ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 179)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతొ మామ అబ్రవీథ రామః పరహసన్న ఇవ భారత
థిష్ట్యా భీష్మ మయా సార్ధం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛసి సంగరే
2 అయం గచ్ఛామి కౌరవ్య కురుక్షేత్రం తవయా సహ
భాషితం తత కరిష్యామి తత్రాగచ్ఛేః పరంతప
3 తత్ర తవాం నిహతం మాతా మయా శరశతాచితమ
జాహ్నవీ పశ్యతాం భీష్మ గృధ్రకఙ్కబడాశనమ
4 కృపణం తవామ అభిప్రేక్ష్య సిథ్ధచారణసేవితా
మయా వినిహతం థేవీ రొథతామ అథ్య పార్దివ
5 అతథర్హా మహాభాగా భగీరదసుతా నథీ
యా తవామ అజీజనన మన్థం యుథ్ధకాముకమ ఆతురమ
6 ఏహి గచ్ఛ మయా భీష్మ యుథ్ధమ అథ్యైవ వర్తతామ
గృహాణ సర్వం కౌరవ్య రదాథి భరతర్షభ
7 ఇతి బరువాణం తమ అహం రామం పరపురంజయమ
పరణమ్య శిరసా రాజన్న ఏవమ అస్త్వ ఇత్య అదాబ్రువమ
8 ఏవమ ఉక్త్వా యయౌ రామః కురుక్షేత్రం యుయుత్సయా
పరవిశ్య నగరం చాహం సత్యవత్యై నయవేథయమ
9 తతః కృతస్వస్త్యయనొ మాత్రా పరత్యభినన్థితః
థవిజాతీన వాచ్య పుణ్యాహం సవస్తి చైవ మహాథ్యుతే
10 రదమ ఆస్దాయ రుచిరం రాజతం పాణ్డురైర హయైః
సూపస్కరం సవధిష్ఠానం వైయాఘ్రపరివారణమ
11 ఉపపన్నం మహాశస్త్రైః సర్వొపకరణాన్వితమ
తత కులీనేన వీరేణ హయశాస్త్రవిథా నృప
12 యుక్తం సూతేన శిష్టేన బహుశొ థృష్టకర్మణా
థంశితః పాణ్డురేణాహం కవచేన వపుష్మతా
13 పాణ్డురం కార్ముకం గృహ్య పరాయాం భరతసత్తమ
పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధరియమాణేన మూర్ధని
14 పాణ్డురైశ చామరైశ చాపి వీజ్యమానొ నరాధిప
శుక్లవాసాః సితొష్ణీషః సర్వశుక్లవిభూషణః
15 సతూయమానొ జయాశీర్భిర నిష్క్రమ్య గజసాహ్వయాత
కురుక్షేత్రం రణక్షేత్రమ ఉపాయాం భరతర్షభ
16 తే హయాశ చొథితాస తేన సూతేన పరమాహవే
అవహన మాం భృశం రాజన మనొమారుతరంహసః
17 గత్వాహం తత కురుక్షేత్రం స చ రామః పరతాపవాన
యుథ్ధాయ సహసా రాజన పరాక్రాన్తౌ పరస్పరమ
18 తతః సంథర్శనే ఽతిష్ఠం రామస్యాతితపస్వినః
పరగృహ్య శఙ్ఖప్రవరం తతః పరాధమమ ఉత్తమమ
19 తతస తత్ర థవిజా రాజంస తాపసాశ చ వనౌకసః
అపశ్యన్త రణం థివ్యం థేవాః సర్షిగణాస తథా
20 తతొ థివ్యాని మాల్యాని పరాథురాసన ముహుర ముహుః
వాథిత్రాణి చ థివ్యాని మేఘవృన్థాని చైవ హ
21 తతస తే తాపసాః సర్వే భార్గవస్యానుయాయినః
పరేక్షకాః సమపథ్యన్త పరివార్య రణాజిరమ
22 తతొ మామ అబ్రవీథ థేవీ సర్వభూతహితైషిణీ
మాతా సవరూపిణీ రాజన కిమ ఇథం తే చికీర్షితమ
23 గత్వాహం జామథగ్న్యం తం పరయాచిష్యే కురూథ్వహ
భీష్మేణ సహ మా యొత్సీః శిష్యేణేతి పునః పునః
24 మా మైవం పుత్ర నిర్బన్ధం కురు విప్రేణ పార్దివ
జామథగ్న్యేన సమరే యొథ్ధుమ ఇత్య అవభర్త్సయత
25 కిం న వై కషత్రియహరొ హరతుల్యపరాక్రమః
విథితః పుత్ర రామస తే యతస తవం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛసి
26 తతొ ఽహమ అబ్రువం థేవీమ అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
సర్వం తథ భరతశ్రేష్ఠ యదావృత్తం సవయంవరే
27 యదా చ రామొ రాజేన్థ్ర మయా పూర్వం పరసాథితః
కాశిరాజసుతాయాశ చ యదా కామః పురాతనః
28 తతః సా రామమ అభ్యేత్య జననీ మే మహానథీ
మథర్దం తమ ఋషిం థేవీ కషమయామ ఆస భార్గవమ
భీష్మేణ సహ మా యొత్సీః శిష్యేణేతి వచొ ఽబరవీత
29 స చ తామ ఆహ యాచన్తీం భీష్మమ ఏవ నివర్తయ
న హి మే కురుతే కామమ ఇత్య అహం తమ ఉపాగమమ
30 సంజయ ఉవాచ
తతొ గఙ్గా సుతస్నేహాథ భీష్మం పునర ఉపాగమత
న చాస్యాః సొ ఽకరొథ వాక్యం కరొధపర్యాకులేక్షణః
31 అదాథృశ్యత ధర్మాత్మా భృగుశ్రేష్ఠొ మహాతపాః
ఆహ్వయామ ఆస చ పునర యుథ్ధాయ థవిజసత్తమః