ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 176)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అకృతవ్రణ ఉవాచ
థుఃఖథ్వయమ ఇథం భథ్రే కతరస్య చికీర్షసి
పరతికర్తవ్యమ అబలే తత తవం వత్సే బరవీహి మే
2 యథి సౌభపతిర భథ్రే నియొక్తవ్యొ మతే తవ
నియొక్ష్యతి మహాత్మా తం రామస తవథ్ధితకామ్యయా
3 అదాపగేయం భీష్మం తం రామేణేచ్ఛసి ధీమతా
రణే వినిర్జితం థరష్టుం కుర్యాత తథ అపి భార్గవః
4 సృఞ్జయస్య వచః శరుత్వా తవ చైవ శుచిస్మితే
యథ అత్రానన్తరం కార్యం తథ అథ్యైవ విచిన్త్యతామ
5 అమ్బొవాచ
అపనీతాస్మి భీష్మేణ భగవన్న అవిజానతా
న హి జానాతి మే భీష్మొ బరహ్మఞ శాల్వగతం మనః
6 ఏతథ విచార్య మనసా భవాన ఏవ వినిశ్చయమ
విచినొతు యదాన్యాయం విధానం కరియతాం తదా
7 భీష్మే వా కురుశార్థూలే శాల్వరాజే ఽద వా పునః
ఉభయొర ఏవ వా బరహ్మన యథ యుక్తం తత సమాచర
8 నివేథితం మయా హయ ఏతథ థుఃఖమూలం యదాతదమ
విధానం తత్ర భగవన కర్తుమ అర్హసి యుక్తితః
9 అకృతవ్రణ ఉవాచ
ఉపపన్నమ ఇథం భథ్రే యథ ఏవం వరవర్ణిని
ధర్మం పరతి వచొ బరూయాః శృణు చేథం వచొ మమ
10 యథి తవామ ఆపగేయొ వై న నయేథ గజసాహ్వయమ
శాల్వస తవాం శిరసా భీరు గృహ్ణీయాథ రామచొథితః
11 తేన తవం నిర్జితా భథ్రే యస్మాన నీతాసి భామిని
సంశయః శాల్వరాజస్య తేన తవయి సుమధ్యమే
12 భీష్మః పురుషమానీ చ జితకాశీ తదైవ చ
తస్మాత పరతిక్రియా యుక్తా భీష్మే కారయితుం తవయా
13 అమ్బొవాచ
మమాప్య ఏష మహాన బరహ్మన హృథి కామొ ఽభివర్తతే
ఘాతయేయం యథి రణే భీష్మమ ఇత్య ఏవ నిత్యథా
14 భీష్మం వా శాల్వరాజం వా యం వా థొషేణ గచ్ఛసి
పరశాధి తం మహాబాహొ యత్కృతే ఽహం సుథుఃఖితా
15 భీష్మ ఉవాచ
ఏవం కదయతామ ఏవ తేషాం స థివసొ గతః
రాత్రిశ చ భరతశ్రేష్ఠ సుఖశీతొష్ణమారుతా
16 తతొ రామః పరాథురాసీత పరజ్వలన్న ఇవ తేజసా
శిష్యైః పరివృతొ రాజఞ జటాచీరధరొ మునిః
17 ధనుష్పాణిర అథీనాత్మా ఖడ్గం బిభ్రత పరశ్వధీ
విరజా రాజశార్థూల సొ ఽభయయాత సృఞ్జయం నృపమ
18 తతస తం తాపసా థృష్ట్వా స చ రాజా మహాతపాః
తస్దుః పరాఞ్జలయః సర్వే సా చ కన్యా తపస్వినీ
19 పూజయామ ఆసుర అవ్యగ్రా మధుపర్కేణ భార్గవమ
అర్చితశ చ యదాయొగం నిషసాథ సహైవ తైః
20 తతః పూర్వవ్యతీతాని కదయేతే సమ తావ ఉభౌ
సృఞ్జయశ చ స రాజర్షిర జామథగ్న్యశ చ భారత
21 తతః కదాన్తే రాజర్షిర భృగుశ్రేష్ఠం మహాబలమ
