ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 180)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తమ అహం సమయన్న ఇవ రణే పరత్యభాషం వయవస్దితమ
భూమిష్ఠం నొత్సహే యొథ్ధుం భవన్తం రదమ ఆస్దితః
2 ఆరొహ సయన్థనం వీర కవచం చ మహాభుజ
బధాన సమరే రామ యథి యొథ్ధుం మయేచ్ఛసి
3 తతొ మామ అబ్రవీథ రామః సమయమానొ రణాజిరే
రదొ మే మేథినీ భీష్మ వాహా వేథాః సథశ్వవత
4 సూతొ మే మాతరిశ్వా వై కవచం వేథమాతరః
సుసంవీతొ రణే తాభిర యొత్స్యే ఽహం కురునన్థన
5 ఏవం బరువాణొ గాన్ధారే రామొ మాం సత్యవిక్రమః
శరవ్రాతేన మహతా సర్వతః పర్యవారయత
6 తతొ ఽపశ్యం జామథగ్న్యం రదే థివ్యే వయవస్దితమ
సర్వాయుధధరే శరీమత్య అథ్భుతొపమథర్శనే
7 మనసా విహితే పుణ్యే విస్తీర్ణే నగరొపమే
థివ్యాశ్వయుజి సంనథ్ధే కాఞ్చనేన విభూషితే
8 ధవజేన చ మహాబాహొ సొమాలంకృతలక్ష్మణా
ధనుర్ధరొ బథ్ధతూణొ బథ్ధగొధాఙ్గులిత్రవాన
9 సారద్యం కృతవాంస తత్ర యుయుత్సొర అకృతవ్రణః
సఖా వేథవిథ అత్యన్తం థయితొ భార్గవస్య హ
10 ఆహ్వయానః స మాం యుథ్ధే మనొ హర్షయతీవ మే
పునః పునర అభిక్రొశన్న అభియాహీతి భార్గవః
11 తమ ఆథిత్యమ ఇవొథ్యన్తమ అనాధృష్యం మహాబలమ
కషత్రియాన్తకరం రామమ ఏకమ ఏకః సమాసథమ
12 తతొ ఽహం బాణపాతేషు తరిషు వాహాన నిగృహ్య వై
అవతీర్య ధనుర నయస్య పథాతిర ఋషిసత్తమమ
13 అభ్యగచ్ఛం తథా రామమ అర్చిష్యన థవిజసత్తమమ
అభివాథ్య చైనం విధివథ అబ్రువం వాక్యమ ఉత్తమమ
14 యొత్స్యే తవయా రణే రామ విశిష్టేనాధికేన చ
గురుణా ధర్మశీలేన జయమ ఆశాస్స్వ మే విభొ
15 రామ ఉవాచ
ఏవమ ఏతత కురుశ్రేష్ఠ కర్తవ్యం భూతిమ ఇచ్ఛతా
ధర్మొ హయ ఏష మహాబాహొ విశిష్టైః సహ యుధ్యతామ
16 శపేయం తవాం న చేథ ఏవమ ఆగచ్ఛేదా విశాం పతే
యుధ్యస్వ తవం రణే యత్తొ ధైర్యమ ఆలమ్బ్య కౌరవ
17 న తు తే జయమ ఆశాసే తవాం హి జేతుమ అహం సదితః
గచ్ఛ యుధ్యస్వ ధర్మేణ పరీతొ ఽసమి చరితేన తే
18 భీష్మ ఉవాచ
తతొ ఽహం తం నమస్కృత్య రదమ ఆరుహ్య సత్వరః
పరాధ్మాపయం రణే శఙ్ఖం పునర హేమవిభూషితమ
19 తతొ యుథ్ధం సమభవన మమ తస్య చ భారత
థివసాన సుబహూన రాజన పరస్పరజిగీషయా
20 స మే తస్మిన రణే పూర్వం పరాహరత కఙ్కపత్రిభిః
షష్ట్యా శతైశ చ నవభిః శరాణామ అగ్నివర్చసామ
21 చత్వారస తేన మే వాహాః సూతశ చైవ విశాం పతే
పరతిరుథ్ధాస తదైవాహం సమరే థంశితః సదితః
22 నమస్కృత్య చ థేవేభ్యొ బరాహ్మణేభ్యశ చ భారత
తమ అహం సమయన్న ఇవ రణే పరత్యభాషం వయవస్దితమ
23 ఆచార్యతా మానితా మే నిర్మర్యాథే హయ అపి తవయి
భూయస తు శృణు మే బరహ్మన సంపథం ధర్మసంగ్రహే
24 యే తే వేథాః శరీరస్దా బరాహ్మణ్యం యచ చ తే మహత
తపశ చ సుమహత తప్తం న తేభ్యః పరహరామ్య అహమ
25 పరహరే కషత్రధర్మస్య యం తవం రామ సమాస్దితః
బరాహ్మణః కషత్రియత్వం హి యాతి శస్త్రసముథ్యమాత
26 పశ్య మే ధనుషొ వీర్యం పశ్య బాహ్వొర బలం చ మే
ఏష తే కార్ముకం వీర థవిధా కుర్మి ససాయకమ
27 తస్యాహం నిశితం భల్లం పరాహిణ్వం భరతర్షభ
తేనాస్య ధనుషః కొటిశ ఛిన్నా భూమిమ అదాగమత
28 నవ చాపి పృషత్కానాం శతాని నతపర్వణామ
పరాహిణ్వం కఙ్కపత్రాణాం జామథగ్న్యరదం పరతి
29 కాయే విషక్తాస తు తథా వాయునాభిసమీరితాః
చేలుః కషరన్తొ రుధిరం నాగా ఇవ చ తే శరాః
30 కషతజొక్షితసర్వాఙ్గః కషరన స రుధిరం వరణైః
బభౌ రామస తథా రాజన మేరుర ధాతూన ఇవొత్సృజన
31 హేమన్తాన్తే ఽశొక ఇవ రక్తస్తబకమణ్డితః
బభౌ రామస తథా రాజన కవ చిత కింశుకసంనిభః
32 తతొ ఽనయథ ధనుర ఆథాయ రామః కరొధసమన్వితః
హేమపుఙ్ఖాన సునిశితాఞ శరాంస తాన హి వవర్ష సః
33 తే సమాసాథ్య మాం రౌథ్రా బహుధా మర్మభేథినః
అకమ్పయన మహావేగాః సర్పానలవిషొపమాః
34 తతొ ఽహం సమవష్టభ్య పునర ఆత్మానమ ఆహవే
శతసంఖ్యైః శరైః కరుథ్ధస తథా రామమ అవాకిరమ
35 స తైర అగ్న్యర్కసంకాశైః శరైర ఆశీవిషొపమైః
శితైర అభ్యర్థితొ రామొ మన్థచేతా ఇవాభవత
36 తతొ ఽహం కృపయావిష్టొ వినిన్థ్యాత్మానమ ఆత్మనా
ధిగ ధిగ ఇత్య అబ్రువం యుథ్ధం కషత్రం చ భరతర్షభ
37 అసకృచ చాబ్రువం రాజఞ శొకవేగపరిప్లుతః
అహొ బత కృతం పాపం మయేథం కషత్రకర్మణా
38 గురుర థవిజాతిర ధర్మాత్మా యథ ఏవం పీడితః శరైః
తతొ న పరాహరం భూయొ జామథగ్న్యాయ భారత
39 అదావతాప్య పృదివీం పూషా థివససంక్షయే
జగామాస్తం సహస్రాంశుస తతొ యుథ్ధమ ఉపారమత