Jump to content

ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 173

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 173)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
సా నిష్క్రమన్తీ నగరాచ చిన్తయామ ఆస భారత
పృదివ్యాం నాస్తి యువతిర విషమస్దతరా మయా
బాన్ధవైర విప్రహీనాస్మి శాల్వేన చ నిరాకృతా
2 న చ శక్యం పునర గన్తుం మయా వారణసాహ్వయమ
అనుజ్ఞాతాస్మి భీష్మేణ శాల్వమ ఉథ్థిశ్య కారణమ
3 కిం ను గర్హామ్య అదాత్మానమ అద భీష్మం థురాసథమ
ఆహొస్విత పితరం మూఢం యొ మే ఽకార్షీత సవయంవరమ
4 మమాయం సవకృతొ థొషొ యాహం భీష్మరదాత తథా
పరవృత్తే వైశసే యుథ్ధే శాల్వార్దం నాపతం పురా
తస్యేయం ఫలనిర్వృత్తిర యథ ఆపన్నాస్మి మూఢవత
5 ధిగ భీష్మం ధిక చ మే మన్థం పితరం మూఢచేతసమ
యేనాహం వీర్యశుల్కేన పణ్యస్త్రీవత పరవేరితా
6 ధిఙ మాం ధిక శాల్వరాజానం ధిగ ధాతారమ అదాపి చ
యేషాం థుర్నీతభావేన పరాప్తాస్మ్య ఆపథమ ఉత్తమామ
7 సర్వదా భాగధేయాని సవాని పరాప్నొతి మానవః
అనయస్యాస్య తు ముఖం భీష్మః శాంతనవొ మమ
8 సా భీష్మే పరతికర్తవ్యమ అహం పశ్యామి సాంప్రతమ
తపసా వా యుధా వాపి థుఃఖహేతుః స మే మతః
కొ ను భీష్మం యుధా జేతుమ ఉత్సహేత మహీపతిః
9 ఏవం సా పరినిశ్చిత్య జగామ నగరాథ బహిః
ఆశ్రమం పుణ్యశీలానాం తాపసానాం మహాత్మనామ
తతస తామ అవసథ రాత్రిం తాపసైః పరివారితా
10 ఆచఖ్యౌ చ యదావృత్తం సర్వమ ఆత్మని భారత
విస్తరేణ మహాబాహొ నిఖిలేన శుచిస్మితా
హరణం చ విసర్గం చ శాల్వేన చ విసర్జనమ
11 తతస తత్ర మహాన ఆసీథ బరాహ్మణః సంశితవ్రతః
శైఖావత్యస తపొవృథ్ధః శాస్త్రే చారణ్యకే గురుః
12 ఆర్తాం తామ ఆహ స మునిః శైఖావత్యొ మహాతపాః
నిఃశ్వసన్తీం సతీం బాలాం థుఃఖశొకపరాయణామ
13 ఏవంగతే కిం ను భథ్రే శక్యం కర్తుం తపస్విభిః
ఆశ్రమస్దైర మహాభాగైస తపొనిత్యైర మహాత్మభిః
14 సా తవ ఏనమ అబ్రవీథ రాజన కరియతాం మథనుగ్రహః
పరవ్రాజితుమ ఇహేచ్ఛామి తపస తప్స్యామి థుశ్చరమ
15 మయైవైతాని కర్మాణి పూర్వథేహేషు మూఢయా
కృతాని నూనం పాపాని తేషామ ఏతత ఫలం ధరువమ
16 నొత్సహేయం పునర గన్తుం సవజనం పరతి తాపసాః
పరత్యాఖ్యాతా నిరానన్థా శాల్వేన చ నిరాకృతా
17 ఉపథిష్టమ ఇహేచ్ఛామి తాపస్యం వీతకల్మషాః
యుష్మాభిర థేవసంకాశాః కృపా భవతు వొ మయి
18 స తామ ఆశ్వాసయత కన్యాం థృష్టాన్తాగమహేతుభిః
సాన్త్వయామ ఆస కార్యం చ పరతిజజ్ఞే థవిజైః సహ