ఉవాచ మధురం కాలే రామం వచనమ అర్దవత
22 రామేయం మమ థౌహిత్రీ కాశిరాజసుతా పరభొ
అస్యాః శృణు యదాతత్త్వం కార్యం కార్యవిశారథ
23 పరమం కద్యతాం చేతి తాం రామః పరత్యభాషత
తతః సాభ్యగమథ రామం జవలన్తమ ఇవ పావకమ
24 సా చాభివాథ్య చరణౌ రామస్య శిరసా శుభా
సపృష్ట్వా పథ్మథలాభాభ్యాం పాణిభ్యామ అగ్రతః సదితా
25 రురొథ సా శొకవతీ బాష్పవ్యాకులలొచనా
పరపేథే శరణం చైవ శరణ్యం భృగునన్థనమ
26 రామ ఉవాచ
యదాసి సృఞ్జయస్యాస్య తదా మమ నృపాత్మజే
బరూహి యత తే మనొథుఃఖం కరిష్యే వచనం తవ
27 అమ్బొవాచ
భగవఞ శరణం తవాథ్య పరపన్నాస్మి మహావ్రత
శొకపఙ్కార్ణవాథ ఘొరాథ ఉథ్ధరస్వ చ మాం విభొ
28 భీష్మ ఉవాచ
తస్యాశ చ థృష్ట్వా రూపం చ వయశ చాభినవం పునః
సౌకుమార్యం పరం చైవ రామశ చిన్తాపరొ ఽభవత
29 కిమ ఇయం వక్ష్యతీత్య ఏవం విమృశన భృగుసత్తమః
ఇతి థధ్యౌ చిరం రామః కృపయాభిపరిప్లుతః
30 కద్యతామ ఇతి సా భూయొ రామేణొక్తా శుచిస్మితా
సర్వమ ఏవ యదాతత్త్వం కదయామ ఆస భార్గవే
31 తచ ఛరుత్వా జామథగ్న్యస తు రాజపుత్ర్యా వచస తథా
ఉవాచ తాం వరారొహాం నిశ్చిత్యార్దవినిశ్చయమ
32 పరేషయిష్యామి భీష్మాయ కురుశ్రేష్ఠాయ భామిని
కరిష్యతి వచొ ధర్మ్యం శరుత్వా మే స నరాధిపః
33 న చేత కరిష్యతి వచొ మయొక్తం జాహ్నవీసుతః
ధక్ష్యామ్య ఏనం రణే భథ్రే సామాత్యం శస్త్రతేజసా
34 అద వా తే మతిస తత్ర రాజపుత్రి నివర్తతే
తావచ ఛాల్వపతిం వీరం యొజయామ్య అత్ర కర్మణి
35 అమ్బొవాచ
విసర్జితాస్మి భీష్మేణ శరుత్వైవ భృగునన్థన
శాల్వరాజగతం చేతొ మమ పూర్వం మనీషితమ
36 సౌభరాజమ ఉపేత్యాహమ అబ్రువం థుర్వచం వచః
న చ మాం పరత్యగృహ్ణాత స చారిత్రపరిశఙ్కితః
37 ఏతత సర్వం వినిశ్చిత్య సవబుథ్ధ్యా భృగునన్థన
యథ అత్రౌపయికం కార్యం తచ చిన్తయితుమ అర్హసి
38 మమాత్ర వయసనస్యాస్య భీష్మొ మూలం మహావ్రతః
యేనాహం వశమ ఆనీతా సముత్క్షిప్య బలాత తథా
39 భీష్మం జహి మహాబాహొ యత్కృతే థుఃఖమ ఈథృశమ
పరాప్తాహం భృగుశార్థూల చరామ్య అప్రియమ ఉత్తమమ
40 స హి లుబ్ధశ చ మానీ చ జితకాశీ చ భార్గవ
తస్మాత పరతిక్రియా కర్తుం యుక్తా తస్మై తవయానఘ
41 ఏష మే హరియమాణాయా భారతేన తథా విభొ
అభవథ ధృథి సంకల్పొ ఘాతయేయం మహావ్రతమ
42 తస్మాత కామం మమాథ్యేమం రామ సంవర్తయానఘ
జహి భీష్మం మహాబాహొ యదా వృత్రం పురంథరః