సర్వశః
2 నక్తంచరాణాం భూతానాం రజన్యాశ చ విశాం పతే
శయనం పరాప్య రహితే మనసా సమచిన్తయమ
3 జామథగ్న్యేన మే యుథ్ధమ ఇథం పరమథారుణమ
అహాని సుబహూన్య అథ్య వర్తతే సుమహాత్యయమ
4 న చ రామం మహావీర్యం శక్నొమి రణమూర్ధని
విజేతుం సమరే విప్రం జామథగ్న్యం మహాబలమ
5 యథి శక్యొ మయా జేతుం జామథగ్న్యః పరతాపవాన
థైవతాని పరసన్నాని థర్శయన్తు నిశాం మమ
6 తతొ ఽహం నిశి రాజేన్థ్ర పరసుప్తః శరవిక్షతః
థక్షిణేనైవ పార్శ్వేన పరభాతసమయే ఇవ
7 తతొ ఽహం విప్రముఖ్యైస తైర యైర అస్మి పతితొ రదాత
ఉత్దాపితొ ధృతశ చైవ మా భైర ఇతి చ సాన్త్వితః
8 త ఏవ మాం మహారాజ సవప్నథర్శనమ ఏత్య వై
పరివార్యాబ్రువన వాక్యం తన నిబొధ కురూథ్వహ
9 ఉత్తిష్ఠ మా భైర గాఙ్గేయ భయం తే నాస్తి కిం చన
రక్షామహే నరవ్యాఘ్ర సవశరీరం హి నొ భవాన
10 న తవాం రామొ రణే జేతా జామథగ్న్యః కదం చన
తవమ ఏవ సమరే రామం విజేతా భరతర్షభ
11 ఇథమ అత్రం సుథయితం పరత్యభిజ్ఞాస్యతే భవాన
విథితం హి తవాప్య ఏతత పూర్వస్మిన థేహధారణే
12 పరాజాపత్యం విశ్వకృతం పరస్వాపం నామ భారత
న హీథం వేథ రామొ ఽపి పృదివ్యాం వా పుమాన కవ చిత
13 తత సమరస్వ మహాబాహొ భృశం సంయొజయస్వ చ
న చ రామః కషయం గన్తా తేనాస్త్రేణ నరాధిప
14 ఏనసా చ న యొగం తవం పరాప్స్యసే జాతు మానథ
సవప్స్యతే జామథగ్న్యొ ఽసౌ తవథ్బాణబలపీడితః
15 తతొ జిత్వా తవమ ఏవైనం పునర ఉత్దాపయిష్యసి
అస్త్రేణ థయితేనాజౌ భీష్మ సంభొధనేన వై
16 ఏవం కురుష్వ కౌరవ్య పరభాతే రదమ ఆస్దితః
పరసుప్తం వా మృతం వాపి తుల్యం మన్యామహే వయమ
17 న చ రామేణ మర్తవ్యం కథా చిథ అపి పార్దివ
తతః సముత్పన్నమ ఇథం పరస్వాపం యుజ్యతామ ఇతి
18 ఇత్య ఉక్త్వాన్తర్హితా రాజన సర్వ ఏవ థవిజొత్తమాః
అష్టౌ సథృశరూపాస తే సర్వే భాస్వరమూర్తయః