ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 183)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతః పరభాతే రాజేన్థ్ర సూర్యే విమల ఉథ్గతే
భార్గవస్య మయా సార్ధం పునర యుథ్ధమ అవర్తత
2 తతొ భరాన్తే రదే తిష్ఠన రామః పరహరతాం వరః
వవర్ష శరవర్షాణి మయి శక్ర ఇవాచలే
3 తేన సూతొ మమ సుహృచ ఛరవర్షేణ తాడితః
నిపపాత రదొపస్దే మనొ మమ విషాథయన
4 తతః సూతః స మే ఽతయర్దం కశ్మలం పరావిశన మహత
పృదివ్యాం చ శరాఘాతాన నిపపాత ముమొహ చ
5 తతః సూతొ ఽజహాత పరాణాన రామబాణప్రపీడితః
ముహూర్తాథ ఇవ రాజేన్థ్ర మాం చ భీర ఆవిశత తథా
6 తతః సూతే హతే రాజన కషిపతస తస్య మే శరాన
పరమత్తమనసొ రామః పరాహిణొన మృత్యుసంమితాన
7 తతః సూతవ్యసనినం విప్లుతం మాం స భార్గవః
శరేణాభ్యహనథ గాఢం వికృష్య బలవథ ధనుః
8 స మే జత్ర్వన్తరే రాజన నిపత్య రుధిరాశనః
మయైవ సహ రాజేన్థ్ర జగామ వసుధాతలమ
9 మత్వా తు నిహతం రామస తతొ మాం భరతర్షభ
మేఘవథ వయనథచ చొచ్చైర జహృషే చ పునః పునః
10 తదా తు పతితే రాజన మయి రామొ ముథా యుతః
ఉథక్రొశన మహానాథం సహ తైర అనుయాయిభిః
11 మమ తత్రాభవన యే తు కౌరవాః పార్శ్వతః సదితాః
ఆగతా యే చ యుథ్ధం తజ జనాస తత్ర థిథృక్షవః
ఆర్తిం పరమికాం జగ్ముస తే తథా మయి పాతితే
12 తతొ ఽపశ్యం పాతితొ రాజసింహ; థవిజాన అష్టౌ సూర్యహుతాశనాభాన
తే మాం సమన్తాత పరివార్య తస్దుః; సవబాహుభిః పరిగృహ్యాజిమధ్యే
13 రక్ష్యమాణశ చ తైర విప్రైర నాహం భూమిమ ఉపాస్పృశమ
అన్తరిక్షే సదితొ హయ అస్మి తైర విప్రైర బాన్ధవైర ఇవ
సవపన్న ఇవాన్తరిక్షే చ జలబిన్థుభిర ఉక్షితః
14 తతస తే బరాహ్మణా రాజన్న అబ్రువన పరిగృహ్య మామ
మా భైర ఇతి సమం సర్వే సవస్తి తే ఽసత్వ ఇతి చాసకృత
15 తతస తేషామ అహం వాగ్భిస తర్పితః సహసొత్దితః
మాతరం సరితాం శరేష్ఠామ అపశ్యం రదమ ఆస్దితామ
16 హయాశ చ మే సంగృహీతాస తయా వై; మహానథ్యా సంయతి కౌరవేన్థ్ర
పాథౌ జనన్యాః పరతిపూజ్య చాహం; తదార్ష్టిషేణం రదమ అభ్యరొహమ
17 రరక్ష సా మమ రదం హయాంశ చొపస్కరాణి చ
తామ అహం పరాఞ్జలిర భూత్వా పునర ఏవ వయసర్జయమ
18 తతొ ఽహం సవయమ ఉథ్యమ్య హయాంస తాన వాతరంహసః
అయుధ్యం జామథగ్న్యేన నివృత్తే ఽహని భారత
19 తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ వేగవన్తం మహాబలమ
అముఞ్చం సమరే బాణం రామాయ హృథయచ్ఛిథమ
20 తతొ జగామ వసుధాం బాణవేగప్రపీడితః
జానుభ్యాం ధనుర ఉత్సృజ్య రామొ మొహవశం గతః
21 తతస తస్మిన నిపతితే రామే భూరిసహస్రథే
ఆవవ్రుర జలథా వయొమ కషరన్తొ రుధిరం బహు
22 ఉల్కాశ చ శతశః పేతుః సనిర్ఘాతాః సకమ్పనాః
అర్కం చ సహసా థీప్తం సవర్భానుర అభిసంవృణొత
23 వవుశ చ వాతాః పరుషాశ చలితా చ వసుంధరా
గృధ్రా బడాశ చ కఙ్కాశ చ పరిపేతుర ముథా యుతాః
24 థీప్తాయాం థిశి గొమాయుర థారుణం ముహుర ఉన్నథత
అనాహతా థున్థుభయొ వినేథుర భృశనిస్వనాః
25 ఏతథ ఔత్పాతికం ఘొరమ ఆసీథ భరతసత్తమ
విసంజ్ఞకల్పే ధరణీం గతే రామే మహాత్మని
26 తతొ రవిర మన్థమరీచిమణ్డలొ; జగామాస్తం పాంసుపుఞ్జావగాఢః
నిశా వయగాహత సుఖశీతమారుతా; తతొ యుథ్ధం పరత్యవహారయావః
27 ఏవం రాజన అవహారొ బభూవ; తతః పునర విమలే ఽభూత సుఘొరమ
కాల్యం కాల్యం వింశతిం వై థినాని; తదైవ చాన్యాని థినాని తరీణి