ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 167)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
థరౌపథేయా మహారాజ సర్వే పఞ్చ మహారదాః
వైరాటిర ఉత్తరశ చైవ రదొ మమ మహాన మతః
2 అభిమన్యుర మహారాజ రదయూదప యూదపః
సమః పార్దేన సమరే వాసుథేవేన వా భవేత
3 లఘ్వ అస్త్రశ చిత్రయొధీ చ మనస్వీ థృఢవిక్రమః
సంస్మరన వై పరిక్లేశం సవపితుర విక్రమిష్యతి
4 సాత్యకిర మాధవః శూరొ రదయూదప యూదపః
ఏష వృష్ణిప్రవీరాణామ అమర్షీ జితసాధ్వసః
5 ఉత్తమౌజాస తదా రాజన రదొ మమ మహాన మతః
యుధామన్యుశ చ విక్రాన్తొ రదొథారొ నరర్షభః
6 ఏతేషాం బహుసాహస్రా రదా నాగా హయాస తదా
యొత్స్యన్తే తే తనుం తయక్త్వా కున్తీపుత్ర పరియేప్సయా
7 పాణ్డవైః సహ రాజేన్థ్ర తవ సేనాసు భారత
అగ్నిమారుతవథ రాజన్న ఆహ్వయన్తః పరస్పరమ
8 అజేయౌ సమరే వృథ్ధౌ విరాటథ్రుపథావ ఉభౌ
మహారదౌ మహావీర్యౌ మతౌ మే పురుషర్షభౌ
9 వయొవృథ్ధావ అపి తు తౌ కషత్రధర్మపరాయణౌ
యతిష్యేతే పరం శక్త్యా సదితౌ వీర గతే పది
10 సంబన్ధకేన రాజేన్థ్ర తౌ తు వీర్యబలాన్వయాత
ఆర్య వృత్తౌ మహేష్వాసౌ సనేహపాశసితావ ఉభౌ
11 కారణం పరాప్య తు నరాః సర్వ ఏవ మహాభుజాః
శూరా వా కాతరా వాపి భవన్తి నరపుంగవ
12 ఏకాయనగతావ ఏతౌ పార్దేన థృఢభక్తికౌ
తయక్త్వా పరాణాన పరం శక్త్యా ఘటితారౌ నరాధిప
13 పృదగ అక్షౌహిణీభ్యాం తావ ఉభౌ సంయతి థారుణౌ
సంబన్ధిభావం రక్షన్తౌ మహత కర్మ కరిష్యతః
14 లొకవీరౌ మహేష్వాసౌ తయక్తాత్మానౌ చ భారత
పరత్యయమ్పరిరక్షన్తౌ మహత కర్మ కరిష్యతః