ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 175)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 హొత్రవాహన ఉవాచ
రామం థరక్ష్యసి వత్సే తవం జామథగ్న్యం మహావనే
ఉగ్రే తపసి వర్తన్తం సత్యసంధం మహాబలమ
2 మహేన్థ్రే వై గిరిశ్రేష్ఠే రామం నిత్యమ ఉపాసతే
ఋషయొ వేథవిథుషొ గన్ధర్వాప్సరసస తదా
3 తత్ర గచ్ఛస్వ భథ్రం తే బరూయాశ చైనం వచొ మమ
అభివాథ్య పూర్వం శిరసా తపొవృథ్ధం థృఢవ్రతమ
4 బరూయాశ చైనం పునర భథ్రే యత తే కార్యం మనీషితమ
మయి సంకీర్తితే రామః సర్వం తత తే కరిష్యతి
5 మమ రామః సఖా వత్సే పరీతియుక్తః సుహృచ చ మే
జమథగ్నిసుతొ వీరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
6 ఏవం బరువతి కన్యాం తు పార్దివే హొత్రవాహనే
అకృతవ్రణః పరాథురాసీథ రామస్యానుచరః పరియః
7 తతస తే మునయః సర్వే సముత్తస్దుః సహస్రశః
స చ రాజా వయొవృథ్ధః సృఞ్జయొ హొత్రవాహనః
8 తతః పృష్ట్వా యదాన్యాయమ అన్యొన్యం తే వనౌకసః
సహితా భరతశ్రేష్ఠ నిషేథుః పరివార్య తమ
9 తతస తే కదయామ ఆసుః కదాస తాస తా మనొరమాః
కాన్తా థివ్యాశ చ రాజేన్థ్ర పరీతిహర్షముథా యుతాః
10 తతః కదాన్తే రాజర్షిర మహాత్మా హొత్రవాహనః
రామం శరేష్ఠం మహర్షీణామ అపృచ్ఛథ అకృతవ్రణమ
11 కవ సంప్రతి మహాబాహొ జామథగ్న్యః పరతాపవాన
అకృతవ్రణ శక్యొ వై థరష్టుం వేథవిథాం వరః
12 అకృతవ్రణ ఉవాచ
భవన్తమ ఏవ సతతం రామః కీర్తయతి పరభొ
సృఞ్జయొ మే పరియసఖొ రాజర్షిర ఇతి పార్దివ
13 ఇహ రామః పరభాతే శవొ భవితేతి మతిర మమ
థరష్టాస్య ఏనమ ఇహాయాన్తం తవ థర్శనకాఙ్క్షయా
14 ఇయం చ కన్యా రాజర్షే కిమర్దం వనమ ఆగతా
కస్య చేయం తవ చ కా భవతీచ్ఛామి వేథితుమ
15 హొత్రవాహన ఉవాచ
థౌహిత్రీయం మమ విభొ కాశిరాజసుతా శుభా
జయేష్ఠా సవయంవరే తస్దౌ భగినీభ్యాం సహానఘ
16 ఇయమ అమ్బేతి విఖ్యాతా జయేష్ఠా కాశిపతేః సుతా
అమ్బికామ్బాలికే తవ అన్యే యవీయస్యౌ తపొధన
17 సమేతం పార్దివం కషత్రం కాశిపుర్యాం తతొ ఽభవత
కన్యానిమిత్తం బరహ్మర్షే తత్రాసీథ ఉత్సవొ మహాన
18 తతః కిల మహావీర్యొ భీష్మః శాంతనవొ నృపాన
అవాక్షిప్య మహాతేజాస తిస్రః కన్యా జహార తాః
19 నిర్జిత్య పృదివీపాలాన అద భీష్మొ గజాహ్వయమ
ఆజగామ విశుథ్ధాత్మా కన్యాభిః సహ భారత
20 సత్యవత్యై నివేథ్యాద వివాహార్దమ అనన్తరమ
భరాతుర విచిత్రవీర్యస్య సమాజ్ఞాపయత పరభుః
21 తతొ వైవాహికం థృష్ట్వా కన్యేయం సముపార్జితమ
అబ్రవీత తత్ర గాఙ్గేయం మన్త్రిమధ్యే థవిజర్షభ
22 మయా శాల్వపతిర వీర మనసాభివృతః పతిః
న మామ అర్హసి ధర్మజ్ఞ పరచిత్తాం పరథాపితుమ
23 తచ ఛరుత్వా వచనం భీష్మః సంమన్త్ర్య సహ మన్త్రిభిః
నిశ్చిత్య విససర్జేమాం సత్యవత్యా మతే సదితః
24 అనుజ్ఞాతా తు భీష్మేణ శాల్వం సౌభపతిం తతః
కన్యేయం ముథితా విప్ర కాలే వచనమ అబ్రవీత
25 విసర్జితాస్మి భీష్మేణ ధర్మం మాం పరతిపాథయ
మనసాభివృతః పూర్వం మయా తవం పార్దివర్షభ
26 పరత్యాచఖ్యౌ చ శాల్వొ ఽపి చారిత్రస్యాభిశఙ్కితః
సేయం తపొవనం పరాప్తా తాపస్యే ఽభిరతా భృశమ
27 మయా చ పరత్యభిజ్ఞాతా వంశస్య పరికీర్తనాత
అస్య థుఃఖస్య చొత్పత్తిం భీష్మమ ఏవేహ మన్యతే
28 అమ్బొవాచ
భగవన్న ఏవమ ఏవైతథ యదాహ పృదివీపతిః
శరీరకర్తా మాతుర మే సృఞ్జయొ హొత్రవాహనః
29 న హయ ఉత్సహే సవనగరం పరతియాతుం తపొధన
అవమానభయాచ చైవ వరీడయా చ మహామునే
30 యత తు మాం భగవాన రామొ వక్ష్యతి థవిజసత్తమ
తన మే కార్యతమం కార్యమ ఇతి మే భగవన మతిః