ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 169)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
రొచమానొ మహారాజ పాణ్డవానాం మహారదః
యొత్స్యతే ఽమరవత సంఖ్యే పరసైన్యేషు భారత
2 పురుజిత కున్తిభొజశ చ మహేష్వాసొ మహాబలః
మాతులొ భీమసేనస్య స చ మే ఽతిరదొ మతః
3 ఏష వీరొ మహేష్వాసః కృతీ చ నిపుణశ చ హ
చిత్రయొధీ చ శక్తశ చ మతొ మే రదపుంగవః
4 స యొత్స్యతి హి విక్రమ్య మఘవాన ఇవ థానవైః
యొధాశ చాస్య పరిఖ్యాతాః సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
5 భాగినేయ కృతే వీరః స కరిష్యతి సంగరే
సుమహత కర్మ పాణ్డూనాం సదితః పరియహితే నృపః
6 భైమసేనిర మహారాజ హైడిమ్బొ రాక్షసేశ్వరః
మతొ మే బహు మాయావీ రదయూదప యూదపః
7 యొత్స్యతే సమరే తాత మాయాభిః సమరప్రియః
యే చాస్య రాక్షసాః శూరాః సచివా వశవర్తినః
8 ఏతే చాన్యే చ బహవొ నానాజనపథేశ్వరాః
సమేతాః పాణ్డవస్యార్దే వాసుథేవ పురొగమాః
9 ఏతే పరాధాన్యతొ రాజన పాణ్డవస్య మహాత్మనః
రదాశ చాతిరదాశ చైవ యే చాప్య అర్ధరదా మతాః
10 నేష్యన్తి సమరే సేనాం భీమాం యౌధిష్ఠిరీం నృప
మహేన్థ్రేణేవ వీరేణ పాల్యమానాం కిరీటినా
11 తైర అహం సమరే వీర తవామ ఆయథ్భిర జయైషిభిః
యొత్స్యామి జయమ ఆకాఙ్క్షన్న అద వా నిధనం రణే
12 పార్దం చ వాసుథేవం చ చక్రగాణ్డీవధారిణౌ
సంధ్యాగతావ ఇవార్కేన్థూ సమేష్యే పురుషొత్తమౌ
13 యే చైవ తే రదొథారాః పాణ్డుపుత్రస్య సైనికాః
సహ సైన్యాన అహం తాంశ చ పరతీయాం రణమూర్ధని
14 ఏతే రదాశ చాతిరదాశ చ తుభ్యం; యదా పరధానం నృప కీర్తితా మయా
తదా రాజన్న అర్ధరదాశ చ కే చిత; తదైవ తేషామ అపి కౌరవేన్థ్ర
15 అర్జునం వాసుథేవం చ యే చాన్యే తత్ర పార్దివాః
సర్వాన ఆవారయిష్యామి యావథ థరక్ష్యామి భారత
16 పాఞ్చాల్యం తు మహాబాహొ నాహం హన్యాం శిఖణ్డినమ
ఉథ్యతేషుమ అభిప్రేక్ష్య పరతియుధ్యన్తమ ఆహవే
17 లొకస తథ వేథ యథ అహం పితుః పరియచికీర్షయా
పరాప్తం రాజ్యం పరిత్యజ్య బరహ్మచర్యే ధృతవ్రతః
18 చిత్రాఙ్గథం కౌరవాణామ అహం రాజ్యే ఽభయషేచయమ
విచిత్రవీర్యం చ శిశుం యౌవరాజ్యే ఽభయషేచయమ
19 థేవవ్రతత్వం విఖ్యాప్య పృదివ్యాం సర్వరాజసు
నైవ హన్యాం సత్రియం జాతు న సత్రీపూర్వం కదం చన
20 స హి సత్రీపూర్వకొ రాజఞ శిఖణ్డీ యథి తే శరుతః
కన్యా భూత్వా పుమాఞ జాతొ న యొత్స్యే తేన భారత
21 సర్వాంస తవ అన్యాన హనిష్యామి పార్దివాన భరతర్షభ
యాన సమేష్యామి సమరే న తు కున్తీసుతాన నృప