ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 181)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
ఆత్మనస తు తతః సూతొ హయానాం చ విశాం పతే
మమ చాపనయామ ఆస శల్యాన కుశలసంమతః
2 సనాతొపవృత్తైస తురగైర లబ్ధతొయైర అవిహ్వలైః
పరభాత ఉథితే సూర్యే తతొ యుథ్ధమ అవర్తత
3 థృష్ట్వా మాం తూర్ణమ ఆయాన్తం థంశితం సయన్థనే సదితమ
అకరొథ రదమ అత్యర్దం రామః సజ్జం పరతాపవాన
4 తతొ ఽహం రామమ ఆయాన్తం థృష్ట్వా సమరకాఙ్క్షిణమ
ధనుఃశ్రేష్ఠం సముత్సృజ్య సహసావతరం రదాత
5 అభివాథ్య తదైవాహం రదమ ఆరుహ్య భారత
యుయుత్సుర జామథగ్న్యస్య పరముఖే వీతభీః సదితః
6 తతొ మాం శరవర్షేణ మహతా సమవాకిరత
అహం చ శరవర్షేణ వర్షన్తం సమవాకిరమ
7 సంక్రుథ్ధొ జామథగ్న్యస తు పునర ఏవ పతత్రిణః
పరేషయామ ఆస మే రాజన థీప్తాస్యాన ఉరగాన ఇవ
8 తాన అహం నిశితైర భల్లైః శతశొ ఽద సహస్రశః
అచ్ఛిథం సహసా రాజన్న అన్తరిక్షే పునః పునః
9 తతస తవ అస్త్రాణి థివ్యాని జామథగ్న్యః పరతాపవాన
మయి పరచొథయామ ఆస తాన్య అహం పరత్యషేధయమ
10 అస్త్రైర ఏవ మహాబాహొ చికీర్షన్న అధికాం కరియామ
తతొ థివి మహాన నాథః పరాథురాసీత సమన్తతః
11 తతొ ఽహమ అస్త్రం వాయవ్యం జామథగ్న్యే పరయుక్తవాన
పత్యాజఘ్నే చ తథ రామొ గుహ్యకాస్త్రేణ భారత
12 తతొ ఽసత్రమ అహమ ఆగ్నేయమ అనుమన్త్ర్య పరయుక్తవాన
వారుణేనైవ రామస తథ వారయామ ఆస మే విభుః
13 ఏవమ అస్త్రాణి థివ్యాని రామస్యాహమ అవారయమ
రామశ చ మమ తేజస్వీ థివ్యాస్త్రవిథ అరింథమః
14 తతొ మాం సవ్యతొ రాజన రామః కుర్వన థవిజొత్తమః
ఉరస్య అవిధ్యత సంక్రుథ్ధొ జామథగ్న్యొ మహాబలః
15 తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ సంన్యషీథం రదొత్తమే
అద మాం కశ్మలావిష్టం సూతస తూర్ణమ అపావహత
గొరుతం భరతశ్రేష్ఠ రామబాణప్రపీడితమ
16 తతొ మామ అపయాతం వై భృశం విథ్ధమ అచేతసమ
రామస్యానుచరా హృష్టాః సర్వే థృష్ట్వా పరచుక్రుశుః
అకృతవ్రణప్రభృతయః కాశికన్యా చ భారత
17 తతస తు లబ్ధసంజ్ఞొ ఽహం జఞాత్వా సూతమ అదాబ్రువమ
యాహి సూత యతొ రామః సజ్జొ ఽహం గతవేథనః
18 తతొ మామ అవహత సూతొ హయైః పరమశొభితైః
నృత్యథ్భిర ఇవ కౌరవ్య మారుతప్రతిమైర గతౌ
19 తతొ ఽహం రామమ ఆసాథ్య బాణజాలేన కౌరవ
అవాకిరం సుసంరబ్ధః సంరబ్ధం విజిగీషయా
20 తాన ఆపతత ఏవాసౌ రామొ బాణాన అజిహ్మగాన
బాణైర ఏవాచ్ఛినత తూర్ణమ ఏకైకం తరిభిర ఆహవే
21 తతస తే మృథితాః సర్వే మమ బాణాః సుసంశితాః
రామబాణైర థవిధా ఛిన్నాః శతశొ ఽద మహాహవే
22 తతః పునః శరం థీప్తం సుప్రభం కాలసంమితమ
అసృజం జామథగ్న్యాయ రామాయాహం జిఘాంసయా
23 తేన తవ అభిహతొ గాఢం బాణచ్ఛేథవశం గతః
ముమొహ సహసా రామొ భూమౌ చ నిపపాత హ
24 తతొ హాహాకృతం సర్వం రామే భూతలమ ఆశ్రితే
జగథ భారత సంవిగ్నం యదార్కపతనే ఽభవత
25 తత ఏనం సుసంవిగ్నాః సర్వ ఏవాభిథుథ్రువుః
తపొధనాస తే సహసా కాశ్యా చ భృగునన్థనమ
26 త ఏనం సంపరిష్వజ్య శనైర ఆశ్వాసయంస తథా
పాణిభిర జలశీతైశ చ జయాశీర్భిశ చ కౌరవ
27 తతః స విహ్వలొ వాక్యం రామ ఉత్దాయ మాబ్రవీత
తిష్ఠ భీష్మ హతొ ఽసీతి బాణం సంధాయ కార్ముకే
28 స ముక్తొ నయపతత తూర్ణం పార్శ్వే సవ్యే మహాహవే
యేనాహం భృశసంవిగ్నొ వయాఘూర్ణిత ఇవ థరుమః
29 హత్వా హయాంస తతొ రాజఞ శీఘ్రాస్త్రేణ మహాహవే
అవాకిరన మాం విశ్రబ్ధొ బాణైస తైర లొమవాహిభిః
30 తతొ ఽహమ అపి శీఘ్రాస్త్రం సమరే ఽపరతివారణమ
అవాసృజం మహాబాహొ తే ఽనతరాధిష్ఠితాః శరాః
రామస్య మమ చైవాశు వయొమావృత్య సమన్తతః
31 న సమ సూర్యః పరతపతి శరజాలసమావృతః
మాతరిశ్వాన్తరే తస్మిన మేఘరుథ్ధ ఇవానథత
32 తతొ వాయొః పరకమ్పాచ చ సూర్యస్య చ మరీచిభిః
అభితాపాత సవభావాచ చ పావకః సమజాయత
33 తే శరాః సవసముత్దేన పరథీప్తాశ చిత్రభానునా
భూమౌ సర్వే తథా రాజన భస్మభూతాః పరపేథిరే
34 తథా శతసహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
అయుతాన్య అద ఖర్వాణి నిఖర్వాణి చ కౌరవ
రామః శరాణాం సంక్రుథ్ధొ మయి తూర్ణమ అపాతయత
35 తతొ ఽహం తాన అపి రణే శరైర ఆశీవిషొపమైః
సంఛిథ్య భూమౌ నృపతే ఽపాతయం పన్నగాన ఇవ
36 ఏవం తథ అభవథ యుథ్ధం తథా భరతసత్తమ
సంధ్యాకాలే వయతీతే తు వయపాయాత స చ మే గురుః