ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 178)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతస తృతీయే థివసే సమే థేశే వయవస్దితః
పరేషయామ ఆస మే రాజన పరాప్తొ ఽసమీతి మహావ్రతః
2 తమ ఆగతమ అహం శరుత్వా విషయాన్తం మహాబలమ
అభ్యగచ్ఛం జవేనాశు పరీత్యా తేజొనిధిం పరభుమ
3 గాం పురస్కృత్య రాజేన్థ్ర బరాహ్మణైః పరివారితః
ఋత్విగ్భిర థేవకల్పైశ చ తదైవ చ పురొహితైః
4 స మామ అభిగతం థృష్ట్వా జామథగ్న్యః పరతాపవాన
పరతిజగ్రాహ తాం పూజాం వచనం చేథమ అబ్రవీత
5 భీష్మ కాం బుథ్ధిమ ఆస్దాయ కాశిరాజసుతా తవయా
అకామేయమ ఇహానీతా పునశ చైవ విసర్జితా
6 విభ్రంశితా తవయా హీయం ధర్మావాప్తేః పరావరాత
పరామృష్టాం తవయా హీమాం కొ హి గన్తుమ ఇహార్హతి
7 పరత్యాఖ్యాతా హి శాల్వేన తవయా నీతేతి భారత
తస్మాథ ఇమాం మన్నియొగాత పరతిగృహ్ణీష్వ భారత
8 సవధర్మం పురుషవ్యాఘ్ర రాజపుత్రీ లభత్వ ఇయమ
న యుక్తమ అవమానొ ఽయం కర్తుం రాజ్ఞా తవయానఘ
9 తతస తం నాతిమనసం సముథీక్ష్యాహమ అబ్రువమ
నాహమ ఏనాం పునర థథ్యాం భరాత్రే బరహ్మన కదం చన
10 శాల్వస్యాహమ ఇతి పరాహ పురా మామ ఇహ భార్గవ
మయా చైవాభ్యనుజ్ఞాతా గతా సౌభపురం పరతి
11 న భయాన నాప్య అనుక్రొశాన న లొభాన నార్దకామ్యయా
కషత్రధర్మమ అహం జహ్యామ ఇతి మే వరతమ ఆహితమ
12 అద మామ అబ్రవీథ రామః కరొధపర్యాకులేక్షణః
న కరిష్యసి చేథ ఏతథ వాక్యం మే కురుపుంగవ
13 హనిష్యామి సహామాత్యం తవామ అథ్యేతి పునః పునః
సంరమ్భాథ అబ్రవీథ రామః కరొధపర్యాకులేక్షణః
14 తమ అహం గీర్భిర ఇష్టాభిః పునః పునర అరింథమమ
అయాచం భృగుశార్థూలం న చైవ పరశశామ సః
15 తమ అహం పరణమ్య శిరసా భూయొ బరాహ్మణసత్తమమ
అబ్రువం కారణం కిం తథ యత తవం యొథ్ధుమ ఇహేచ్ఛసి
16 ఇష్వస్త్రం మమ బాలస్య భవతైవ చతుర్విధమ
ఉపథిష్టం మహాబాహొ శిష్యొ ఽసమి తవ భార్గవ
17 తతొ మామ అబ్రవీథ రామః కరొధసంరక్తలొచనః
జానీషే మాం గురుం భీష్మ న చేమాం పరతిగృహ్ణసే
సుతాం కాశ్యస్య కౌరవ్య మత్ప్రియార్దం మహీపతే
18 న హి తే విథ్యతే శాన్తిర అన్యదా కురునన్థన
గృహాణేమాం మహాబాహొ రక్షస్వ కులమ ఆత్మనః
తవయా విభ్రంశితా హీయం భర్తారం నాభిగచ్ఛతి
19 తదా బరువన్తం తమ అహం రామం పరపురంజయమ
నైతథ ఏవం పునర భావి బరహ్మర్షే కిం శరమేణ తే
