ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 170)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 థుర్యొధన ఉవాచ
కిమర్దం భరతశ్రేష్ఠ న హన్యాస తవం శిఖణ్డినమ
ఉథ్యతేషుమ అదొ థృష్ట్వా సమరేష్వ ఆతతాయినమ
2 పూర్వమ ఉక్త్వా మహాబాహొ పాణ్డవాన సహ సొమకైః
వధిష్యామీతి గాఙ్గేయ తన మే బరూహి పితామహ
3 భీష్మ ఉవాచ
శృణు థుర్యొధన కదాం సహైభిర వసుధాధిపైః
యథర్దం యుధి సంప్రేక్ష్య నాహం హన్యాం శిఖణ్డినమ
4 మహారాజొ మమ పితా శంతనుర భరతర్షభః
థిష్టాన్తం పరాప ధర్మాత్మా సమయే పురుషర్షభ
5 తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ పరతిజ్ఞాం పరిపాలయన
చిత్రాఙ్గథం భరాతరం వై మహారాజ్యే ఽభయషేచయమ
6 తస్మింశ చ నిధనం పరాప్తే సత్యవత్యా మతే సదితః
విచిత్రవీర్యం రాజానమ అభ్యషిఞ్చం యదావిధి
7 మయాభిషిక్తొ రాజేన్థ్ర యవీయాన అపి ధర్మతః
విచిత్రవీర్యొ ధర్మాత్మా మామ ఏవ సముథైక్షత
8 తస్య థారక్రియాం తాత చికీర్షుర అహమ అప్య ఉత
అనురూపాథ ఇవ కులాథ ఇతి చిన్త్య మనొ థధే
9 తదాశ్రౌషం మహాబాహొ తిస్రః కన్యాః సవయంవరే
రూపేణాప్రతిమాః సర్వాః కాశిరాజసుతాస తథా
అమ్బా చైవామ్బికా చైవ తదైవామ్బాలికాపరా
10 రాజానశ చ సమాహూతాః పృదివ్యాం భరతర్షభ
అమ్బా జయేష్ఠాభవత తాసామ అమ్బికా తవ అద మధ్యమా
అమ్బాలికా చ రాజేన్థ్ర రాజకన్యా యవీయసీ
11 సొ ఽహమ ఏకరదేనైవ గతః కాశిపతేః పురీమ
అపశ్యం తా మహాబాహొ తిస్రః కన్యాః సవలంకృతాః
రాజ్ఞశ చైవ సమావృత్తాన పార్దివాన పృదివీపతే
12 తతొ ఽహం తాన నృపాన సర్వాన ఆహూయ సమరే సదితాన
రదమ ఆరొపయాం చక్రే కన్యాస తా భరతర్షభ
13 వీర్యశుల్కాశ చ తా జఞాత్వా సమారొప్య రదం తథా
అవొచం పార్దివాన సర్వాన అహం తత్ర సమాగతాన
భీష్మః శాంతనవః కన్యా హరతీతి పునః పునః
14 తే యతధ్వం పరం శక్త్యా సర్వే మొక్షాయ పార్దివాః
పరసహ్య హి నయామ్య ఏష మిషతాం వొ నరాధిపాః
15 తతస తే పృదివీపాలాః సముత్పేతుర ఉథాయుధాః
యొగొ యొగ ఇతి కరుథ్ధాః సారదీంశ చాప్య అచొథయన
16 తే రదైర మేఘసంకాశైర గజైశ చ గజయొధినః
పృష్ఠ్యైశ చాశ్వైర మహీపాలాః సముత్పేతుర ఉథాయుధాః
17 తతస తే మాం మహీపాలాః సర్వ ఏవ విశాం పతే
రదవ్రాతేన మహతా సర్వతః పర్యవారయన
18 తాన అహం శరవర్షేణ మహతా పరత్యవారయమ
సర్వాన నృపాంశ చాప్య అజయం థేవరాడ ఇవ థానవాన
19 తేషామ ఆతపతాం చిత్రాన ధవజాన హేమపరిష్కృతాన
ఏకైకేన హి బాణేన భూమౌ పాతితవాన అహమ
20 హయాంశ చైషాం గజాంశ చైవ సారదీంశ చాప్య అహం రణే
అపాతయం శరైర థీప్తైః పరహసన పురుషర్షభ
21 తే నివృత్తాశ చ భగ్నాశ చ థృష్ట్వా తల లాఘవం మమ
అదాహం హాస్తినపురమ ఆయాం జిత్వా మహీక్షితః
22 అతొ ఽహం తాశ చ కన్యా వై భరాతుర అర్దాయ భారత
తచ చ కర్మ మహాబాహొ సత్యవత్యై నయవేథయమ