ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 182)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
సమాగతస్య రామేణ పునర ఏవాతిథారుణమ
అన్యేథ్యుస తుములం యుథ్ధం తథా భరతసత్తమ
2 తతొ థివ్యాస్త్రవిచ ఛూరొ థివ్యాన్య అస్త్రాణ్య అనేకశః
అయొజయత ధర్మాత్మా థివసే థివసే విభుః
3 తాన్య అహం తత్ప్రతీఘాతైర అస్త్రైర అస్త్రాణి భారత
వయధమం తుములే యుథ్ధే పరాణాంస తయక్త్వా సుథుస్త్యజాన
4 అస్త్రైర అస్త్రేషు బహుధా హతేష్వ అద చ భార్గవః
అక్రుధ్యత మహాతేజాస తయక్తప్రాణః స సంయుగే
5 తతః శక్తిం పరాహిణొథ ఘొరరూపామ; అస్త్రై రుథ్ధొ జామథగ్న్యొ మహాత్మా
కాలొత్సృష్టాం పరజ్వలితామ ఇవొల్కాం; సంథీప్తాగ్రాం తేజసావృత్య లొకాన
6 తతొ ఽహం తామ ఇషుభిర థీప్యమానైః; సమాయాన్తీమ అన్తకాలార్కథీప్తామ
ఛిత్త్వా తరిధా పాతయామ ఆస భూమౌ; తతొ వవౌ పవనః పుణ్యగన్ధిః
7 తస్యాం ఛిన్నాయాం కరొధథీప్తొ ఽద రామః; శక్తీర ఘొరాః పరాహిణొథ థవాథశాన్యాః
తాసాం రూపం భారత నొత శక్యం; తేజస్విత్వాల లాఘవాచ చైవ వక్తుమ
8 కిం తవ ఏవాహం విహ్వలః సంప్రథృశ్య; థిగ్భ్యః సర్వాస తా మహొల్కా ఇవాగ్నేః
నానారూపాస తేజసొగ్రేణ థీప్తా; యదాథిత్యా థవాథశ లొకసంక్షయే
9 తతొ జాలం బాణమయం వివృత్య; సంథృశ్య భిత్త్వా శరజాలేన రాజన
థవాథశేషూన పరాహిణవం రణే ఽహం; తతః శక్తీర వయధమం ఘొరరూపాః
10 తతొ ఽపరా జామథగ్న్యొ మహాత్మా; శక్తీర ఘొరాః పరాక్షిపథ ధేమథణ్డాః
విచిత్రితాః కాఞ్చనపట్టనథ్ధా; యదా మహొక్లా జవలితాస తదా తాః
11 తాశ చాప్య ఉగ్రాశ చర్మణా వారయిత్వా; ఖడ్గేనాజౌ పాతితా మే నరేన్థ్ర
బాణైర థివ్యైర జామథగ్న్యస్య సంఖ్యే; థివ్యాంశ చాశ్వాన అభ్యవర్షం ససూతాన
12 నిర్ముక్తానాం పన్నగానాం సరూపా; థృష్ట్వా శక్తీర హేమచిత్రా నికృత్తాః
పరాథుశ్చక్రే థివ్యమ అస్త్రం మహాత్మా; కరొధావిష్టొ హైహయేశప్రమాదీ
13 తతః శరేణ్యః శలభానామ ఇవొగ్రాః; సమాపేతుర విశిఖానాం పరథీప్తాః
సమాచినొచ చాపి భృశం శరీరం; హయాన సూతం సరదం చైవ మహ్యమ
14 రదః శరైర మే నిచితః సర్వతొ ఽభూత; తదా హయాః సారదిశ చైవ రాజన
యుగం రదేషా చ తదైవ చక్రే; తదైవాక్షః శరకృత్తొ ఽద భగ్నః
15 తతస తస్మిన బాణవర్షే వయతీతే; శరౌఘేణ పరత్యవర్షం గురుం తమ
స విక్షతొ మార్గణైర బరహ్మరాశిర; థేహాథ అజస్రం ముముచే భూరి రక్తమ
16 యదా రామొ బాణజాలాభితప్తస; తదైవాహం సుభృశం గాఢవిథ్ధః
తతొ యుథ్ధం వయరమచ చాపరాహ్ణే; భానావ అస్తం పరార్దయానే మహీధ్రమ