ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 177)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
ఏవమ ఉక్తస తథా రామొ జహి భీష్మమ ఇతి పరభొ
ఉవాచ రుథతీం కన్యాం చొథయన్తీం పునః పునః
2 కాశ్యే కామం న గృహ్ణామి శస్త్రం వై వరవర్ణిని
ఋతే బరహ్మవిథాం హేతొః కిమ అన్యత కరవాణి తే
3 వాచా భీష్మశ చ శాల్వశ చ మమ రాజ్ఞి వశానుగౌ
భవిష్యతొ ఽనవథ్యాఙ్గి తత కరిష్యామి మా శుచః
4 న తు శస్త్రం గరహీష్యామి కదం చిథ అపి భామిని
ఋతే నియొగాథ విప్రాణామ ఏష మే సమయః కృతః
5 అమ్బొవాచ
మమ థుఃఖం భగవతా వయపనేయం యతస తతః
తత తు భీష్మప్రసూతం మే తం జహీశ్వర మాచిరమ
6 రామ ఉవాచ
కాశికన్యే పునర బరూహి భీష్మస తే చరణావ ఉభౌ
శిరసా వన్థనార్హొ ఽపి గరహీష్యతి గిరా మమ
7 అమ్బొవాచ
జహి భీష్మం రణే రామ మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
పరతిశ్రుతం చ యథి తత సత్యం కర్తుమ ఇహార్హసి
8 భీష్మ ఉవాచ
తయొః సంవథతొర ఏవం రాజన రామామ్బయొస తథా
అకృతవ్రణొ జామథగ్న్యమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
9 శరణాగతాం మహాబాహొ కన్యాం న తయక్తుమ అర్హసి
జహి భీష్మం రణే రామ గర్జన్తమ అసురం యదా
10 యథి భీష్మస తవయాహూతొ రణే రామ మహామునే
నిర్జితొ ఽసమీతి వా బరూయాత కుర్యాథ వా వచనం తవ
11 కృతమ అస్యా భవేత కార్యం కన్యాయా భృగునన్థన
వాక్యం సత్యం చ తే వీర భవిష్యతి కృతం విభొ
12 ఇయం చాపి పరతిజ్ఞా తే తథా రామ మహామునే
జిత్వా వై కషత్రియాన సర్వాన బరాహ్మణేషు పరతిశ్రుతమ
13 బరాహ్మణః కషత్రియొ వైశ్యః శూథ్రశ చైవ రణే యథి
బరహ్మథ్విడ భవితా తం వై హనిష్యామీతి భార్గవ
14 శరణం హి పరపన్నానాం భీతానాం జీవితార్దినామ
న శక్ష్యామి పరిత్యాగం కర్తుం జీవన కదం చన
15 యశ చ కషత్రం రణే కృత్స్నం విజేష్యతి సమాగతమ
థృప్తాత్మానమ అహం తం చ హనిష్యామీతి భార్గవ
16 స ఏవం విజయీ రామ భీష్మః కురుకులొథ్వహః
తేన యుధ్యస్వ సంగ్రామే సమేత్య భృగునన్థన
17 రామ ఉవాచ
సమరామ్య అహం పూర్వకృతాం పరతిజ్ఞామ ఋషిసత్తమ
తదైవ చ కరిష్యామి యదా సామ్నైవ లప్స్యతే
18 కార్యమ ఏతన మహథ బరహ్మన కాశికన్యామనొగతమ
గమిష్యామి సవయం తత్ర కన్యామ ఆథాయ యత్ర సః
19 యథి భీష్మొ రణశ్లాఘీ న కరిష్యతి మే వచః
హనిష్యామ్య ఏనమ ఉథ్రిక్తమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
20 న హి బాణా మయొత్సృష్టాః సజ్జన్తీహ శరీరిణామ
కాయేషు విథితం తుభ్యం పురా కషత్రియ సంగరే
21 భీష్మ ఉవాచ
ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రామః సహ తైర బరహ్మవాథిభిః
పరయాణాయ మతిం కృత్వా సముత్తస్దౌ మహామనాః
22 తతస తే తామ ఉషిత్వా తు రజనీం తత్ర తాపసాః
హుతాగ్నయొ జప్తజప్యాః పరతస్దుర మజ్జిఘాంసయా
23 అభ్యగచ్ఛత తతొ రామః సహ తైర బరాహ్మణర్షభైః
కురుక్షేత్రం మహారాజ కన్యయా సహ భారత
24 నయవిశన్త తతః సర్వే పరిగృహ్య సరస్వతీమ
తాపసాస తే మహాత్మానొ భృగుశ్రేష్ఠపురస్కృతాః