ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 174)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతస తే తాపసాః సర్వే కార్యవన్తొ ఽభవంస తథా
తాం కన్యాం చిన్తయన్తొ వై కిం కార్యమ ఇతి ధర్మిణః
2 కే చిథ ఆహుః పితుర వేశ్మ నీయతామ ఇతి తాపసాః
కే చిథ అస్మథుపాలమ్భే మతిం చక్రుర థవిజొత్తమాః
3 కే చిచ ఛాల్వపతిం గత్వా నియొజ్యమ ఇతి మేనిరే
నేతి కే చిథ వయవస్యన్తి పరత్యాఖ్యాతా హి తేన సా
4 ఏవంగతే కిం ను శక్యం భథ్రే కర్తుం మనీషిభిః
పునర ఊచుశ చ తే సర్వే తాపసాః సంశితవ్రతాః
5 అలం పరవ్రజితేనేహ భథ్రే శృణు హితం వచః
ఇతొ గచ్ఛస్వ భథ్రం తే పితుర ఏవ నివేశనమ
6 పరతిపత్స్యతి రాజా స పితా తే యథ అనన్తరమ
తత్ర వత్స్యసి కల్యాణి సుఖం సర్వగుణాన్వితా
న చ తే ఽనయా గతిర నయాయ్యా భవేథ భథ్రే యదా పితా
7 పతిర వాపి గతిర నార్యాః పితా వా వరవర్ణిని
గతిః పతిః సమస్దాయా విషమే తు పితా గతిః
8 పరవ్రజ్యా హి సుథుఃఖేయం సుకుమార్యా విశేషతః
రాజపుత్ర్యాః పరకృత్యా చ కుమార్యాస తవ భామిని
9 భథ్రే థొషా హి విథ్యన్తే బహవొ వరవర్ణిని
ఆశ్రమే వై వసన్త్యాస తే న భవేయుః పితుర గృహే
10 తతస తు తే ఽబరువన వాక్యం బరాహ్మణాస తాం తపస్వినీమ
తవామ ఇహైకాకినీం థృష్ట్వా నిజనే గహనే వనే
పరార్దయిష్యన్తి రాజేన్థ్రాస తస్మాన మైవం మనః కృదాః
11 అమ్బొవాచ
న శక్యం కాశినగరీం పునర గన్తుం పితుర గృహాన
అవజ్ఞాతా భవిష్యామి బాన్ధవానాం న సంశయః
12 ఉషితా హయ అన్యదా బాల్యే పితుర వేశ్మని తాపసాః
నాహం గమిష్యే భథ్రం వస తత్ర యత్ర పితా మమ
తపస తప్తుమ అభీప్సామి తాపసైః పరిపాలితా
13 యదా పరే ఽపి మే లొకే న సయాథ ఏవం మహాత్యయః
థౌర్భాగ్యం బరాహ్మణశ్రేష్ఠాస తస్మాత తప్స్యామ్య అహం తపః
14 భీష్మ ఉవాచ
ఇత్య ఏవం తేషు విప్రేషు చిన్తయత్సు తదా తదా
రాజర్షిస తథ వనం పరాప్తస తపస్వీ హొత్రవాహనః
15 తతస తే తాపసాః సర్వే పూజయన్తి సమ తం నృపమ
పూజాభిః సవాగతాథ్యాభిర ఆసనేనొథకేన చ
16 తస్యొపవిష్టస్య తతొ విశ్రాన్తస్యొపశృణ్వతః
పునర ఏవ కదాం చక్రుః కన్యాం పరతి వనౌకసః
17 అమ్బాయాస తాం కదాం శరుత్వా కాశిరాజ్ఞశ చ భారత
స వేపమాన ఉత్దాయ మాతుర అస్యాః పితా తథా
తాం కన్యామ అఙ్గమ ఆరొప్య పర్యాశ్వాసయత పరభొ
18 స తామ అపృచ్ఛత కార్త్స్న్యేన వయసనొత్పత్తిమ ఆథితః
సా చ తస్మై యదావృత్తం విస్తరేణ నయవేథయత
19 తతః స రాజర్షిర అభూథ థుఃఖశొకసమన్వితః
కార్యం చ పరతిపేథే తన మనసా సుమహాతపాః
20 అబ్రవీథ వేపమానశ చ కన్యామ ఆర్తాం సుథుఃఖితః
మా గాః పితృగృహం భథ్రే మాతుస తే జనకొ హయ అహమ
21 థుఃఖం ఛేత్స్యామి తే ఽహం వై మయి వర్తస్వ పుత్రికే
పర్యాప్తం తే మనః పుత్రి యథ ఏవం పరిశుష్యసి
22 గచ్ఛ మథ్వచనాథ రామం జామథగ్న్యం తపస్వినమ
రామస తవ మహథ థుఃఖం శొకం చాపనయిష్యతి
హనిష్యతి రణే భీష్మం న కరిష్యతి చేథ వచః
23 తం గచ్ఛ భార్గవశ్రేష్ఠం కాలాగ్నిసమతేజసమ
పరతిష్ఠాపయితా స తవాం సమే పది మహాతపాః
24 తతస తు సస్వరం బాష్పమ ఉత్సృజన్తీ పునః పునః
అబ్రవీత పితరం మాతుః సా తథా హొత్రవాహనమ
25 అభివాథయిత్వా శిరసా గమిష్యే తవ శాసనాత
అపి నామాథ్య పశ్యేయమ ఆర్యం తం లొకవిశ్రుతమ
26 కదం చ తీవ్రం థుఃఖం మే హనిష్యతి స భార్గవః
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుమ అద యాస్యామి తత్ర వై