ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 171)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 భీష్మ ఉవాచ
తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ మాతరం వీరమాతరమ
అభిగమ్యొపసంగృహ్య థాశేయీమ ఇథమ అబ్రువమ
2 ఇమాః కాశిపతేః కన్యా మయా నిర్జిత్య పార్దివాన
విచిత్రవీర్యస్య కృతే వీర్యశుల్కా ఉపార్జితాః
3 తతొ మూర్ధన్య ఉపాఘ్రాయ పర్యశ్రునయనా నృప
ఆహ సత్యవతీ హృష్టా థిష్ట్యా పుత్ర జితం తవయా
4 సత్యవత్యాస తవ అనుమతే వివాహే సముపస్దితే
ఉవాచ వాక్యం సవ్రీడా జయేష్ఠా కాశిపతేః సుతా
5 భీష్మ తవమ అసి ధర్మజ్ఞః సర్వశాస్త్రవిశారథః
శరుత్వా చ ధర్మ్యం వచనం మహ్యం కర్తుమ ఇహార్హసి
6 మయా శాల్వపతిః పూర్వం మనసాభివృతొ వరః
తేన చాస్మి వృతా పూర్వం రహస్య అవిథితే పితుః
7 కదం మామ అన్యకామాం తవం రాజఞ శాస్త్రమ అధీత్య వై
వాసయేదా గృహే భీష్మ కౌరవః సన విశేషతః
8 ఏతథ బుథ్ధ్యా వినిశ్చిత్య మనసా భరతర్షభ
యత కషమం తే మహాబాహొ తథ ఇహారబ్ధుమ అర్హసి
9 స మాం పరతీక్షతే వయక్తం శాల్వరాజొ విశాం పతే
కృపాం కురు మహాబాహొ మయి ధర్మభృతాం వర
తవం హి సత్యవ్రతొ వీర పృదివ్యామ ఇతి నః శరుతమ