ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 168)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
పాఞ్చాలరాజస్య సుతొ రాజన పరపురంజయః
శిఖణ్డీ రదముఖ్యొ మే మతః పార్దస్య భారత
2 ఏష యొత్స్యతి సంగ్రామే నాశయన పూర్వసంస్దితిమ
పరం యశొ విప్రదయంస తవ సేనాసు భారత
3 ఏతస్య బహులాః సేనాః పాఞ్చాలాశ చ పరభథ్రకాః
తేనాసౌ రదవంశేన మహత కర్మ కరిష్యతి
4 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ సేనానీః సర్వసేనాసు భారత
మతొ మే ఽతిరదొ రాజన థరొణశిష్యొ మహారదః
5 ఏష యొత్స్యతి సంగ్రామే సూథయన వై పరాన రణే
భగవాన ఇవ సంక్రుథ్ధః పినాకీ యుగసంక్షయే
6 ఏతస్య తథ్రదానీకం కదయన్తి రణప్రియాః
బహుత్వాత సాగరప్రఖ్యం థేవానామ ఇవ సంయుగే
7 కషత్రధర్మా తు రాజేన్థ్ర మతొ మే ఽరధరదొ నృప
ధృష్టథ్యుమ్నస్య తనయొ బాల్యాన నాతికృత శరమః
8 శిశుపాల సుతొ వీరశ చేథిరాజొ మహారదః
ధృష్టకేతుర మహేష్వాసః సంబన్ధీ పాణ్డవస్య హ
9 ఏష చేథిపతిః శూరః సహ పుత్రేణ భారత
మహారదేనాసుకరం మహత కర్మ కరిష్యతి
10 కషత్రధర్మరతొ మహ్యం మతః పరపురంజయః
కషత్రథేవస తు రాజేన్థ్ర పాణ్డవేషు రదొత్తమః
జయన్తశ చామితౌజాశ చ సత్యజిచ చ మహారదః
11 మహారదా మహాత్మానః సర్వే పాఞ్చాల సత్తమాః
యొత్స్యన్తే సమరే తాత సంరబ్ధా ఇవ కుఞ్జరాః
12 అజొ భొజశ చ విక్రాన్తౌ పాణ్డవేషు మహారదౌ
పాణ్డవానాం సహాయార్దే పరం శక్ద్యా యతిష్యతః
శీఘ్రాస్త్రౌ చిత్రయొథ్ధారౌ కృతినౌ థృఢవిక్రమౌ
13 కేకయాః పఞ్చ రాజేన్థ్ర భరాతరొ యుథ్ధథుర్మథాః
సర్వ ఏతే రదొథారాః సర్వే లొహితక ధవజాః
14 కాశికః సుకుమారశ చ నీలొ యశ చాపరొ నృపః
సూర్యథత్తశ చ శఙ్ఖశ చ మథిరాశ్వశ చ నామతః
15 సర్వ ఏతే రదొథారాః సర్వే చాహవలక్షణాః
సర్వాస్త్రవిథుషః సర్వే మహాత్మానొ మతా మమ
16 వార్ధక్షేమిర మహారాజ రదొ మమ మహాన మతః
చిత్రాయుధశ చ నృపతిర మతొ మే రదసత్తమః
స హి సంగ్రామశొభీ చ భక్తశ చాపి కిరీటినః
17 చేకితానః సత్యధృతిః పాణ్డవానాం మహారదౌ
థవావ ఇమౌ పురుషవ్యాఘౌ రదొథారౌ మతౌ మమ
18 వయాఘ్రథత్తశ చ రాజేన్థ్ర చన్థ్ర సేనశ చ భారత
మతౌ మమ రదొథారౌ పాణ్డవానాం న సంశయః
19 సేనా బిన్థుశ చ రాజేన్థ్ర కరొధహన్తా చ నామతః
యః సమొ వాసుథేవేన భీమసేనేన చాభిభూః
స యొత్స్యతీహ విక్రమ్య సమరే తవ సైనికైః
20 మాం థరొణం చ కృపం చైవ యదా సంమన్యతే భవాన
తదా స సమరశ్లాఘీ మన్తవ్యొ రదసత్తమః
21 కాశ్యః పరమశీఘ్రాస్త్రః శలాఘనీయొ రదొత్తమః
రద ఏకగుణొ మహ్యం మతః పరపురంజయః
22 అయం చ యుధి విక్రాన్తొ మన్తవ్యొ ఽషట గుణొ రదః
సత్యజిత సమరశ్లాఘీ థరుపథస్యాత్మజొ యువా
23 గతః సొ ఽతిరదత్వం హి ధృష్టథ్యుమ్నేన సంమితః
పాణ్డవానాం యశః కామః పరం కర్మ కరిష్యతి
24 అనురక్తశ చ శూరశ చ రదొ ఽయమ అపరొ మహాన
పాణ్డ్య రాజొ మహావీర్యః పాణ్డవానాం ధురంధరః
25 థృఢధన్వా మహేష్వాసః పాణ్డవానాం రదొత్తమః
శరేణిమాన కౌరవశ్రేష్ఠ వసు థానశ చ పార్దివః
ఉభావ ఏతావ అతిరదౌ మతౌ మమ పరంతప