20 గురుత్వం తవయి సంప్రేక్ష్య జామథగ్న్య పురాతనమ
పరసాథయే తవాం భగవంస తయక్తైషా హి పురా మయా
21 కొ జాతు పరభావాం హి నారీం వయాలీమ ఇవ సదితామ
వాసయేత గృహే జానన సత్రీణాం థొషాన మహాత్యయాన
22 న భయాథ వాసవస్యాపి ధర్మం జహ్యాం మహాథ్యుతే
పరసీథ మా వా యథ వా తే కార్యం తత కురు మాచిరమ
23 అయం చాపి విశుథ్ధాత్మన పురాణే శరూయతే విభొ
మరుత్తేన మహాబుథ్ధే గీతః శలొకొ మహాత్మనా
24 గురొర అప్య అవలిప్తస్య కార్యాకార్యమ అజానతః
ఉత్పదప్రతిపన్నస్య కార్యం భవతి శాసనమ
25 స తవం గురుర ఇతి పరేమ్ణా మయా సంమానితొ భృశమ
గురువృత్తం న జానీషే తస్మాథ యొత్స్యామ్య అహం తవయా
26 గురుం న హన్యాం సమరే బరాహ్మణం చ విశేషతః
విశేషతస తపొవృథ్ధమ ఏవం కషాన్తం మయా తవ
27 యుథ్యతేషుమ అదొ థృష్ట్వా బరాహ్మణం కషత్రబన్ధువత
యొ హన్యాత సమరే కరుథ్ధొ యుధ్యన్తమ అపలాయినమ
బరహ్మహత్యా న తస్య సయాథ ఇతి ధర్మేషు నిశ్చయః
28 కషత్రియాణాం సదితొ ధర్మే కషత్రియొ ఽసమి తపొధన
యొ యదా వర్తతే యస్మింస తదా తస్మిన పరవర్తయన
నాధర్మం సమవాప్నొతి నరః శరేయశ చ విన్థతి
29 అర్దే వా యథి వా ధర్మే సమర్దొ థేశకాలవిత
అనర్దసంశయాపన్నః శరేయాన నిఃసంశయేన చ
30 యస్మాత సంశయితే ఽరదే ఽసమిన యదాన్యాయం పరవర్తసే
తస్మాథ యొత్స్యామి సహితస తవయా రామ మహాహవే
పశ్య మే బాహువీర్యం చ విక్రమం చాతిమానుషమ
31 ఏవంగతే ఽపి తు మయా యచ ఛక్యం భృగునన్థన
తత కరిష్యే కురుక్షేత్రే యొత్స్యే విప్ర తవయా సహ
థవంథ్వే రామ యదేష్టం తే సజ్జొ భవ మహామునే
32 తత్ర తవం నిహతొ రామ మయా శరశతాచితః
లప్స్యసే నిర్జితాఁల లొకాఞ శస్త్రపూతొ మహారణే
33 స గచ్ఛ వినివర్తస్వ కురుక్షేత్రం రణప్రియ
తత్రైష్యామి మహాబాహొ యుథ్ధాయ తవాం తపొధన
34 అపి యత్ర తవయా రామ కృతం శౌచం పురా పితుః
తత్రాహమ అపి హత్వా తవాం శౌచం కర్తాస్మి భార్గవ
35 తత్ర గచ్ఛస్వ రామ తవం తవరితం యుథ్ధథుర్మథ
వయపనేష్యామి తే థర్పం పౌరాణం బరాహ్మణబ్రువ
36 యచ చాపి కత్దసే రామ బహుశః పరిషత్సు వై
నిర్జితాః కషత్రియా లొకే మయైకేనేతి తచ ఛృణు
37 న తథా జాయతే భీష్మొ మథ్విధః కషత్రియొ ఽపి వా
యస తే యుథ్ధమయం థర్పం కామం చ వయపనాశయేత
38 సొ ఽహం జాతొ మహాబాహొ భీష్మః పరపురంజయః
వయపనేష్యామి తే థర్పం యుథ్ధే రామ న సంశయః