Jump to content

ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 172

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 172)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతొ ఽహం సమనుజ్ఞాప్య కాలీం సత్యవతీం తథా
మన్త్రిణశ చ థవిజాంశ చైవ తదైవ చ పురొహితాన
సమనుజ్ఞాసిషం కన్యాం జయేష్ఠామ అమ్బాం నరాధిప
2 అనుజ్ఞాతా యయౌ సా తు కన్యా శాల్వపతేః పురమ
వృథ్ధైర థవిజాతిభిర గుప్తా ధాత్ర్యా చానుగతా తథా
అతీత్య చ తమ అధ్వానమ ఆససాథ నరాధిపమ
3 సా తమ ఆసాథ్య రాజానం శాల్వం వచనమ అబ్రవీత
ఆగతాహం మహాబాహొ తవామ ఉథ్థిశ్య మహాథ్యుతే
4 తామ అబ్రవీచ ఛాల్వపతిః సమయన్న ఇవ విశాం పతే
తవయాన్యపూర్వయా నాహం భార్యార్దీ వరవర్ణిని
5 గచ్ఛ భథ్రే పునస తత్ర సకాశం భారతస్య వై
నాహమ ఇచ్ఛామి భీష్మేణ గృహీతాం తవాం పరసహ్య వై
6 తవం హి నిర్జిత్య భీష్మేణ నీతా పరీతిమతీ తథా
పరామృశ్య మహాయుథ్ధే నిర్జిత్య పృదివీపతీన
నాహం తవయ్య అన్యపూర్వాయాం భార్యార్దీ వరవర్ణిని
7 కదమ అస్మథ్విధొ రాజా పరపూర్వాం పరవేశయేత
నారీం విథితవిజ్ఞానః పరేషాం ధర్మమ ఆథిశన
యదేష్టం గమ్యతాం భథ్రే మా తే కాలొ ఽతయగాథ అయమ
8 అమ్బా తమ అబ్రవీథ రాజన్న అనఙ్గశరపీడితా
మైవం వథ మహీపాల నైతథ ఏవం కదం చన
9 నాస్మి పరీతిమతీ నీతా భీష్మేణామిత్రకర్శన
బలాన నీతాస్మి రుథతీ విథ్రావ్య పృదివీపతీన
10 భజస్వ మాం శాల్వపతే భక్తాం బాలామ అనాగసమ
భక్తానాం హి పరిత్యాగొ న ధర్మేషు పరశస్యతే
11 సాహమ ఆమన్త్ర్య గాఙ్గేయం సమరేష్వ అనివర్తినమ
అనుజ్ఞాతా చ తేనైవ తవైవ గృహమ ఆగతా
12 న స భీష్మొ మహాబాహుర మామ ఇచ్ఛతి విశాం పతే
భరాతృహేతొః సమారమ్భొ భీష్మస్యేతి శరుతం మయా
13 భగిన్యౌ మమ యే నీతే అమ్బికామ్బాలికే నృప
పరాథాథ విచిత్రవీర్యాయ గాఙ్గేయొ హి యవీయసే
14 యదా శాల్వపతే నాన్యం నరం ధయామి కదం చన
తవామ ఋతే పురుషవ్యాఘ్ర తదా మూర్ధానమ ఆలభే
15 న చాన్యపూర్వా రాజేన్థ్ర తవామ అహం సముపస్దితా
సత్యం బరవీమి శాల్వైతత సత్యేనాత్మానమ ఆలభే
16 భజస్వ మాం విశాలాక్ష సవయం కన్యామ ఉపస్దితామ
అనన్యపూర్వాం రాజేన్థ్ర తవత్ప్రసాథాభికాఙ్క్షిణీమ
17 తామ ఏవం భాషమాణాం తు శాల్వః కాశిపతేః సుతామ
అత్యజథ భరతశ్రేష్ఠ తవచం జీర్ణామ ఇవొరగః
18 ఏవం బహువిధైర వాక్యైర యాచ్యమానస తయానఘ
నాశ్రథ్థధచ ఛాల్వపతిః కన్యాయా భరతర్షభ
19 తతః సా మన్యునావిష్టా జయేష్ఠా కాశిపతేః సుతా
అబ్రవీత సాశ్రునయనా బాష్పవిహ్వలయా గిరా
20 తవయా తయక్తా గమిష్యామి యత్ర యత్ర విశాం పతే
తత్ర మే సన్తు గతయః సన్తః సత్యం యదాబ్రువమ
21 ఏవం సంభాషమాణాం తు నృశంసః శాల్వరాట తథా
పర్యత్యజత కౌరవ్య కరుణం పరిథేవతీమ
22 గచ్ఛ గచ్ఛేతి తాం శాల్వః పునః పునర అభాషత
బిభేమి భీష్మాత సుశ్రొణి తం చ భీష్మపరిగ్రహః
23 ఏవమ ఉక్తా తు సా తేన శాల్వేనాథీర్ఘథర్శినా
నిశ్చక్రామ పురాథ థీనా రుథతీ కురరీ యదా